9

Hôsea Pơhaih Tơlơi Pơkơhma̱l Ƀing Israel

  1Ơ ƀing ană plei Israel,
   pơdơi hĭ bĕ tơlơi djă̱ hơdơr hơdôm tơlơi phet gih
   hrup hăng tơlơi phet ƀing kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng.
  Ƀing gih hơmâo đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng Ơi Adai gih
   laih anŭn dŏ ƀu tŏng ten ôh hăng Ñu.
  Amăng djŏp djang anih amăng anih lŏn anai ƀing gih hơmâo pơjing hĭ gih pô
   jing ƀing rĭh răm kơ yang rơba̱ng Baal tui anŭn yang anŭn pha brơi kơ ƀing gih pơdai.
  2Samơ̆ ƀu sui ôh, ƀing gih ƀu či hơmâo djŏp ôh pơdai laih anŭn ia rơmuă ôliwơ,
   laih anŭn ƀu či hơmâo tơpai boh kơƀâo ôh.
  3Ƀing ană plei Israel ƀu či dŏ dơnơ̆ng amăng anih lŏn Yahweh ôh,
   samơ̆ ƀing gơñu khŏm či wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar ƀing Êjip
   laih anŭn ƀơ̆ng hơdôm gơnam ƀơ̆ng kŏm amăng lŏn čar Assiria.
  4Amăng lŏn čar tuai anŭn, ƀing gơñu ƀu či dưi
   pơkra hơdôm gơnam pơyơr ia boh kơƀâo kơ Yahweh,
   ƀôdah pơyơr hơdôm gơnam ngă yang kơ Ñu ôh.
  Gơnam ƀơ̆ng gơñu či pơgrĭ hĭ hlơi pô ƀơ̆ng djơ̆ yơh,
   jing hrup hăng gơnam ƀơ̆ng arăng yua amăng mông rơngot hơning yuakơ mơnuih djai yơh.
  Gơnam ƀơ̆ng gơñu anŭn kơnơ̆ng pơdjŏp hĭ kơ tơlơi rơpa gơñu đôč;
   ƀu hơmâo ôh sa črăn amăng hơdôm gơnam ƀơ̆ng anŭn ƀing gơñu či mă pơyơr kơ Sang Yang Yahweh.
  5Laih anŭn tơdang mông tơlơi phet ƀing gih hơmâo pơkơčah truh laih
   kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ Yahweh,
   tui anŭn hơget tơlơi ƀing gih či ngă lĕ?
  6Tơdang tơlơi răm rai truh laih anŭn pơčơlah hĭ ƀing ană plei,
   ƀing Êjip či pơƀut glaĭ ƀing gơñu,
   ƀing Êjip anŭn pơƀut glaĭ ƀing gơ̆ kiăng kơ dơ̱r hĭ ƀing gơ̆ ƀơi anih Memphis anŭn.
  Hơdôm mŭk dram hăng amrăk gơñu laih anŭn hơdôm anih gơñu pơdơ̆ng đĭ sang gơñu hlâo adih,
   či hơmâo le̱ng kơ rơ̆k drơi laih anŭn rơ̆k pơkŏn čăt đĭ bă pơ anih anŭn.
  7Hrơi pơkơhma̱l hơmâo truh laih,
   jing hrơi tơdang ƀing ană plei Israel tŭ mă tơlơi gleh tơnap lăp hăng bruă gơñu ngă yơh.
  Tơdang hrơi anŭn truh laih, ƀing Israel či thâo krăn yơh!
   Ƀing gih laĭ, “Pô pơala anai jing sa čô mlŭk!
  Pô hơmâo tơlơi mơyang jing hĭ sa čô pô hưt.”
   Ƀing gih pơrơmut kơ kâo biă mă yuakơ tơlơi soh gih jing prŏng prin đơi.
  8Ơi Adai hơmâo pơkiaŏ rai laih kâo,
   jing pô pơala kiăng kơ pơkơđiăng ƀing ană plei Ñu ƀing Israel.
   Samơ̆ pơpă anih kâo nao, ƀing gih gir ƀač čơđo̱ng kơ kâo hrup hăng ƀing gih ƀač kơ čim brĭm.
  Wơ̆t tơdah amăng anih lŏn Ơi Adai pô,
   ƀing Israel ăt jing rŏh ayăt pô pơala mơ̆n.
  9Ƀing gơñu jing ƀing sat ƀai biă mă amăng bruă ƀing gơñu ngă,
   kar hăng ƀing gơñu ngă laih tơdang dŏ pơ anih Gibeah.
  Ơi Adai či hơdơr tơlơi sat ƀai gơñu
   laih anŭn pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yuakơ khul tơlơi soh gơñu anŭn yơh.

Tơlơi Soh Laih Anŭn Boh Răm Ƀing Israel

  10Yahweh laĭ tui anai, “Blung hlâo tơdang Kâo hơduah ƀuh ƀing Israel,
   hrup hăng hơduah ƀuh khul phŭn hrĕ boh kơƀâo čăt amăng tơdron ha̱r yơh.
  Blung hlâo tơdang Kâo ƀuh ƀing ơi adon gih,
   hrup hăng hơduah ƀuh khul boh hra tơsă blung hlâo amăng bơyan yơh.
  Samơ̆ tơdang ƀing gơñu nao truh pơ čư̆ Peôr,
   ƀing gơñu jao pơyơr gơñu pô kơ yang rơba̱ng Baal
   laih anŭn tañ mơtam ƀing gih jing hĭ hơƀak drak ƀơi anăp Kâo
   hrup hăng hơdôm yang ƀing gơñu khăp anŭn mơ̆n.
  11Tơlơi hing ang ƀing Israel či rơngiă hĭ yơh hrup hăng čim pŏr đuaĭ hĭ yơh,
   laih anŭn ƀu či hơmâo ană bă tơkeng rai kơ ƀing gơñu dơ̆ng tah,
   ƀing đah kơmơi gơñu ƀu či pi kian dơ̆ng tah,
   laih anŭn kŏn hơmâo tơlơi dŏ hrŏm lơi.
  12Samơ̆ wơ̆t tơdah ƀing gơñu hơmâo čem rong ƀing ană bă gơñu,
   Kâo ăt či mă pơđuaĭ hĭ abih, ƀu pioh hơdip hlơi pô ôh.
  Tơdang Kâo lui raih hĭ ƀing ană plei anai,
   tơlơi truh sat yơh či truh kơ ƀing gơñu.”
  13Ơ Yahweh hơi, kâo hơmâo pơƀuh laih ƀing ană bă gơñu,
   ƀing arăng lua mă laih anŭn pơdjai hĭ laih.
  14Hơget tơlơi kâo či rơkâo Ih kiăng kơ ngă kơ ƀing ană plei anai lĕ?
   Ngă bĕ kơ ƀing đah kơmơi gơñu jing hĭ ƀing đah kơmơi plao!
   Ngă bĕ kơ ƀing gơñu ƀu thâo pơmĕm brơi ôh ƀing ană bă gơñu ôh!

Yahweh Phat Kơđi Ƀing Israel

  15Yahweh laĭ tui anai, “Abih bang tơlơi sat ƀai gơñu hơmâo laih amăng anih Gilgal.
   Pơ anih anŭn yơh Kâo čơdơ̆ng pơrơmut kơ ƀing gơñu.
   Yuakơ ƀing gơñu hơmâo ngă laih hơdôm bruă sat ƀai,
   tui anŭn Kâo či puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu mơ̆ng anih lŏn Kâo yơh.
  Kâo ƀu či khăp kơ ƀing gơñu dơ̆ng tah;
   abih bang ƀing khua djă̱ akŏ gơñu hơmâo pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Kâo.
  16Ƀing ană plei Israel jing ƀing
   hrup hăng sa ƀĕ phŭn kơyâo hơmâo akha ñu krô hĭ laih,
   jing kơyâo ƀu dưi hơmâo boh čroh dơ̆ng tah.
  Ƀing Israel ƀu či hơmâo ană bă dơ̆ng tah,
   samơ̆ wơ̆t tơdah ƀing gơñu hơmâo rai ană bă,
   Kâo ăt či pơdjai hĭ ƀing ană bă gơñu khăp anŭn mơ̆n.”

Pô Pơala Laĭ Lui Hlâo Kơ Ƀing Israel

  17Ơi Adai, jing Pô kâo kơkuh pơpŭ anŭn, či hơngah hĭ ƀing ană plei Ñu yơh,
   yuakơ ƀing gơñu ƀu hơmư̆ tui Ñu ôh.
   Ƀing gơñu či jing hĭ ƀing đuaĭ hyu čơlah čơlap amăng lu kơnung djuai mơnuih yơh.