4

Tơlơi Khua Yang Phŏng Kơđi Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ƀing Israel

  1Yahweh hơmâo tơlơi phŏng kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ană plei amăng anih lŏn anai. Ơ ƀing Israel, hơmư̆ bĕ tơlơi Yahweh laĭ anai,
   “Ƀu hơmâo ôh tơlơi tŏng ten ƀôdah tơlơi khăp amăng anih lŏn anai,
   laih anŭn ƀing ană plei ƀu thâo krăn ôh Kâo jing Ơi Adai.
  2Ƀing gơñu ƀuăn samơ̆ lun ƀơ̆ng hĭ tơlơi ƀuăn anŭn;
   ƀing gơñu ƀlŏr, pơdjai mơnuih, klĕ dŏp laih anŭn klĕ pyu.
  Tơlơi ngă ƀai soh sat lu jai,
   laih anŭn tơlơi pơdjai mơnuih ƀu thâo pơdơi ôh.
  3Yuakơ tơlơi sat anŭn yơh, anih lŏn anai či thu krô hĭ,
   laih anŭn abih bang amăng anih lŏn anŭn či djai hĭ yơh.
  Abih bang hlô mơnơ̆ng, čim brĭm wơ̆t hăng akan mơ̆n
   ăt či djai hĭ yơh.”

Khua Yang Phŏng Kơđi Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ƀing Khua Ngă Yang

  4Yahweh pơhiăp tui anai, “Anăm brơi hlơi pô phŏng kơđi ƀôdah ƀuăh pơkra ƀing ană plei anai ôh,
   samơ̆ tơlơi brŏk ƀuăh Kâo jing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih jing ƀing khua ngă yang yơh.
  5Hrơi hăng mlam ƀing gih ngă soh nanao
   laih anŭn ƀing pô pơala ăt hrup hăng ƀing gih mơ̆n.
   Tui anŭn, Kâo či pơrai hĭ amĭ ih.
  6Ƀing ană plei Kâo răm ƀăm yơh yuakơ ƀing gơñu ƀu thâo krăn ôh Kâo.
   Ƀing gih jing ƀing khua ngă yang hơngah ƀu kiăng thâo krăn ôh Kâo
   laih anŭn hơngah hĭ tơlơi pơtô laĭ Kâo.
  Tui anŭn, Kâo hơngah hĭ ƀing gih
   laih anŭn ƀu či thâo krăn ƀing ană tơčô gih dơ̆ng tah
   jing ƀing či mă bruă khua ngă yang Kâo.
  7Jai ƀing khua ngă yang gih lu tui,
   lu jai mơ̆n ƀing gih ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo.
   Tui anŭn yơh, Kâo či pơplih hĭ tơlơi arăng pơpŭ pơyom gih jing hĭ tơlơi mlâo mlañ.
  8Ƀing gih jing pơdrŏng yua mơ̆ng hơdôm tơlơi soh ƀing ană plei Kâo yơh.
   Laih anŭn dơ̆ng ƀing gih kiăng kơ ƀing gơ̆ ngă soh lu hloh dơ̆ng.
  9Ƀing gih či tŭ tơlơi pơkơhma̱l tơnap tap hrup hăng ƀing ană plei tŭ yơh!
   Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing gih tui hăng bruă sat ƀai ƀing gih hơmâo ngă laih yơh.

  10“Ƀing gih či ƀơ̆ng črăn gơnam ngă yang pha brơi kơ ƀing gih,
   samơ̆ ƀing gih ăt dŏ rơpa mơ̆n.
  Ƀing gih či kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng kiăng pha brơi hơmâo ană bă,
   samơ̆ ƀing gih ăt ƀu hơmâo ană bă mơ̆n,
   yuakơ ƀing gih hơmâo ataih hĭ laih mơ̆ng Kâo kiăng kơ đuaĭ tui ƀing yang rơba̱ng.”

Khua Yang Klă Kơđi Kơ Tơlơi Kơkuh Pơpŭ Yang Rơba̱ng

  11Yahweh laĭ tui anai, “Tơpai boh kơƀâo, hơđăp laih anŭn phrâo,
   jing gơnam klĕ đuaĭ hĭ tơlơi thâo pơmưn mơ̆ng ƀing ană plei Kâo.
  12Ƀing gơñu hơduah tơña tơlơi pơrơđah mơ̆ng sa rup trah ngă hăng kơyâo.
   Gai kơpa pơjâo yơh laĭ brơi kơ ƀing gơñu tơlơi ƀing gơñu kiăng kơ thâo.
  Ƀing gơñu hơmâo đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Kâo laih.
   Hrup hăng sa čô đah kơmơi pơjing hĭ ñu pô jing mơnuih rĭh răm yơh,
   ăt tui anŭn mơ̆n ƀing gơñu jao hĭ gơñu pô kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng.
  13Ƀing gơñu pơyơr ngă yang ƀơi anih ngă yang ƀơi hơdôm kơčŏng čư̆,
   laih anŭn čuh gơnam ƀâo hiam ƀơi hơdôm bŏl čư̆ gah yŭ kơ khul kơyâo prŏng glông hla pum pam,
   yuakơ tơui kơyâo anŭn jing anih mơak đơi.
  Hơnŭn yơh, ƀing ană đah kơmơi gih jing hĭ ƀing rĭh răm,
   laih anŭn ƀing hơđŭ gih klĕ pyu hăng arăng.

  14“Samơ̆ Kâo ƀu či pơkơhma̱l hĭ ƀing ană đah kơmơi gih kơ tơlơi anŭn ôh,
   yuakơ gih pô yơh nao kơkuh pơpŭ hăng ƀing rĭh răm sang yang rơba̱ng
   laih anŭn ƀing gih ăt pơyơr ngă yang hrŏm hăng ƀing rĭh răm anŭn kơ yang rơba̱ng mơ̆n.
   ‘Ană plei ƀu thâo pơmĭn či răm rơngiă yơh.’

  15“Wơ̆t tơdah ƀing ană plei gih jing ƀing Israel dŏ ƀu tŏng ten hăng Kâo,
   kwưh kiăng ƀing Yudah ƀu ngă soh hrup hăng anŭn ôh.

  “Anăm nao kơkuh pơpŭ ƀơi anih Gilgal ƀôdah ƀơi anih Bêt-Awen ôh,
   laih anŭn kŏn anăm ƀuăn pơ anih anŭn hăng anăn Yahweh hơdip lơi.
  16Ƀing ană plei Israel jing ƀing khăng akŏ biă mă hrup hăng rơmô ania hadơi khăng akŏ yơh.
   Hiư̆m pă Kâo dưi răk wai ƀing gơñu hrup hăng čem rong tơpul ană triu amăng đang rơ̆k lĕ?
  17Ƀing Israel hơmâo pơgop laih hăng ƀing yang rup trah.
   Brơi gơñu nao bĕ tui hăng jơlan gơñu pô kiăng bĕ!
  18Tơdơi kơ ƀing gơñu mơñum lu laih tơpai, ƀing gơñu mơak amăng tơlơi ngă rĭh răm gơñu;
   ƀing gơñu khăp kơ tơlơi mlâo hloh kơ tơlơi pơpŭ pơyom.
  19Arăng či mă pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu kar hăng angĭn puh pơđuaĭ hĭ rơ̆k adrăng yơh,
   laih anŭn ƀing gơñu či mlâo mlañ yơh yuakơ ƀing gơñu pơyơr ngă yang kơ yang rơba̱ng gơñu.