5

Hình phạt dành cho Y-sơ-ra-ên

  1“Hỡi các thầy tế lễ, hãy nghe điều nầy;
   Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy chú ý;
  Hỡi triều đình, hãy lắng tai!
   Sự phán xét dành cho các ngươi
  Vì các ngươi đã thành cái bẫy ở Mích-pa
   Và cái lưới bủa trên Tha-bô.
  2Những kẻ phản loạn đã chìm sâu trong sự tàn sát;
   Nhưng Ta sẽ trừng phạt tất cả bọn chúng.
  3Ta biết Ép-ra-im,
   Và Y-sơ-ra-ên không che giấu được Ta;
  Hỡi Ép-ra-im, ngươi đã là gái mại dâm!
   Còn Y-sơ-ra-ên bị ô uế!
  4Công việc của chúng ngăn trở chúng
   Trở về với Đức Chúa Trời mình.
  Vì lòng dâm dục ngự trị chúng
   Nên chúng không nhận biết Đức Giê-hô-va.
  5Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên tố cáo nó;
   Y-sơ-ra-ên và Ép-ra-im gục ngã trong tội ác mình;
   Giu-đa cùng gục ngã với chúng.
  6Chúng sẽ đi với các bầy chiên bầy bò mình
   Để tìm kiếm Đức Giê-hô-va,
  Nhưng chúng không gặp Ngài!
   Ngài đã lìa khỏi chúng.
  7Chúng đã lừa dối Đức Giê-hô-va
   Vì đã sinh ra những đứa con hoang.
  Bây giờ, ngày trăng mới sẽ nuốt chúng
   Cùng với sản nghiệp mình.
  8Hãy thổi tù và ở Ghi-bê-a,
   Thổi kèn ở Ra-ma!
  Hãy lên tiếng báo động ở Bết A-ven!
   Hỡi Bên-gia-min, quân thù ở sau ngươi!
  9Ép-ra-im sẽ trở nên hoang tàn
   Trong ngày quở phạt;
  Giữa các bộ tộc Y-sơ-ra-ên
   Ta loan báo một việc chắc chắn sẽ xảy đến.
  10Các thủ lĩnh Giu-đa
   Giống như kẻ lấn địa giới;
  Ta sẽ đổ cơn giận trên chúng
   Như trút nước.
  11Ép-ra-im bị ức hiếp,
   Bị nghiền nát bởi sự phán xét;
   Vì nó đã quyết định chạy theo điều dơ bẩn.
  12Vì vậy, Ta giống như con mọt đục khoét Ép-ra-im
   Và như sự mục nát phá hoại nhà Giu-đa.
  13Khi Ép-ra-im thấy bệnh tật mình,
   Và Giu-đa thấy vết thương mình,
  Thì Ép-ra-im qua A-si-ri,
   Sai người đến với vị vua hùng mạnh.
  Nhưng vua ấy không thể chữa bệnh
   Cũng không rịt lành vết thương cho các ngươi.
  14Vì Ta sẽ như một con sư tử cho Ép-ra-im,
   Như một sư tử tơ cho nhà Giu-đa.
  Chính Ta sẽ cắn xé rồi đi;
   Ta sẽ mang theo, và sẽ không ai giải cứu được.
  15Ta sẽ đi, sẽ trở về nơi Ta ngự
   Cho đến khi chúng nhận biết tội mình và tìm kiếm mặt Ta.
   Trong cảnh khốn cùng, chúng sẽ nhiệt thành tìm kiếm Ta.”