6

Cov Yixayee tsw kaam ntxeev dua sab

  1“Lug maj, peb ca le rov moog cuag Yawmsaub,
   tsua qhov nwg muab peb dua pis rhe lawm,
   tassws nwg yuav khu peb.
  Nwg nplawm lawm,
   tassws nwg yuav qhwv peb tej qhov txhaab.
  2Tshuav ob nub nwg yuav ua rua peb rov muaj zug,
   nub kws peb nwg yuav muab peb tsaa sawv,
   sub peb txhad tau nyob ntawm nwg xubndag.
  3Ca peb paub nwg,
   ca peb kub sab kawm paub Yawmsaub,
  nwg yeej yuav tshwm lug tag tag
   yaam le tug duab kaaj ntug.
  Nwg yuav lug txug peb yaam le tej pluav naag,
   yaam le cov naag hauv xyoo kws ntub lub nplajteb.”

  4“Efa‑i 'e, kuv yuav ua le caag rua koj?
   Yuta 'e, kuv yuav ua le caag rua koj nev?
  Qhov kws koj npuab kuv
   zoo yaam le tej fuab pw haav thaus taagkig,
   zoo le tej dej lwg kws pluj taag thaus sawv ntxuv.
  5Vem le nuav kuv swv xwbfwb cev kuv tej lug hlais puab,
   kuv swv tej lug huv kuv lub qhov ncauj tua puab pov tseg,
  kuv tej lug teem txem tawm moog
   zoo yaam le tug duab tshaav ntuj.
  6Kuv ntshaw txujkev hlub,
   tsw yog ntshaw qhov kws tua tsaj xyeem,
  hab ntshaw qhov kws paub Vaajtswv
   heev dua qhov kws hlawv huvsw xyeem.
  7Tassws puab rhuav tshem kuv tej lug cog tseg
   rua ntawm lub moos Antaa,
   puab faav xeeb rua kuv ntawm lub chaw hov.
  8Kile‑a yog lub moos kws cov tuabneeg ua phem nyob,
   ntshaav tsuas lub moos hov taag.
  9Tej tub saab zuv kev tog le caag,
   cov pov thawj kuj ua ib paab zuv kev tog ib yaam le hov,
  puab tua tuabneeg ntawm txujkev
   kws moog rua lub moos Sekhee,
   puab ua tej kws limham ndais ntuj ntaag.
  10Kuv pum tej kws ntxwm ntxub kawg
   nyob huv cov Yixayee,
  Efa‑i kuj moog deev luas hov ntawd,
   Yixayee kuj qas puag tsuas.
  11Yuta 'e, tub teem lub caij hlais
   ib yaam le ntawd rua koj lawm.

  “Thaus kuv yuav pub kuv haiv
   tuabneeg rov vaam meej le qub,