6

Phần thưởng nếu trở lại
cùng Chúa

  1“Nầy, chúng ta hãy trở về cùng CHÚA.
   Ngài đã đánh chúng ta,
   nhưng sẽ chữa lành chúng ta.
  Ngài đã làm chúng ta bị thương,
   nhưng sẽ băng bó các vết thương chúng ta.
  2Trong hai ngày, Ngài sẽ đặt sự sống mới trong chúng ta;
  đến ngày thứ ba Ngài sẽ khiến chúng ta sống lại
  để chúng ta sống trong sự hiện diện Ngài
  3và nhìn biết Ngài.
  Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu về CHÚA;
   Ngài chắc chắn sẽ đến cùng chúng ta
   như bình minh đến vậy.
  Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa,
  Như mưa xuân nhuần tưới đất.”

Dân chúng không trung thành

  4CHÚA phán, “Hỡi Ít-ra-en,
   ta phải đối với ngươi ra sao?
  Hỡi Giu-đa, ta phải làm gì cho ngươi?
   Sự thành tín ngươi như sương mai,
   như sương sa biến mất vào sáng sớm.
  5Ta đã dùng các nhà tiên tri ta
   cảnh cáo các ngươi,
   rằng ta sẽ giết và tiêu diệt các ngươi.
  Công lý ta sẽ xuất hiện như ánh sáng chói lọi.
  6Ta muốn tình yêu trung thành hơn các sinh tế.
  Ta muốn mọi người nhìn biết ta
   hơn của lễ thiêu.
  7Nhưng họ đã phá giao ước
   như A-đam đã làm;
  chúng đã không trung thành với ta.
  8Ghi-lê-át là thành của dân chuyên làm ác;
   các dấu chân chúng nó dính đầy máu.
  9Các thầy tế lễ giống như những tên cướp
   rình tấn công người ta;
  chúng giết người ta trên đường đi đến Sê-chem
   và làm chuyện độc ác.
  10Ta đã thấy những việc kinh khủng trong dân Ít-ra-en.
   Hãy nhìn tình trạng mãi dâm trong Ít-ra-en;
   Ít-ra-en đã trở nên nhơ nhớp.
  11Hỡi Giu-đa, ta đã định thời gian gặt hái cho ngươi
   khi ta sẽ mang dân ta từ chốn lưu đày trở về.”