5

1“Cov povthawj, nej cia li mloog! Cov Yixalayees, nej cia li ua tib zoo mloog! Cov uas yog vajntxwv cajces, nej cia li mloog! Tsimnyog nej txiav txim ncaj ncees tiamsis nej tsis ua. Yog li ntawd nej yuav raug txim. Nej yog rooj nta npuj uas caws tos nyob hauv lub nroog Mixepas, yog lub vas uas nthuav rau saum lub Roob Tanpaus, 2thiab yog lub qhov uas tob heev hauv lub nroog Akaxias, kuv yuav rau txim rau nej txhua tus huv tibsi. 3Kuv paub Yixalayees lub siab, nws yeej khiav tsis dhau kuv li. Nws yeej tsis muaj lub siab ncaj, thiab nws cov neeg yeej tsis tsimnyog pehawm kuv.”

Hauxeyas Txwv Kev Pe Mlom

4Tej kev phem kev qias uas cov neeg ua ntawd thaiv lawv txoj haukev tsis pub lawv los cuag tau lawv tus Vajtswv. Lawv lub siab xib rau kev pe dab pe mlom, lawv thiaj tsis lees yuav tus TSWV. 5Cov Yixalayees tej kev khavtheeb rov kom lawv. Lawv tej kev txhaum ua rau lawv ntog, thiab cov Yudas nrog lawv ntog ib yam nkaus. 6Lawv coj lawv tej yaj thiab nyuj mus tua fij rau tus TSWV, tiamsis tej ntawd pab tsis tau lawv dabtsi li. Lawv nrhiav tsis tau tus TSWV, rau qhov nws twb tso lawv tseg lawm. 7Lawv tsis muab siab npuab tus TSWV; lawv tej menyuam tsis yog tus TSWV menyuam. Yog li ntawd, tshuav tsis ntev lawv thiab lawv tej liaj tej teb yuav raug puastsuaj tas.

Cov Yudas thiab Cov Yixalayees Sib Tua

8Cia li tshuab xyu hauv lub nroog Nkinpe-as! Cia li tshuab xyu ceebtoom hauv lub nroog Lamas! Cia li qw ntshoo nrooj hauv lub nroog Npethavees! Cov Npeenyamees cia li mus ntaus rog! 9Hnub rau txim twb los yuav txog, cov Yixalayees yuav raug puastsuaj. Cov Yixalayees, yeej yuav muaj tej xwm no los tiag tiag li!
10Tus TSWV hais tias, “Kuv chim rau cov Yudas, rau qhov lawv cov thawjcoj tau txhij tubrog tuaj tua cov Yixalayees thiab txeeb lawv lub tebchaws. Yog li ntawd, kuv yuav rau txim hnyav rau lawv ib yam li dej nyab. 11Cov Yixalayees raug tsimtxom; luag txeeb tau lawv lub tebchaws lawm, rau qhov lawv pheej mus thov cov neeg uas pab tsis tau tuaj pab lawv xwb. 12Kuv yuav tso kev puastsuaj los rau cov Yixalayees thiab yuav ua kom cov Yudas puastsuaj mus.
13“Thaum cov Yixalayees pom hais tias lawv raug mob sab heev thiab thaum cov Yudas pom lawv tej qhov txhab, ces cov Yixalayees thiaj mus thov cov Axilias tus vajntxwv uas muaj hwjchim loj tuaj pab lawv, tiamsis nws tsis muaj cuabkav cawm tau lawv lossis kho tau lawv tej qhov txhab zoo. 14Kuv yuav tawmtsam cov Yixalayees thiab cov Yudas ib yam li tus tsov ntxhuav. Kuv yuav muab lawv dua ua tej daim povtseg. Thaum kuv cab lawv mus povtseg tsis muaj leejtwg yuav muaj cuabkav cawm tau lawv li.
15“Vim kuv haivneeg tej kev txhaum, kuv yuav muab lawv tso tseg mus txog thaum uas lawv txomnyem txaus, thiab lawv tig rov los cuag kuv tso. Tej zaum thaum lawv raug kev txomnyem li ntawd, lawv yuav tig rov los nrhiav kuv.”