8

Cem qhov uas Yixayee pe dab mlom

1“Cia li muab raj kub yaj los
   npuav ntawm koj qhov ncauj.
  Ib tug dav noj twm
   tabtom ya saum Yawmsaub lub tsev,
  vim cov neeg tau rhuav kuv tej lus cog tseg
   thiab fav xeeb rau kuv txoj kevcai lawm.
  2Cov Yixayee quaj thov kuv hais tias,
   ‘Kuv tus Vajtswv 'e,
   peb cov Yixayee lees paub koj.’
  3Cov Yixayee muab txojkev zoo
   tso tseg lawm,
   yeeb ncuab thiaj raws caum lawv.
  4Lawv tsa muaj vajntxwv
   tiamsis tsis yog kuv qhia lawv ua li ntawd.
   Lawv tsa cov thawj, los kuv tsis paub kiag li.
  Lawv xuas lawv tej nyiaj tej kub
   ua tej dab mlom
   ua rau lawv raug kev puam tsuaj.
  5Cov Xamali 'e, nej tus dab mlom thav nyuj
   kuv tsis yuav kiag li.
  Kuv txojkev npau taws tshwm los rau lawv.
   Yuav ntev li cas lawv li dawb huv tau?
  6Tus dab mlom ntawd ib tug Kws nchuav los
   rau hauv Yixayee xwb,
   tus dab mlom ntawd yeej tsis yog Vajtswv.
  Xamali tus thav nyuj
   yuav raug muab tsoo ua tej dwb daim.

  7“Lawv tseb cua,
   lawv yuav tau sau khaub zeeg cua.
  Tej mog uas tseem nyob hauv teb tsis puv,
   yuav tsis tau coj los ua hmoov kiag li.
  Txawm yog tau hmoov,
   los lwm haiv neeg yuav coj mus noj.
  8Cov Yixayee raug luag noj tag lawm,
   lawv nyob hauv nruab nrab ib tsoom tebchaws
   zoo yam li tej twj taig uas tsis muaj qabhau kiag li.
  9Lawv mus cuag Axilia yam li
   tus nees luav qus mus yos ua twm xwb,
   Efa‑i mus ntiav neeg tuaj nyiam nws.
  10Txawm yog lawv ntiav lwm haiv neeg
   tuaj lawv tog,
   los nimno kuv yuav sau zog lawv ua ke.
  Tshuav tsis ntev lawv yuav raug
   mob da pes luam vim raug tej vajntxwv
   thiab cov thawj tsuj yuam.

  11“Efa‑i ua thaj ntau zuj zus los daws txim,
   los tej thaj ntawd
   kuj ntxeev ua lub txim rov rau nws.
  12Txawm yog kuv sau
   kuv tej kevcai qas vam txoj,
  los lawv yuav suav tias
   yog tej nyuag yam txawv txawv xwb.
  13Lawv tua tsiaj xyeem rau kuv
   thiab lawv noj tej nqaij ntawd,
   los Yawmsaub yeej tsis zoo siab rau lawv.
  Nimno nws cim ntsoov txog
   lawv tej kev txhaum thiab txiav txim rau lawv,
   lawv yuav rov qab mus rau Iyi tebchaws.
  14Yixayee tsis nco qab tus uas tsim lawv lawm,
   thiab ua tej tsev vajntxwv.
  Yuda kuj ua tej moos
   uas muaj ntsa loog tsav ntxiv.
  Kuv yuav tso hluavtaws los raug lawv tej moos
   thiab kub lawv tej chaw ruaj khov.”