3

Hôsea Hăng Bơnai Ƀu Tŏng Ten

1Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, “Nao pơrơđah glaĭ dơ̆ng bĕ tơlơi khăp ih kơ đah kơmơi jing pô klĕ pyu laih hăng arăng anŭn. Brơi kơ ih khŏm khăp bĕ kơ ñu kar hăng Kâo ăt dŏ khăp kơ ƀing ană plei Israel mơ̆n, wơ̆t dah ƀing gơñu kiaŏ tui ƀing yang rơba̱ng laih anŭn khăp pơyơr khul ƀañ boh kơƀâo kơ khul rup trah.”
2Tui anŭn, Kâo kla pluh-rơma sekel amrăk laih anŭn tơjuh hơkă prŏng pơdai kơtur kiăng kơ blơi glaĭ đah kơmơi anŭn. 3Hlâo adih Kâo laĭ laih kơ ñu tui anai, “Ih dŏ tơguan bĕ kơ kâo amăng lu hrơi laih anŭn ih khŏm anăm pơrĭh răm ih pô ƀôdah klĕ pyu ôh, tui anŭn amăng hơdôm hrơi anŭn kâo ăt či dŏ tơguan kơ ih mơ̆n.”
4Ăt hrup hăng anŭn mơ̆n, ƀing ană plei Israel ăt či khŏm dŏ hơdip amăng rơnŭk ƀu hơmâo pơtao kŏn hơmâo khua djă̱ akŏ lơi sui biă mă yơh. Ƀing gơñu ăt ƀu hơmâo gơnam ngă yang laih anŭn khul tơmĕh pơtâo yang mơ̆n, laih anŭn kŏn hơmâo khul rup trah ƀôdah khul rup pơkŏn kiăng kơ ngă yang lơi. 5Samơ̆ hơmâo sa hrơi pơanăp, ƀing Israel či wơ̆t glaĭ pơ Yahweh Ơi Adai gơñu laih anŭn pơ kơnung djuai Dawid jing pơtao gơñu hlâo adih yơh. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či huĭ pơpŭ kơ Yahweh laih anŭn či mă tŭ hơdôm gơnam brơi pơyơr hiam Ñu yơh.