6

Ƀing Ană Plei Ƀu Kơhma̱l Sĭt

  1Ƀing ană plei laĭ tui anai, “Nă, brơi kơ ƀing ta wơ̆t glaĭ bĕ kơ Yahweh!
   Ñu hơmâo pơruă hĭ laih ƀing ta,
   samơ̆ Ñu či pơsuaih hĭ ƀing ta sĭt yơh;
  Ñu hơmâo pơrơka hĭ laih ƀing ta,
   samơ̆ Ñu či pŏn akă hĭ khul nam rơka ta sĭt yơh.
  2Amăng dua ƀôdah klâo hrơi Ñu či pơhơdip glaĭ ƀing ta,
   laih anŭn ƀing ta či hơdip ƀơi anăp Ñu yơh.
  3Brơi kơ ƀing ta gir thâo krăn Yahweh bĕ.
   Ñu či rai pơ ƀing ta sĭt hrup hăng yang hrơi juăt ƀlĕ yơh,
   laih anŭn Ñu či rai hrup hăng ia hơjan bơyan bơnga lê̆ ƀơi lŏn tơnah yơh.”
  4Samơ̆ Yahweh laĭ tui anai, “Ơ ƀing Israel laih anŭn ƀing Yudah ăh,
   hơget tơlơi Kâo či ngă hăng ƀing gih lĕ?
  Tơlơi ƀing gih khăp kơ Kâo rơngiă hĭ thĕng mơtam hrup hăng kơthul mơguah rơngiă hĭ;
   tơlơi khăp gih anŭn hrup hăng ia ngo̱m kơhŭl rơngiă hĭ thĕng tañ mơtam tơdang mơguah truh.
  5Yuakơ tơlơi ƀing gih ƀu khăp kơ Kâo anŭn yơh,
   Kâo hơmâo pơkiaŏ rai laih ƀing pô pơala Kâo pơ ƀing gih,
   kiăng kơ pơhaih boh hiăp Kâo kơ tơlơi phat kơđi laih anŭn kơ tơlơi pơkơhma̱l răm rai yơh.
   Tơlơi Kâo hơduah kiăng mơ̆ng ƀing gih jing rơđah rơđo̱ng biă mă yơh tui anai:
  6Kâo kiăng ƀing gih khăp kơ Kâo nanao,
   ƀu djơ̆ khăp hăng hơdôm gơnam ngă yang gih pơyơr kơ Kâo ôh.
  Kâo kiăng kơ ƀing ană plei Kâo thâo krăn Kâo
   jing hiam hloh kơ tơlơi pơyơr khul gơnam pơyơr čuh kơ Kâo yơh.
  7Samơ̆ tơdang ƀing gơñu mŭt laih amăng anih lŏn Kâo ƀuăn pha brơi kơ ƀing ơi adon gơñu,
   ƀơi anih Adam yơh ƀing gơñu pơjŏh hĭ tơlơi pơgop Kâo hơmâo pơjing laih hăng ƀing gơñu.
  8Gilead jing sa anih le̱ng kơ bă hăng ƀing mơnuih sat ƀai
   laih anŭn ƀing pơdjai mơnuih.
  9Ƀing khua ngă yang gơñu sat ƀai biă mă
   hrup hăng tơpul ƀing klĕ sua dŏ krăp kiăng kơ kơsung klĕ mơnuih.
  Wơ̆t tơdah ƀơi jơlan nao pơ anih rơgoh hiam ƀơi Sekhem, ƀing gơñu ăt pơdjai hĭ mơnuih mơ̆n.
   Hăng tơlơi kơñăm yơh ƀing gơñu ngă abih bang tơlơi sat ƀai anŭn!
  10Kâo hơmâo ƀuh laih sa tơlơi sat ƀai biă mă amăng sang anŏ Israel tui anai:
   Ƀing ană plei Kâo kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng hơmâo pơgrĭ hĭ gơñu laih yơh.

  11“Bơ kơ ƀing gih, Ơ ƀing Yudah ăh,
   Kâo ăt hơmâo pơkơčah laih mơ̆n mông kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ ƀing gih
   yuakơ bruă ngă gih ăt jing sat ƀai mơ̆n.”