5

Tơlơi Phat Kơđi Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ƀing Israel

  1“Hơmư̆ tơlơi anai bĕ, Ơ ƀing gih jing ƀing khua ngă yang!
   Pơđi̱ng tơngia hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing Israel!
   Hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing lŏm kơ sang anŏ pơtao ăh!
   Djơ̆ biă mă ñu, ƀing gih khŏm phat kơđi djơ̆ tơpă, samơ̆ ƀing gih ƀu phat tơpă ôh.
   Tui anŭn, anai yơh jing tơlơi klă̱ kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih:
   Ƀing gih hơmâo jing hĭ laih sa boh čơđo̱ng ƀač ƀơi anih Mizpah,
   sa blah hơñuăl dăng laih ƀơi čư̆ Tabôr.
  2Ƀing gih ăt jing sa hlung dơlăm ƀơi plei prŏng Akasia mơ̆n,
   laih anŭn Kâo či pơkơhma̱l hĭ abih bang ƀing gih yơh.
  3Kâo thâo ƀing Israel hiư̆m pă gơñu,
   ƀing gơñu ƀu thâo đuaĭ kơdŏp hĭ mơ̆ng Kâo ôh.
  Ƀing gơñu dŏ ƀu tŏng ten hăng Kâo ôh,
   laih anŭn ƀing gơñu ƀu năng lăp kơkuh pơpŭ kơ Kâo ôh.

Hôsea Pơhiăp Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Tơlơi Kơkuh Kơ Rup Yang

  4“Ƀing ană plei hơmâo ngă soh laih
   laih anŭn tơlơi soh anŭn yơh pơgăn hĭ ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ Ơi Adai gơñu.
  Ƀing gơñu khăp kơkuh pơpŭ kơ rup yang,
   tui anŭn ƀing gơñu ƀu dưi thâo krăn Yahweh ôh.
  5Tơlơi pơgao ang Israel yơh ngă gơ̆ng jơlan pơkơdơ̆ng glaĭ hăng gơñu pô.
   Tơlơi soh ƀing gơñu yơh ngă kơ ƀing gơñu tơhneč rơbuh,
   laih anŭn ƀing ană plei Yudah ăt tơhneč rơbuh hrŏm hăng ƀing gơñu mơ̆n.
  6Ƀing gơñu mă triu, bơbe laih anŭn rơmô gơñu kiăng kơ pơyơr ngă yang kơ Yahweh,
   samơ̆ tơlơi pơyơr anŭn ƀu djru kơ ƀing gơñu tơlơi hiam hơget ôh.
  Ƀing gơñu ƀu či hơduah ƀuh Yahweh ôh,
   yuakơ Ñu hơmâo đuaĭ hĭ laih mơ̆ng ƀing gơñu.
  7Ƀing gơñu hơmâo dŏ ƀu tŏng ten laih yơh hăng Yahweh,
   tui anŭn ƀing ană tơčô gơñu ƀu lŏm kơ Ñu ôh.
   Hơnŭn yơh, ră anai ƀing gơñu wơ̆t hăng anih lŏn gơñu či răm rai hĭ tañ yơh.

Tơlơi Pơblah Tŏng Krah Ƀing Yudah Hăng Ƀing Israel

  8“Ayŭp bĕ tơdiăp tơlơi blah amăng anih Gibeah,
   laih anŭn tơlơi pơthâo amăng anih Ramah!
   Ur dreo kơ tơlơi blah bĕ amăng anih Bêt-Awen!
   Ba akŏ bĕ amăng tơlơi blah, Ơ ƀing Benyamin!
  9Hrơi pơkơhma̱l hlak truh,
   tui anŭn ƀing Israel či răm rai hĭ yơh.
   Ơ ƀing Israel hơi, sĭt tơlơi răm rai anŭn či truh yơh!”
  10Yahweh laĭ, “Kâo hil biă mă yuakơ ƀing khua djă̱ akŏ Yudah hơmâo wang blah laih ƀing Israel
   laih anŭn klĕ rĭ̱ đuaĭ hĭ khul boh pơtâo guai.
  Tui anŭn, Kâo či tuh tơbiă tơlơi pơkơhma̱l ƀơi ƀing gơñu
   hrup hăng ia li̱ng rai yơh.
  11Ƀing Israel dŏ tơnap tap gah yŭ tơlơi arăng kơtư̆ juă;
   ƀing gơñu hơmâo rơngiă hĭ laih guai lŏn jing anih djơ̆ lŏm kơ ƀing gơñu
   yuakơ ƀing gơñu gir đuaĭ tui khul rup trah đôč đač.
  12Kâo či ba rai tơlơi răm kơ ƀing Israel,
   laih anŭn tơlơi rai kơ ƀing Yudah yơh.

  13“Tơdang ƀing Israel ƀuh tơlơi ruă nuă ñu pô,
   laih anŭn ƀing Yudah ƀuh tơlơi ruă rơka ñu pô,
   giŏng anŭn ƀing Israel nao rơkâo tơlơi djru mơ̆ng pơtao prŏng lŏn čar Assiria,
   samơ̆ pơtao anŭn ƀu dưi pơsuaih hĭ tơlơi ruă rơka gơñu ôh.
  14Kâo či kơsung blah ƀing ană plei Israel wơ̆t hăng ƀing ană plei Yudah mơ̆n,
   hrup hăng rơmung dŭl kơsung mă hlô yơh.
  Kâo pô yơh či pơsăn pơrai hĭ ƀing gơñu laih anŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing gơñu.
   Tơdang Kâo dui mă ƀing gơñu, sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơklaih hĭ ƀing gơñu.
  15Kâo či lui raih hĭ ƀing ană plei Kâo tơl ƀing gơñu tŭ ruă nuă djŏp laih kơ tơlơi soh gơñu,
   thâo krăn tơlơi soh gơñu pô,
   laih anŭn wơ̆t glaĭ hơduah sem ƀô̆ mơta Kâo.
   Năng ai amăng tơlơi tơnap tap gơñu yơh, ƀing gơñu či gir hơduah ƀuh Kâo.”