8

Yahweh Klă Kơđi Kơ Ƀing Israel Yuakơ Kơkuh Kơ Rup Trah

  1Yahweh laĭ tui anai, “Ayŭp bĕ tơdiăp kiăng kơ laĭ pơthâo!
   Ƀing rŏh ayăt blĭp blăp juang trŭn pơ anih lŏn Kâo
   hrup hăng čim si̱ng juang trŭn kiăng kơ mă hlô yơh!
  Ƀing ană plei Kâo hơmâo pơjŏh hĭ laih tơlơi pơgop Kâo hơmâo pơjing laih hăng ƀing gơñu,
   laih anŭn ƀing gơñu hơmâo pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng tơlơi pơđar Kâo.
  2Wơ̆t tơdah ƀing gơñu yap Kâo jing Ơi Adai gơñu
   laih anŭn ƀing gơñu yap gơñu pô jing ƀing ană plei Kâo laih anŭn thâo krăn Kâo,
  3samơ̆ ƀing gơñu hơmâo hơngah hĭ laih hơget tơlơi jing hiam klă.
   Kâo laĭ tui anŭn yuakơ ƀing gơñu ƀu ngă tui tơlơi pơđar Kâo ôh
   laih anŭn ƀing rŏh ayăt či kiaŏ mă ƀing gơñu yơh.
  4Ƀing ană plei Kâo ruah mă ƀing pơtao, samơ̆ bruă ƀing gơñu ngă anŭn tui hăng gơñu pô kiăng đôč.
   Ƀing gơñu ruah ƀing khua djă̱ akŏ, samơ̆ Kâo ƀu tŭ ư hăng gơñu ôh.
  Ƀing gơñu mă amrăk mah gơñu laih anŭn pơkra khul rup trah,
   anŭn jing ƀing gơñu pơkra mă tơlơi răm rai kơ gơñu pô đôč yơh.
  5Kâo pơrơmut biă mă kơ tơlơi ƀing Samaria kơkuh pơpŭ kơ rup ană rơmô mah anŭn.
   Kâo hil ƀrŭk biă mă hăng ƀing gơñu.
   Hơdôm sui dơ̆ng ƀing gơñu či lui hĭ bruă ƀing gơñu kơkuh pơpŭ kơ rup trah lĕ?
  6Sa čô pô čruih tia ƀing Israel yơh pơkra rup trah anŭn,
   rup trah anŭn ƀu djơ̆ yang ôh!
  Ană rơmô jing rup ƀing Israel kơkuh pơpŭ amăng anih lŏn Samaria anŭn,
   arăng či pơrai hĭ abih bang yơh!

  7“Tơdang ƀing gơñu jŭ pla pơjĕh angĭn
   sĭt ƀing gơñu či hơpuă mă angĭn hơkruăh yơh!
  Phŭn pơdai ƀu pơtơbiă rai mŭng pơdai ôh,
   sĭt pơdai anŭn ƀu thâo hơmâo rai tơpŭng kiăng kơ pơkra ƀañ tơpŭng ôh.
  Samơ̆ tơdah pơdai anŭn pơtơbiă rai mŭng pơdai,
   kơnơ̆ng ƀing tuai đôč yơh či huă ƀơ̆ng hĭ.
  8Ƀing lŏn čar pơkŏn hơmâo blah juă hĭ laih ƀing Israel,
   hrup hăng sa boh gŏ lŏn pơčah hĭ yơh arăng ƀu thâo yua ôh.
  9Ƀing gơñu khăng akŏ hrup hăng aseh glai ƀu tui yơh,
   ƀing gơñu nao tui hăng jơlan gơñu pô kiăng.
  Ƀing gơñu hơmâo nao laih kiăng kơ rơkâo tơlơi djru mơ̆ng lŏn čar ƀing Assiria
   laih anŭn ăt apăh ƀing lŏn čar pơkŏn dơ̆ng mơ̆n kiăng kơ pơgang brơi kơ ƀing gơñu.
  10Samơ̆ ră anai Kâo či pơƀut glaĭ ƀing gơñu laih anŭn pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu.
   Ƀu sui ôh ƀing gơñu či ruă nuă tơnap tap yơh
   tơdang pơtao prŏng lŏn čar ƀing Assiria kơtư̆ juă ƀing gơñu.

  11“Dơ̆ pă ƀing ană plei Israel pơdơ̆ng đĭ kơnưl ngă yang kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ tơlơi soh
   ăt dơ̆ anŭn mơ̆n ƀing gơñu ngă soh lu jai!
  12Kâo čih laih kơ ƀing gơñu lu tơlơi pơđar Kâo,
   samơ̆ ƀing gơñu hơngah hĭ hơdôm tơlơi pơđar anŭn
   kar hăng khul tơlơi pơtô tuai ƀing gơñu ƀu thâo ôh.
  13Ƀing gơñu pơyơr hơdôm gơnam ngă yang kơ Kâo,
   laih anŭn ƀing gơñu ƀơ̆ng hĭ čơđeh añăm hơdôm gơnam ngă yang anŭn.
  Samơ̆ Kâo, jing Yahweh, ƀu mơak hăng ƀing gơñu ôh,
   laih anŭn ră anai Kâo či hơdơr glaĭ hơdôm tơlơi soh gơñu,
   kiăng pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu
  yuakơ bruă sat ƀai ƀing gơñu hơmâo ngă laih,
   Kâo či brơi ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar Êjip yơh!
  14Ƀing ană plei Israel hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih hơdôm sang pơtao,
   samơ̆ ƀing gơñu hơmâo wơr bĭt hĭ laih Pô Hrih Pơjing gơñu.
   Ƀing ană plei Yudah hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih hơdôm plei prŏng kơđông kơjăp gơñu.
  Hơnăl tuč, Kâo či brơi rai apui kiăng kơ čuh pơrai hĭ abih sang pơtao gơñu
   wơ̆t hăng plei prŏng kơđông kơjăp gơñu yơh.”