7

1“Thaum uas kuv xav kho kuv haivneeg Yixalayees thiab ua kom lawv rov vammeej dua, los kuv tsuas pom tej kev phem kev qias uas lawv ua xwb. Lawv ib leeg dag ntxias ib leeg; lawv tsoo luag tsev thiab nyiag luag khoom; lawv huab luag tug ntawm tej kev. 2Lawv xav tsis txog hais tias kuv yuav cim ntsoov tej kev phem kev qias uas lawv ua; lawv tej kev txhaum nyob puagncig lawv, thiab kuv pom ntsoov tsis muaj ib yam dabtsi roos tau li.”

Tuavhauv ua Phem Rau Vajntxwv

3Tus TSWV hais tias, “Tej pejxeem tuav hauv dag ntxias uas phem rau vajntxwv thiab nws cov nomtswv. 4Lawv sawvdaws puavleej yog neeg ntxeev siab thiab tsis sib hwm. Lawv tej kev ntxub kub ib yam li lub qhovtxos uas luag rauv cub ncuav thiab cig ntsaj thuav mus txog thaum ncuav siav tsis tsij taws ntxiv li. 5Hnub uas lawv ua kevcai hawm vajntxwv, lawv muab cawv txhaus vajntxwv thiab nws cov nomtswv kom qaug thiab vwm cawv ua dog ua dig. 6Lawv txojkev tuav hauv kub ib yam li lub qhovtxos. Lawv txojkev chim ntaiv hwv ib hmo, ces thaum kaj ntug lawv txojkev chim txawm cig plaws ib yam li tej nplaim taws.
7“Vim lawv txojkev chim uas kub heev ntawd, lawv thiaj muab lawv cov thawjcoj tua povtseg. Lawv cov vajntxwv raug tua ib tug dhau ib tug, tiamsis tsis muaj leejtwg tsa ncauj thov kuv pab li.”

Cov Yixalayees thiab Lwm Haivneeg

8Tus TSWV hais tias, “Cov Yixalayees zoo ib yam li lub ncuav uas muab cub siav txog nrab xwb. Lawv cia siab kawg rau tej haivneeg uas nyob puagncig lawv. 9Lawv twb tsis paub hais tias qhov uas lawv tso siab rau cov neeg txawv tebchaws ntawd ua rau lawv lub zog ntaug zuj zus lawm. Vajtswv twb teem hnub kawg cia rau lawv lawm, tiamsis lawv tsis paub li. 10Cov Yixalayees tej kev khavtheeb rov kom lawv lawm. Txawm yog twb muaj tej xwm no los lawv tseem tsis kam tig los cuag tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv. 11Cov Yixalayees lub siab ywjfab ywjfwj ib yam li tus nquab uas ya mus ya los tsis paub yuav tsaws qhov twg; thawj zaug lawv mus thov cov Iziv pab, ces tom qab ntawd lawv ho mus thov cov Axilias pab! 12Tiamsis kuv yuav nthuav vas cuab lawv ib yam li cuab noog. Kuv yuav rau txim rau lawv, vim tej kev phem kev qias uas lawv tau ua tas los.
13“Lawv raug puastsuaj lawm! Lawv tau ntxeev siab rau kuv thiab tso kuv tseg. Lawv yuav raug kev puastsuaj. Kuv xav cawm kom lawv dim, tiamsis lawv tsis muaj nplooj siab pehawm kuv tiag. 14Lawv tsis muaj lub siab dawb paug thov kuv tiag, tiamsis lawv lam quaj tso cev da xwb. Thaum lawv thov kuv pub nplej thiab cawv txiv hmab rau lawv, lawv muab riam hlais lawv tej nqaij to. Lawv ntxeev siab rau kuv! 15Kuv yog tus cob qhia lawv thiab txhawb kom lawv muaj zog los lawv tseem ntxeev siab tawmtsam kuv. 16Lawv tso kuv tseg thiab mus teev tus vajtswv uas tsis muaj hwjchim dabtsi li. Kuv cia siab tsis tau rau lawv ib yam li tus qhaub hneevnti uas tuag duav lawm. Rau qhov lawv cov thawjcoj khavtheeb heev, lawv yuav raug hniav ntaj tuag tas, thiab cov Iziv yuav luag lawv plig.”