3

Hauxeyas thiab Nws Tus Pojniam uas Siab Tsis Ncaj

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Koj cia li rov qab mus hlub tus pojniam uas mus deev hluas nraug lawm. Koj yuav tsum hlub nws ib yam li kuv tseem hlub cov Yixalayees, txawm yog lawv tso kuv tseg thiab mus pe lwm tus vajtswv thiab muab tej txiv hmab qhuav coj mus fij rau tej mlom, los kuv tseem hlub lawv.”
2Yog li ntawd, kuv thiaj muab tau kaum tsib daim nyiaj thiab xya tawb nplej mus yuav nws rov los. 3Kuv hais rau nws hais tias, “Kom nws nyob tos kuv, tsis txhob mus ua niamntiav lossis deev hluas nraug li. Txawm yog kuv los kuv yuav nyob tos nws xwb.” 4Cov Yixalayees yuav nyob ntev loo ib yam li ntawd, yuav tsis muaj vajntxwv lossis cov thawjcoj, tsis muaj khoom fij lossis tsis muaj tej ncej zeb tseemceeb, tsis muaj mlom lossis mojzeej rau lawv pe li. 5Tiamsis muaj ib lub sijhawm cov Yixalayees yuav rov los cuag tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv thiab los cuag vajntxwv Daviv ib tug xeebntxwv. Thaum ntawd lawv yuav hwm tus TSWV thiab yuav tau txais tej khoom zoo uas nws muab pub rau lawv.