9

Rau txim rau cov Yixayee

1Yixayee 'e, tsis txhob xyiv fab,
   tsis txhob zoo siab xyiv fab li ib tsoom neeg,
  rau qhov koj mus deev luag
   es tso koj tus Vajtswv tseg.
  Nej sawvdaws nyiam cov niam ntiav tej nqe ntiav
   tom tej tshav ntaus nplej.
  2Tej tshav ntaus qoob thiab tej qhov tsuam
   kua txiv hmab yuav tsis txaus yug lawv,
   thiab tej cawv txiv hmab tshiab yuav tu ncua.
  3Lawv yuav tsis tau nyob
   hauv Yawmsaub lub tebchaws mus li.
  Efa‑i yuav rov mus rau Iyi tebchaws,
   thiab lawv yuav noj tej uas qias tsis huv
   rau hauv Axilia tebchaws.
  4Lawv yuav tsis hliv cawv txiv hmab
   xyeem rau Yawmsaub,
  Lawv yuav tsis tua tsiaj xyeem
   ua rau Yawmsaub txaus siab.
  Lawv tej mov noj yuav zoo li tej mov pam tuag,
   leejtwg noj lawm yuav qias tsis huv.
  Lawv tej mov noj
   tsuas yog daws lawv kev tshaib xwb,
  yuav coj mus tsis txog
   Yawmsaub lub tuam tsev.

  5Nej yuav ua li cas thaum txog hnub
   uas ua tej kevcai uas teem cia,
   thiab hnub uas ua kevcai noj haus rau Yawmsaub?
  6Txawm yog lawv khiav dim kev puam tsuaj,
   los Iyi yuav sau zog lawv cia,
   lub moos Meefi yuav muab lawv log.
  Zaub kig yuav tuaj laum
   lawv tej qhov txhia chaw tsim txiaj
   uas xuas nyiaj ua,
  thiab pos yuav tuaj laum nkaus
   lawv tej tsev ntaub.
  7Hnub uas teem txim los txog lawm,
   hnub uas ua pauj los txog lawm.
   Yixayee yeej yuav paub.
  Tus xibhwb cev lus mas ruam kawg
   thiab tus uas muaj Vaj Ntsuj Plig
   kuj vwm lawm,
  vim yog tim nej lub txim loj kawg
   thiab vim nej ntxub kuv heev.
  8Tus xibhwb cev lus ua tus faj xwm
   nrog kuv tus Vajtswv ntsia ntsoov Efa‑i.
  Tiamsis rooj hlua cuab noog
   nyob hauv xibhwb txhua txojkev,
  thiab txojkev ntxub tos rawv nws
   rau hauv nws tus Vajtswv lub tuam tsev.
  9Lawv ua phem ua qias kawg yam li
   thaum uas ua rau hauv lub moos Kinpe‑a.
  Vajtswv yuav nco ntsoov lawv tej kev txhaum,
   nws yuav rau txim rau lawv.

  10“Thaum kuv ntsib Yixayee mas zoo yam li
   ntsib txiv hmab hauv tebchaws moj sab qhua.
  Thaum kuv pom nej tej poj koob yawm txwv
   mas zoo yam li pom thawj phaum txiv cev
   saum tsob ntoo txiv cev.
  Tiamsis lawv tuaj cuag Npa‑as ntawm Pe‑au,
   thiab muab lawv tus kheej pub kiag
   rau yam uas txaj muag ntawd,
  lawv thiaj ntxim ntxub kawg
   ib yam li tus uas lawv nyiam ntawd.
  11Efa‑i lub koob meej
   yuav ya plaws yam li noog ya,
  yuav tsis yug menyuam,
   tsis suab menyuam, tsis xeeb menyuam.
  12Txawm yog lawv tu menyuam hlob lawm
   los kuv yuav ua kom ncaim lawv
   tsis tshuav ib tug li.
  Lawv yuav raug txom nyem
   rau thaum kuv ncaim lawv lawm.
  13Raws li kuv pom, Efa‑i tej tub ki
   twb raug muab ua luag li nqaij qhauv lawm,
  Efa‑i yuav coj nws li tub ki
   mus cob rau tus uas tua pov tseg.
  14Au Yawmsaub thov pub rau lawv.
   Koj yuav pub dabtsi rau lawv?
  Thov pub lub plab nchuav menyuam
   thiab pub lub txiv mis uas qhuav rau lawv.

  15“Lawv txhua yam kev phem
   nyob hauv lub moos Kilakas.
   Kuv pib ntxub lawv qhov chaw ntawd.
  Kuv yuav ntiab lawv tawm hauv kuv lub tsev
   vim yog tim tej kev limhiam uas lawv ua.
  Kuv yuav tsis hlub lawv dua li lawm,
   lawv cov thawj puavleej fav xeeb.
  16Efa‑i raug muab ua puam tsuaj lawm,
   lawv tej cag qhuav lawm,
   lawv yuav tsis txi txiv lawm.
  Txawm yog lawv yug tau tub ki,
   los kuv yuav muab tej tub ki
   uas lawv hlub ntawd tua pov tseg.”
  17Kuv tus Vajtswv yuav muab lawv
   laim pov tseg,
   rau qhov lawv tsis mloog nws lus.
  Lawv yuav ua neeg loj leeb
   rau hauv ib tsoom tebchaws.