7

Tuyển Dân của CHÚA Không Ngớt Phạm Tội

  1Khi Ta muốn chữa lành cho I-sơ-ra-ên,
  Tội lỗi của Ép-ra-im và gian ác của Sa-ma-ri lại lộ ra;
  Vì chúng đã làm những việc gian tà;
  Bên trong phường ăn trộm lấy cắp;
  Bên ngoài quân ăn cướp tấn công.
  2Nhưng chúng không nghĩ rằng Ta nhớ hết mọi việc gian ác của chúng.
  Những hành vi tội lỗi của chúng dẫy đầy chung quanh chúng,
  Những hành vi ấy hằng ở trước mặt Ta.
  3Ðể giúp vui cho vua, chúng đã bày những trò gian ác,
  Ðể làm những kẻ có quyền thế hài lòng, chúng đã tạo ra các việc dối gian.
  4Tất cả chúng đều là những kẻ ngoại tình;
  Chúng giống như một lò lửa cứ hực cháy, mặc dù người nướng bánh đã ngưng nuôi ngọn lửa từ lúc nhồi bột cho đến khi bột dậy men.
  5Trong ngày lễ để tôn trọng vua, các quan tướng đều say mèm đến ngã bịnh;
  Còn vua chẳng còn biết giữ thể thống, nên đã cười đùa với những kẻ chế nhạo mình.
  6Vì chúng đã chuẩn bị lòng chúng như một lò lửa;
  Suốt đêm chúng toan tính những ý đồ xấu xa tội lỗi;
  Sáng ngày chúng bộc lộ những điều ấy ra như một ngọn lửa bùng lên.
  7Tất cả chúng đều nóng như một lò lửa hực;
  Chúng thiêu đốt những kẻ cầm quyền của chúng;
  Tất cả các vua của chúng đã sa ngã;
  Không ai trong chúng kêu cầu Ta.
  8Ép-ra-im tin thờ chung chạ với các dân ngoại;
  Ép-ra-im trở thành cái bánh nướng không được lật qua mặt kia, nên bị cháy đen một mặt.
  9Sự thờ lạy những thần tượng của các dân ngoại đã làm tiêu hao sức lực của nó, nhưng nó không biết;
  Phải, nó giống như một người tóc đã hoa râm, sức khỏe đang giảm dần, mà không biết.
  10Sự kiêu ngạo của I-sơ-ra-ên đã làm chứng nghịch lại nó;
  Thế mà trong mọi sự đó, nó vẫn không quay về với CHÚA, Ðức Chúa Trời của nó, hoặc để lòng tìm kiếm Ngài!

Nhờ Cậy Ngoại Bang và Vô Ơn đối với CHÚA

  11Ép-ra-im giống như một con bồ câu khờ dại, tâm trí chẳng biết nghĩ suy;
  Khi thì cầu cạnh Ai-cập, lúc thì nhờ vả A-sy-ri.
  12Khi chúng ra đi, Ta sẽ bủa lưới trên chúng;
  Ta sẽ bắt trọn chúng như bắt gọn các chim trời;
  Khi chúng hội họp nhau để toan tính sự nhờ cậy loài người, Ta sẽ sửa trị chúng.
  13Khốn cho chúng, vì chúng đã lìa bỏ Ta!
  Thảm khốc thay cho chúng, vì chúng đã nổi loạn chống lại Ta!
  Ta muốn cứu chuộc chúng biết bao, nhưng chúng cứ nói những lời dối trá xúc phạm đến Ta.
  14Chúng chẳng để lòng kêu cầu Ta,
  Nhưng cứ nằm trên giường mà trăn trở thở than.
  Chúng quay qua các thần tượng và cầu xin cho ruộng lúa trúng mùa và vườn nho sản xuất rượu.
  15Dù Ta đã đào tạo chúng và ban sức lực cho tay chúng,
  Chúng vẫn lập mưu tính kế chống lại Ta.
  16Chúng chẳng quay về với Ðấng Tối Cao,
  Chúng như cây cung hỏng, không thể nào bắn trúng mục tiêu;
  Những kẻ lãnh đạo của chúng sẽ ngã chết bằng gươm,
  Bởi miệng chúng đã buông những lời hỗn láo xúc phạm đến Ta;
  Vì vậy chúng sẽ làm đầu đề cho người ta giễu cợt ở Ai-cập.