5

Các Nhà Lãnh Ðạo Tôn Giáo và Chính Trị Ðã Ðưa Dân Tộc Ðến Chỗ Suy Vong

  1Hỡi các tư tế, hãy nghe đây!
  Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy chú ý!
  Hỡi cả triều đình, hãy lắng nghe!
  Vì sự đoán phạt dành cho các ngươi,
  Vì tại Mích-pa, các ngươi là một cạm bẫy,
  Trên Núi Ta-bô, các ngươi là một bẫy lưới đã giăng ra,
  2Tại Si-tim, các ngươi là một hố sâu đã đào sẵn;
  Nhưng Ta sẽ đoán phạt tất cả chúng.
  3Ta biết rõ Ép-ra-im ra sao,
  I-sơ-ra-ên không thể giấu được Ta;
  Vì bây giờ, hỡi Ép-ra-im, chính ngươi đã làm điếm mà I-sơ-ra-ên phải cùng chịu nhuốc nhơ.
  4Các hành động của chúng đã không cho phép chúng quay về với Ðức Chúa Trời của chúng nữa,
  Vì tinh thần làm điếm đã chiếm hữu chúng rồi,
  Và chúng chẳng còn biết CHÚA nữa.
  5Tánh kiêu ngạo của I-sơ-ra-ên làm chứng nghịch lại nó;
  Vì thế I-sơ-ra-ên và Ép-ra-im sẽ ngã nhào dưới gánh nặng tội lỗi của chúng;
  Giu-đa cũng sẽ ngã nhào theo với chúng.
  6Bấy giờ chúng sẽ dắt bầy chiên và bầy bò của chúng đến dâng hiến với hy vọng sẽ tìm được CHÚA,
  Nhưng chúng sẽ không tìm được Ngài,
  Vì Ngài đã rút khỏi chúng.
  7Chúng đã bất trung với CHÚA,
  Nên chúng đã sinh ra những đứa con hoang.
  Bấy giờ các cuộc lễ hội trong ngày trăng mới sẽ ăn nuốt chúng và phần sản nghiệp của chúng.
  8Hãy thổi tù và ở Ghi-bê-a;
  Hãy thổi kèn ở Ra-ma.
  Hãy lớn tiếng báo động ở Bết A-vên;
  Hỡi Bên-gia-min, hãy đề phòng phía sau ngươi.
  9Ép-ra-im sẽ trở thành một miền hoang vu trong ngày quở phạt.
  Ở giữa các chi tộc I-sơ-ra-ên, Ta đã cho chúng biết điều gì chắc chắn sẽ xảy ra.
  10Những kẻ cầm quyền ở Giu-đa đã biến thành những kẻ xấu, như hạng người lén lút dời mốc địa giới;
  Ta sẽ đổ cơn giận của Ta như đổ nước xuống trên chúng.
  11Ép-ra-im bị áp bức và bị nghiền nát vì bị đoán phạt,
  Bởi nó đã quyết tâm đi theo các thần tượng hư không.
  12Vì thế Ta sẽ như mối mọt gặm nát Ép-ra-im,
  Như sự mục nát bên trong nhà Giu-đa.

Nhờ Cậy Ngoại Bang Chỉ Vô Ích

  13Khi Ép-ra-im thấy nó bị bịnh, và Giu-đa thấy các bứu nó bị lở loét,
  Ép-ra-im đã sai sứ giả đến A-sy-ri và sai người đến nhờ vua uy quyền ở đó cứu giúp.
  Nhưng vua đó chẳng có thể cứu giúp các ngươi, và vua đó cũng không thể làm các bứu lở của các ngươi được lành.
  14Vì Ta sẽ như một con sư tử đối với Ép-ra-im,
  Và như một con sư tử tơ đối với nhà Giu-đa.
  Ta, chính Ta, sẽ vồ xé nó, rồi mang nó đi;
  Ta sẽ tha con mồi theo, và không ai có thể cứu nó được.
  15Ta sẽ đi và chỉ trở về nơi Ta ngự khi chúng nhận biết tội lỗi của chúng và tìm kiếm mặt Ta;
  Trong lúc đau khổ chúng sẽ tìm kiếm Ta cách khẩn thiết.”