1

Ntŭk Dơn Samƀŭt Jêh Ri Nau Khâl

1Y-Pôl jêh ri Y-Timôthê, oh mon Yêsu Krist, nchih njuăl ma lĕ rngôch phung kloh ueh tâm Yêsu Krist ta ƀon Philip, nđâp ma phung bubŭnh buranh jêh ri ma phung kôranh ngih Brah Ndu. 2Ăn khân may geh nau yô̆ jêh ri nau đăp mpăn bơh Brah Ndu, Mbơ̆ he, jêh ri Kôranh Brah he, Yêsu Krist.

Nau Y-Pôl Rŏng Ma Phung Philip

3Gâp tâm rnê ma Brah Ndu ăp tơ̆ gâp kah gĭt ma khân may, 4jêh ri ăp tơ̆ gâp mbơh sơm ma lĕ rngôch khân may, ăt gâp mbơh sơm ma nau răm maak, 5yorlah khân may kơl pah kan jêh ma nau mhe mhan ueh bơh nar khân may ntơm tăng tât aƀaơ. 6Gâp chroh ngăn ma nơm ntơm kan ueh tâm phung khân may mra ăn rah vah kan nây kŏ tât nar Yêsu Krist.
7Di jêh nau gâp mĭn pô nây ma lĕ rngôch khân may, yorlah gâp prăp khân may tâm nuih n'hâm gâp. Geh tơ̆ tâm nau kât gâp mâu lah tâm nau n'gang jêh ri nau ƀư nanê̆ nau mhe mhan ueh, khân may geh jêh ndrel ma gâp nau yô̆ bơh Brah Ndu.
8Yorlah Brah Ndu jêng nơm mbơh ma gâp tâm nau gâp rŏng ngăn ngên ma lĕ rngôch khân may ma nau rŏng rdơ̆ rbăn bơh Yêsu Krist. 9Tâm nau gâp mbơh sơm, gâp dăn gay ma nau rŏng khân may tâm n'hao âk lơn ƀrứ ƀrứ tâm nau gĭt rbăng jêh ri bêng ma nau gĭt mĭn; 10gay ma khân may gĭt n'hêl nanê̆ nau ueh lơn, ăn khân may jêng kloh ueh jêh ri mâu geh nau bu nduyh ôh ta nar Brah Krist; 11bêng ma play nau sŏng bơh Yêsu Krist ma nau chrêk rmah jêh ri nau tâm rnê ma Brah Ndu.

Nau Y-Pôl Jêng Bu Nă Jêng Nau Kơl Tâm N'hao Kan Nau Mhe Mhan Ueh

12Hơi oh nâu, gâp ŭch ma khân may gĭt nau tât jêh ma gâp jêng nau kơl tâm n'hao kan nau mhe mhan ueh; 13kŏ tâm lĕ rngôch ngih phat dôih jêh ri lam ntŭk êng gĭt jêh bu kât gâp yor Brah Krist; 14jêh ri âk phung oh nâu tâm Kôranh Brah n'hao nuih yor nau bu kât gâp, jêh ri geh nau janh lơn mbơh Nau Brah Ndu Ngơi mâu geh nau klach ôh.
15Nanê̆ geh ƀaƀă nti Brah Krist ma nau mô nach, jêh ri nau tâm rlăch, ƀiălah geh phung êng nti ma nau ueh. 16Phung aơ ƀư ma nuih n'hâm rŏng yor khân păng gĭt bu njêng gâp gay n'gang nau mhe mhan ueh, 17bi phung nây geh nau mĭn tâm nkhah nchâp. Khân păng mbơh Brah Krist ma nau ŭch mâu sŏng ôh, mĭn ntop nau rêh ni âk lơn ma nau bu kât gâp.
18Moh khlay? Ăp ntil nau khân păng ƀư ma nau jan lah mâu lah ma nau ngăn amoh Brah Krist ăt bu mbơh mro lĕ; yor nau nây gâp maak, jêh ri ăt gâp mra maak mro.
19Yorlah gâp gĭt nau khân may mbơh sơm jêh ri Brah Huêng Ueh Yêsu Krist kơl, nau nây mra plăch nau tâm rklaih gâp, 20tĭng nâm nau gâp kâp nanê̆ jêh ri nau kâp gân, mâu bêk ôh ƀiălah ma nau janh ngăn, aƀaơ jêh ri ƀaƀơ, Brah Krist mra geh nau chrêk rmah tâm săk jăn gâp gĭt lah ma nau rêh gâp mâu lah ma nau gâp khĭt. 21Yorlah Brah Krist jêng nau rêh gâp, jêh ri nau khĭt jêng nau ueh lơn ma gâp.
22Ƀiălah tơlah gâp hôm gŭ rêh tâm nglay săk jêng khlay lơn ma kan gâp, gâp mâu gĭt ôh moh nau gâp mra săch. 23Geh bar đah nau mpet gâp; gâp ŭch ngăn hăn gŭ ndrel ma Brah Krist jêng nau ueh lơn. 24Ƀiălah khlay lơn ma khân may tơlah gâp hôm gŭ rêh tâm nglay săk. 25Jêh ri gâp chroh ngăn, gâp gĭt ma gâp ăt mra gŭ rêh, jêh ri gŭ ndrel đah lĕ rngôch khân may gay tâm n'hao jêh ri ƀư maak khân may tâm nau chroh, 26gay ma tơlah gâp plơ̆ sĭt ma khân may, yor gâp khân may mra geh âk nau dơi tâm rnê tâm Yêsu Krist.

Nau Nti Ma Nau Srôih

27Pôri ăn khân may gŭ ngao krao sach khư ma nau mhe mhan ueh Brah Krist, gay ma gĭt lah gâp hăn khâl khân may, mâu lah gâp ndŭt kơi; gâp mra gĭt ma khân may gŭ nâp du ai, tâm lơh ma du nau mĭn yor nau chroh ma nau mhe mhan ueh, 28jêh ri lơi ăn ôh du ntil ndơ phung rlăng nhhu khân may, nau nây jêng nau khân păng tâm mbên ma nau rai yot, ƀiălah nau tâm rklaih khân may, jêh ri nau nây luh bơh Brah Ndu. 29Yor Brah Krist ăn jêh ma khân may mâu di knŏng chroh, ƀiălah ăn khân may dơn nau rêh ni yor păng tâm ban lĕ. 30Khân may dơn nau tâm lơh nâm bu khân may saơ jêh tâm gâp, jêh ri aƀaơ khân may gĭt, gâp ăt dơn.