5

I^saa^laa^en Caux Yu^ndaa Zuqc Dingc Zuiz

  1“Sai mienh aah! Muangx naaiv maah!
   I^saa^laa^en nyei zeiv-fun aah! Oix zuqc longc hnyouv muangx.
  Hungh nyei zeiv-fun aah! Oix zuqc baeng m'normh muangx longx,
   weic zuqc meih mbuo oix zuqc siemv aqv.
  Laaix meih mbuo yiem Mitv^baa hnangv norm hlaang-hlopv nor,
   yaac yiem Taa^mbo Mbong hnangv zaeng nyei mungz.
  2Ninh mbuo yiem Sitv^tim zoux daix mienh nyei sic siem haic,
   mv baac yie oix mborqv njaaux ninh mbuo yietc zungv.
  3Yie hiuv E^faa^im nyei,
   I^saa^laa^en yaac bingx yie maiv mbueiz.
  E^faa^im aah! Ih zanc meih zoux hienx nyei sic,
   I^saa^laa^en zuqc maaih uix.
  4“Ninh mbuo zoux nyei sic dangv jienv
   bun ninh mbuo maiv haih nzuonx mingh lorz Tin-Hungh,
  weic zuqc ninh mbuo maaih hnyouv hienx,
   ninh mbuo yaac maiv hiuv duqv Ziouv.
  5I^saa^laa^en zoux maux nyei jauv
   dorng jienv ninh ganh nyei hmien zoux zorng-zengx gox ninh ganh.
  I^saa^laa^en caux E^faa^im
   laaix ganh zoux dorngc nyei zuiz ndiqv zuqc ndorpc.
   Yu^ndaa yaac caux jienv ninh mbuo ndiqv zuqc ndorpc.
  6Ninh mbuo dorh jienv ba'gi yungh guanh, ngongh guanh
   mingh lorz Ziouv,
  mv baac ninh mbuo lorz maiv buatc ninh.
   Ziouv zungv leih nqoi ninh mbuo mi'aqv.
  7Ninh mbuo maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun Ziouv,
   weic zuqc ninh mbuo yungz nyei se gu'nguaaz-toi.
  Taux siang-hlaax ninh mbuo,
   liemh ninh mbuo nyei gaeng-zuangx
   oix zuqc mienh naqv nzengc.
  8Oix zuqc yiem Gi^mbe^aa biomv jorng,
   yiem Laamaa biomv nzatc.
  Yiem Mbetc Aawen heuc cuotv qiex mbui,
   Mben^yaa^min aah! Oix zuqc sin zinx.
  9Taux dingc zuiz nyei hnoi
   E^faa^im zuqc benx ndau-huaang.
  Yiem I^saa^laa^en nyei fingx mbu'ndongx
   yie zunh gorngv zien nyei sic.
  10Yu^ndaa nyei jien
   ih zanc hnangv suiv gapv-jaaix nyei mienh.
  Yie nyei ga'qiex oix baetv cuotv
   hnangv dox wuom njiec ninh mbuo.
  11E^faa^im zuqc zeix,
   zuqc ngatv jienv laaix zuqc dingc zuiz,
  weic zuqc ninh mbuo dingc hnyouv
   gan maiv lamh longc nyei jauv.
  12Hnangv naaic yie weic E^faa^im hnangv norm baeqc yieqc,
   yaac weic Yu^ndaa nyei zeiv-fun hnangv ndiangx-latv.
  13E^faa^im buatc ganh butv baengc,
   Yu^ndaa buatc ganh zuqc siang nyei dorngx,
  E^faa^im ziouc mingh lorz Atc^si^lie,
   paaiv mienh mingh lorz domh hungh diex.
  Mv baac ninh maiv haih zorc meih mbuo,
   yaac maiv haih zorc meih mbuo zuqc siang nyei dorngx.
  14Yie zungv oix doix E^faa^im hnangv dauh sienh,
   yaac doix Yu^ndaa nyei zeiv-fun hnangv dauh sienh lunx.
  Yie, se dongh yie ganh, oix betv ninh mbuo.
   Yie betv liuz, mingh mi'aqv.
   Yie tor ninh mbuo mingh yaac maiv maaih haaix dauh haih njoux duqv.
  15Yie oix nzuonx yie nyei dorngx,
   zuov taux ninh mbuo nyiemc ninh mbuo zoux dorngc nyei zuiz
   aengx lorz yie nyei nza'hmien.
  Ninh mbuo zuqc kouv nyei ziangh hoc
   ninh mbuo ziouc jienh lorz yie.