8

Tus TSWV Rau Txim Rau Cov Yixalayees Vim Lawv Pe Mlom

1Tus TSWV hais tias, “Cia li tshuab xyu ceebtoom rau sawvdaws! Yeebncuab sau nthwv tuaj rau hauv kuv lub tebchaws ib yam li tus dav ya tuaj! Kuv haivneeg tsis ua raws li tej lus uas kuv tau cog tseg rau lawv, thiab lawv tau ntxeev siab tawmtsam kuv tej lus qhia. 2Txawm yog li ntawd los lawv tseem muaj plhus hu kuv ua lawv tus Vajtswv thiab khav hais tias lawv yog kuv haivneeg thiab paub kuv, 3tiamsis lawv tsis kam lees yuav qhov zoo. Vim li ntawd lawv cov yeebncuab thiaj caum lawv tua.
4“Kuv haivneeg xaiv lawv cov vajntxwv, tiamsis lawv xaiv raws li lawv pom zoo xwb. Lawv tsa tej thawjcoj, tiamsis kuv tsis pom zoo. Lawv muab lawv tej nyiaj tej kub coj mus nchuav mlom rau lawv pe; lawv ua li ntawd twb yog lawv rov ua rau lawv raug kev puastsuaj ntag. 5Kuv ntxub tus mlom nyuj uas cov neeg hauv lub nroog Xamalis pe kawg li. Kuv npautaws heev rau lawv. Thaum twg lawv mam li tso lawv txojkev pe mlom ntawd tseg? 6Tus mlom uas tus neeg Yixalayees nchuav ntawd yeej tsis yog tus vajtswv tiag! Tus mlom nyuj uas sawvdaws pe hauv lub nroog Xamalis yuav raug muab tsoo kom tawg mos nyoos. 7Yog lawv tseb cua, lawv yuav tau sau nagxob nagcua! Cov nplej hauv daim teb uas tseem tsis tau siav, yeej muab tsis tau los ua ncuav li. Tiamsis yog siav lawm, tej neeg txawv tebchaws yuav tuaj muab noj tas. 8Cov Yixalayees zoo ib yam li lwm haivneeg, thiab tsis muaj nqis ib yam li lub laujkaub av uas tawg lawm. 9Cov Yixalayees tawvncauj npaum nkaus li tej neesluav qus, lawv ua raws li lawv lub siab nyiam xwb. Lawv mus thov cov Axilias tuaj pab thiab lawv mus ntiav lwm haivneeg tuaj pab tiv thaiv lawv lub tebchaws. 10Tiamsis nimno kuv yuav sau zog lawv los ua ke thiab rau txim rau lawv. Tshuav tsis ntev tus vajntxwv uas kav tebchaws Axilias yuav tuaj tsimtxom lawv, lawv yuav raug mob quaj da pes luam.
11“Cov Yixalayees yimhuab teeb ntau lub thaj los daws kev txhaum, mas yimhuab muaj ntau lub chaw rau lawv mus ua kev txhaum ntxiv! 12Kuv sau tau ntau zaj lus qhuab ntuas uas suav tsis txheeb qhia rau cov Yixalayees, tiamsis lawv tsis lees yuav; lawv suav hais tias yog tej lus uas lawv tsis tau hnov dua thiab yog lwm haivneeg li. 13Lawv coj tsiaj tuaj tua fij rau kuv, thiab lawv noj tej nqaij uas yog cov khoom fij ntawd. Tiamsis kuv yog tus TSWV kuv tsis txaus siab rau lawv; nimno kuv yuav cim ntsoov lawv tej kev txhaum thiab rau txim rau lawv, vim tej uas lawv tau ua ntawd; kuv yuav xa lawv rov qab mus rau nram tebchaws Iziv!
14“Cov Yixalayees ua tau ntau lub loog, tiamsis lawv tsis nco qab tus uas Tsim lawv lawm. Thiab cov Yudas tsim tau ntau lub nroog uas txhim ntsayeej khov kho. Tiamsis kuv yuav tso hluavtaws los hlawv lawv tej loog thiab tej nroog kom puastsuaj tas.”