7

1thiab thaum kuv yuav kho Yixayee kom zoo,
   los tsuas yog pom Efa‑i
   tej kev phem kev qias
  thiab Xamali tej kev limhiam tshwm los,
   vim yog lawv ua tsis ncaj.
  Cov tub sab tho qhov tsev los rau sab hauv
   thiab cov uas lws kuj lws sab nraud.
  2Lawv tsis nco tias kuv twb cim ntsoov
   tej uas lawv ua phem huvsi lawm.
  Nimno tej uas lawv ua nyob vij lawv tag,
   thiab nyob ntawm kuv xubntiag lawm.
  3Lawv tej kev limhiam
   ua rau lawv tus vajntxwv zoo siab,
  thiab lawv tej kev dag ntxias
   ua rau lawv cov thawj zoo siab.
  4Lawv txhua tus ua nkauj ua nraug,
   lawv kub lug yam li lub qhov txos kub
  uas tus ua ncuav tsis txog yuav ceev taws
   txij thaum nws zuaj ncuav
   mus txog thaum lub ncuav su tuaj lawm.
  5Hnub uas ua kevcai hwm vajntxwv,
   cov thawj haus cawv txiv hmab qaug tag lawm,
  vajntxwv kuj nrog cov uas
   nyiam thuam luag koom tes.
  6Lawv lub siab kub lug yam li lub qhov txos
   ntaus tswvyim ua phem,
  lawv txojkev chim cig pluj pliv
   ib hmos kaj ntug,
  thaum sawv ntxov
   kuj cig plaws nplaim nroo ntws tuaj.
  7Lawv txhua tus kub lug li lub qhov txos,
   thiab hlawv cov uas kav lawv.
  Lawv tej vajntxwv sawvdaws tuag tag
   tsis muaj ib tug thov kuv li.

  8“Efa‑i nrog lwm haiv neeg nyob sib xyaw,
   Efa‑i yog ib lub ncuav uas siav ib sab xwb.
  9Lwm haiv neeg noj nws lub zog
   los nws twb tsis paub,
  nws plaubhau dawb paug ib txhia lawm,
   los nws twb tsis paub.
  10Cov Yixayee txojkev khav theeb
   kuj rov ua timkhawv kom lawv.
  Txawm yog lawv raug li ntawd,
   los lawv tsis rov mus cuag Yawmsaub
  uas yog lawv tus Vajtswv
   lossis rov los nrhiav nws.
  11Efa‑i zoo yam nkaus li tus nquab taug
   uas ruam tsis paub qabhau,
   nws quaj hu Iyi thiab mus cuag Axilia.
  12Thaum lawv mus ntawd
   kuv yuav nthuav kuv lub vas
   khwb nkaus lawv,
  kuv yuav rub lawv los
   ib yam li cuab noog saum nruab ntug,
  kuv yuav ntes lawv
   rau thaum muaj suab zom zaws.
  13Lawv yuav raug txom nyem
   vim lawv yuam kev ntawm kuv mus lawm.
  Lawv yuav raug kev puam tsuaj
   vim lawv fav xeeb rau kuv.
  Kuv twb yuav txhiv lawv,
   los lawv muab kuv hais dag xwb.
  14Lawv tsis muaj siab quaj thov kuv,
   lawv quaj nyiav saum lawv tej txaj pw xwb.
  Lawv suam lawv lub cev
   thov qoob loo thiab cawv txiv hmab tshiab,
   tiamsis lawv fav xeeb rau kuv.
  15Txawm yog kuv cob lawv
   thiab pub zog rau lawv txhais npab,
  los lawv tseem ntaus tswvyim phem
   tawm tsam kuv.
  16Lawv tsis tig rov mus cuag Vajtswv
   uas loj dua ntais,
   lawv zoo yam nkaus li rab hneev uas dag.
  Lawv cov thawj yuav raug hniav ntaj tuag tag
   vim yog tim lawv tus nplaig khav theeb.
  Tej no yuav ua rau lawv
   raug thuam luag rau hauv Iyi tebchaws.”