9

Klei Bi Kmhal Phung Israel Kyua Amâo Dôk Sĭt Suôr

1Đăm hơ̆k ôh, Ơ Israel!
  Đăm mơak ôh msĕ si phung găp djuê mkăn!
   Kyuadah ih ngă leh klei knhông êjai lui hĕ Aê Diê diih.
  Ih khăp leh kơ klei mưn sa čô mniê knhông
   ti jih jang anôk prah mdiê.
  2Anôk prah leh anăn anôk djiêt amâo srăng čiêm diñu ôh,
   leh anăn diñu srăng kƀah kpiê mrâo.
  3Diñu amâo srăng dôk hlăm čar Yêhôwa ôh;
   ƀiădah Êphraim srăng lŏ wĭt kơ čar Êjip,
   leh anăn diñu srăng ƀơ̆ng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă amâo doh hlăm čar Asiri.
  4Diñu amâo srăng tuh ôh mnơ̆ng myơr kpiê kơ Yêhôwa,
   leh anăn kăn diñu bi mơak kơ Yêhôwa rei hŏng mnơ̆ng diñu ngă yang.
  Klei diñu ngă yang snăn srăng jing msĕ si kpŭng phung kơŭ kyăm;
   jih jang phung ƀơ̆ng kpŭng anăn srăng jing čhŏ mrŏ;
  kyuadah kpŭng diñu srăng pioh knŏng kơ diñu pô,
   kpŭng anăn amâo srăng truh kơ sang yang Yêhôwa ôh.
  5Ya diih srăng ngă ti hruê knăm prŏng bi kčah leh,
   ti hruê knăm kơ Yêhôwa?
  6Kyuadah nĕ anei, wăt tơdah diñu tlaih mơ̆ng klei bi rai,
   Êjip srăng bi kƀĭn diñu,
  Mêmphis srăng dơr diñu.
   Mnơ̆ng yuôm diñu ngă hŏng prăk srăng jing knuôp kơ pum êruê;
   ana êruê srăng čăt guôm sang čhiăm diñu.
  7 Hruê bi kmhal truh leh,
   hruê phat kđi truh leh!
  Brei Israel thâo klei anăn.
   Khua pô hưn êlâo jing sa čô mluk,
  mnuih mâo yang jing khŏ,
   kyua klei wê ih prŏng
   leh anăn klei ih bi êmut prŏng.
  8Khua pô hưn êlâo, mbĭt hŏng Aê Diê kâo jing pô gak phung Êphraim,
   ƀiădah ƀưi dôk kăp ƀêč hlăm jih êlan ñu,
   jing klei bi êmut hlăm sang Aê Diê ñu.
  9 Diñu kngăm rai leh hlăm klei soh jhat kjham snăk,
   msĕ si hlăm hruê klei truh leh ti ƀuôn Gibêa.
  Yêhôwa srăng hdơr klei wê diñu,
   leh anăn srăng bi kmhal diñu kyua klei soh diñu.
  10 “Hlăk kâo tuôm hŏng Israel,
   diñu jing msĕ si boh kriăk ƀâo hlăm kdrăn tač.
  Hlăk kâo ƀuh phung aê diih,
   diñu jing msĕ si boh hlâo hlang ti ana boh hra hlăm yan ñu mboh tal êlâo.
  Ƀiădah diñu nao kơ Baal-Pêôr
   leh anăn pioh diñu pô kơ rup yang hêñ mlâo,
   leh anăn diñu jing mnơ̆ng Aê Diê bi êmut kheh msĕ si mnơ̆ng diñu khăp.
  11Klei guh kơang Êphraim srăng phiơr đuĕ msĕ si sa drei čĭm,
   amâo mâo klei kkiêng, amâo mâo klei ba tian,
   amâo mâo klei bi mtian ôh!
  12Wăt tơdah diñu rông phung anak,
   kâo srăng mă hĕ digơ̆ tơl amâo mâo sa čô ăt dôk ôh.
  Knap mñai yơh kơ diñu
   tơdah kâo đuĕ hĕ mơ̆ng diñu!
  13kâo ƀuh arăng pla leh Êphraim hlăm anôk siam jăk msĕ si ƀuôn Tir,
   ƀiădah Êphraim srăng atăt phung anak diñu
   kơ klei arăng bi mdjiê.”
  14Brei kơ diñu, Ơ Yêhôwa —
   ya ih srăng brei kơ diñu?
  Brei kơ diñu mâo tian khăng mproh
   leh anăn ksâo kdjuôt.
  15“Jih klei ƀai diñu bi êdah leh ti ƀuôn Gilgal;
   tinăn kâo bi êmut kơ diñu leh.
  Kyua klei ƀai diñu ngă,
   kâo srăng suôt hĕ diñu mơ̆ng sang kâo.
  Kâo amâo srăng lŏ khăp kơ diñu ôh;
   jih jang phung khua diñu jing phung bi kdơ̆ng.
  16Arăng čăm Êphraim leh,
   agha ñu krô leh,
  diñu amâo srăng mboh ôh.
   Wăt tơdah diñu kkiêng kơ anak,
   kâo srăng bi mdjiê boh klei khăp mơ̆ng tian diñu.”
  17Aê Diê kâo srăng hngah hĕ diñu,
   kyuadah diñu amâo dôk hmư̆ gơ̆ ôh.
   Diñu srăng jing phung hiu rưng ti krah phung găp djuê mnuih.