8

I^saa^laa^en Mienh Zuqc Dingc Zuiz Laaix Baaix Miuc-Fangx

  1“Biomv nzatc maah!
   Weic zuqc maaih dauh win-wangv hnangv domh jaangv-ngongh
   yiem Ziouv nyei biauv gu'nguaaic,
  weic zuqc baeqc fingx ngaengc yie nyei ngaengc waac
   yaac baamz yie nyei leiz-latc.
  2Ninh mbuo heuc jienv yie gorngv,
   Yie nyei Tin-Hungh aah!
   Yie mbuo, I^saa^laa^en Mienh, hiuv duqv meih nyei.”
  3Longx nyei wuov nyungc, I^saa^laa^en nqemh,
   win-wangv ziouc zunc zaaic ninh.
  4Ninh mbuo liepc hungh diex, mv baac maiv zeiz yie paaiv.
   Ninh mbuo liepc jien, mv baac yie maiv hiuv.
  Ninh mbuo longc jiem longc nyaanh weic ganh zoux miuc-fangx
   weic bun ninh mbuo ganh zuqc mietc.
  5Saa^maa^lie aah! Yie nqemh
   meih mbuo nyei ngongh dorn.
   Yie nyei ga'qiex baetv cuotv bun ninh mbuo.
  Ninh mbuo taux haaix zanc
   cingx daaih cing-nzengc?
  6Ninh mbuo yiem I^saa^laa^en,
   maaih zaangc mienh dox daaih nyei ngongh dorn,
   mv baac se maiv zeiz Tin-Hungh.
  Yiem Saa^maa^lie nyei ngongh dorn
   zungv oix zuqc mborqv huv nzengc.
  7“Weic zuqc ninh mbuo zuangx nyei se nziaaux,
   ninh mbuo siou nyei ziouc benx nziaaux-zunc.
  Mbiauh zungh maiv cuotv dorv,
   ziouc maiv cuotv mbiauh weic zoux mbuonv.
  Se gorngv cuotv mbiauh nor,
   ganh fingx mienh yaac daaih nyanc nzengc.
  8I^saa^laa^en zuqc naqv nzengc mi'aqv.
   Ih zanc yiem maanc fingx mbu'ndongx
   benx maiv lamh longc nyei nie-mor huv.
  9Ninh mbuo mingh kaux Atc^si^lie
   hnangv dauh hieh lorh ndoqc youh jienv mingh.
   E^faa^im yaac cingv mienh hnamv ninh.
  10Maiv gunv ninh mbuo cingv ganh guoqv mienh zoux doic,
   maiv lauh yie oix siou ninh mbuo zunv.
  Ninh mbuo ziouc jiez gorn hei jienv njiec
   laaix hungh diex caux jien bun ninh mbuo ndaam hniev.
  11E^faa^im jaa zoux ziec-dorngh weic fiqv zuiz
  daaux nzuonx naaiv deix ziec-dorngh bun ninh baamz zuiz.
  12Se gorngv yie weic ninh fiev waanc-waanc diuh yie nyei leiz-latc,
   ninh kungx funx benx ganh nyungc ga'naaiv hnangv.
  13Ninh mbuo a'hneiv fongc horc ziec.
   Ninh mbuo longc saeng-kuv fongc horc ziec yaac nyanc wuov deix orv,
   mv baac Ziouv maiv a'hneiv ninh mbuo.
  Ih zanc ninh oix jangx ninh mbuo nyei zuiz-nipc
   yaac dingc ninh mbuo nyei zuiz,
   ninh mbuo ziouc nzuonx I^yipv Deic-Bung.
  14I^saa^laa^en Mienh la'kuqv
   Zeix Ninh Mbuo Daaih Wuov Dauh
   yaac ceix hungh dinc.
  Yu^ndaa Mienh yaac liepc weih wuonv nyei zingh jaa camv jienv faaux,
   mv baac yie oix bun douz buov ninh mbuo nyei zingh,
   douz ziouc buov qui ninh mbuo weih wuonv nyei dorngx.