4

Yawmsaub ua plaub rau cov Yixayee

  1Cov Yixayee 'e, cia li mloog Yawmsaub tej lus,
   rau qhov Yawmsaub muaj plaub
   rau cov uas nyob hauv lub tebchaws no.
  “Tsis muaj kev ua ncaj,
   tsis muaj kev khuvleej,
  tsis muaj kev paub Vajtswv
   hauv lub tebchaws no.
  2Tsuas yog muaj kev twv tsawm,
   kev dag, kev sib tua, thiab ua tub sab
   ua nkauj ua nraug xwb.
  Lawv tsis tswj lawv tus kheej kiag li,
   tua neeg tag los tua thiab.
  3Vim li no lub tebchaws thiaj quaj ntsuag,
   txhua tus uas nyob hauv lub tebchaws
   poob siab qaug zog tag,
  tej tsiaj qus thiab tej noog saum nruab ntug
   thiab tej ntses hauv hiavtxwv
   raug muab rhuav tshem tag.

  4“Tsis txhob cia leejtwg ua plaub,
   tsis txhob cia leejtwg kom,
  rau qhov kuv ua plaub rau koj nawj, pov thawj 'e.
  5Nruab hnub koj yuav dawm, thiab hmo ntuj
   tus xibhwb cev lus yuav nrog koj dawm,
   thiab kuv yuav ua rau koj niam puam tsuaj.
  6Kuv haiv neeg raug puam tsuaj
   vim tsis muaj kev paub.
  Vim koj tsis yuav kev paub,
   kuv kuj tsis yuav koj ua kuv li pov thawj.
  Vim koj tsis nco qab koj tus Vajtswv txoj kevcai,
   mas kuv yuav tsis nco qab koj cov tub ki thiab.
  7Lawv yim huaj vam coob,
   lawv yim ua txhaum.
  Mas kuv yuav muab lawv lub koob meej
   ntxeev ua kev txaj muag rau lawv.
  8Lawv muab kuv haiv neeg lub txim yug lawv,
   lawv ntshaw noj cov neeg ntawd
   tej kev txhaum.
  9Cov pejxeem raug li cas
   cov pov thawj yuav raug ib yam li ntawd,
  kuv yuav rau txim rau lawv
   raws li lawv txojkev txhaum,
   kuv yuav ua pauj rau lawv raws li lawv tau ua.

  10“Lawv yuav noj tiamsis tsis txawj tsau,
   lawv yuav deev luag tiamsis yuav tsis huaj vam,
   rau qhov lawv tso Yawmsaub tseg,
  11txhob txwm mus deev lwm tus.
   Tej cawv txiv hmab
   thiab cawv txiv hmab tshiab
   txeeb tej kev nkag siab lawm.
  12Kuv haiv neeg mus ua nug
   rau yam uas muab ntoo ua,
  thiab ib tug nyuag pas
   qhia tej uas lawv xav paub.
  Lub siab uas nyiam deev luag,
   coj lawv mus yuam kev lawm
  thiab lawv tso lawv tus Vajtswv tseg
   mus deev luag.
  13Lawv muab tsiaj xyeem
   rau saum tej ncov roob,
  thiab lawv muab qhov txhia chaw hlawv xyeem
   rau saum tej pov roob hauv tej qab ntoo qheb,
   tej ntoo txiv cev thiab tej ntoo thuv,
  vim tias hauv tej qab ntoo ntawd
   muaj duab ntxoov ntxoo zoo.
  Vim li ntawd koj tej ntxhais
   thiaj li ua nkauj ua nraug,
   koj tej nkauj nyab kuj mus deev lwm tus.
  14Thaum koj tej ntxhais ua nkauj ua nraug
   thiab koj tej nkauj nyab deev lwm tus
  kuv yuav tsis rau txim, rau qhov cov txivneej
   kuj mus tham cov poj muag cev thiab deev
   cov poj muag cev xyeem rau dab,
  mas cov neeg uas tsis paub qabhau ntawd
   yuav raug kev puam tsuaj.

  15“Yixayee 'e, txawm yog koj mus
   deev hluas nraug,
   los tsis txhob cia Yuda ua txhaum li koj.
  Tsis txhob mus rau hauv lub moos Kilakas,
   lossis nce mus rau lub moos Npe‑avee,
  thiab tsis txhob twv tsawm hais tias,
   ‘Muaj Yawmsaub uas muaj txojsia nyob pom.’
  16Yixayee tawv ncauj ib yam li
   tus xyuas nyuj tawv ncauj.
  Yawmsaub yuav yug lawv
   ib yam li yug menyuam yaj
   hauv lub tshav zaub dav tau lov?
  17Efa‑i kuj koom nrog dab mlom lawm,
   cia li tso nws nyob nws.
  18Thaum lawv haus cawv tag lawm
   lawv kuj mus ua poj muag cev,
  lawv nyiam qhov uas poob ntsej muag
   heev dua li nyiam tau koob meej.
  19Cua daj cua dub
   nthuav tis qhwv nkaus lawv,
  lawv yuav raug txaj muag
   rau lawv tej kevcai xyeem dab.”