6

1Họ sẽ nói: "Hãy đến, chúng ta sẽ trở về với Thượng Đế Tự Hữu Hằng Hữu. Vì dù Ngài đã xé chúng ta nhưng Ngài sẽ chữa lành cho. Dù Ngài đã đánh chúng ta nhưng Ngài sẽ băng bó lại. 2Sau hai ngày, Chúa sẽ làm cho chúng ta sống lại. Ngày thứ ba, Ngài sẽ nâng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. 3Chúng ta hãy nhìn biết Đấng Hằng Hữu! Chúng ta hãy tiếp tục gắng sức nhìn biết Ngài, chắc chắn Ngài sẽ đáp ứng chúng ta như hừng đông sẽ đến sau đêm tối, như mưa móc sẽ rơi xuống đầu mùa xuân.
4Hỡi Ép-ra-im, hỡi Giu-đa, Ta sẽ làm gì cho các ngươi đây? Tình thương của các ngươi mong manh như mây buổi sáng, chóng tan như giọt sương mai. 5Ta đã sai các tiên tri Ta cảnh cáo các ngươi về tai họa. Ta đã giết ngươi với lời đoán phạt ra từ miệng Ta. Các sự xét đoán của Ta chắc chắn sẽ diễn ra như ánh sáng bình minh chiếu rọi.
6Ta không thích sinh tế, chỉ muốn tình thương! Ta không thèm lễ vật, chỉ muốn các ngươi biết Ta! 7Nhưng các ngươi cũng bội ước như A-đam, hành động như người phản bội Ta. 8Ga-la-át là thành phố tội ác, đường phố trơn trợt vì đọng máu người. 9Dân chúng đều là đầu trộm đuôi cướp. Các thầy tế lễ họp thành băng đảng mai phục giết người trên con đường đi đến Si-chem và phạm đủ thứ tội ác.
10Ta đã thấy một điều quá ghê tởm trong nhà Y-sơ-ra-ên: nhân dân thờ thần tượng; quốc gia bị ô uế. 11Còn ngươi, Giu-đa, ngươi cũng gánh chịu hình phạt, mặc dù Ta muốn ban phúc dồi dào.