1

1 Y-Pôl leh anăn Y-Timôthê, phung dĭng buăl Krist Yêsu, čih mơĭt kơ jih jang phung doh jăk hlăm Krist Yêsu dôk ti ƀuôn Philip mbĭt hŏng phung khua kiă kriê Phung Sang Aê Diê leh anăn phung khua sang yang.
2Brei diih mâo klei pap leh anăn klei êđăp ênang mơ̆ng Aê Diê Ama drei, leh anăn Khua Yang Yêsu Krist.

Klei Y-Pôl Wah Lač kơ Phung Philip

3Kâo bi mni kơ Aê Diê kâo grăp bliư̆ kâo hdơr kơ diih, 4leh anăn grăp bliư̆ kâo wah lač kơ jih jang diih kâo wah lač hŏng klei hơ̆k mơak, 5hdơr knga kơ klei diih đru mă bruă mbĭt hlăm klei mrâo mrang jăk mơ̆ng mphŭn truh kơ ară anei. 6Kâo thâo sĭt kơ Pô dơ̆ng leh bruă jăk hlăm diih srăng bi ênŭm bruă anăn tơl truh Hruê Yêsu Krist. 7Jing djŏ kâo mâo klei mĭn snăn kơ jih jang diih, kyuadah kâo pioh diih hlăm ai tiê kâo nanao, kyuadah jih jang diih mă tŭ leh klei pap mbĭt hŏng kâo, wăt hlăm klei arăng krư̆ kâo leh anăn hlăm klei mgang leh anăn bi sĭt klei mrâo mrang jăk. 8Kyuadah Aê Diê jing Pô hưn bi sĭt kơ kâo hlăm klei kâo khăp hơiêng kơ jih jang diih hŏng klei khăp mơ̆ng Krist Yêsu. 9Kâo wah lač čiăng kơ klei diih khăp dưi bi lar lu hĭn, mbĭt hŏng klei thâo săng leh anăn jih klei thâo ksiêm, 10čiăng kơ diih thâo sĭt ya jing jăk hĭn, tơl dưi jing êngeh leh anăn amâo mâo klei ƀuah ôh ti Hruê Krist, 11bŏ hŏng boh klei kpă ênô kbiă hriê mơ̆ng Yêsu Krist, pioh kơ klei guh kơang leh anăn klei bi mni kơ Aê Diê.
12Ơ phung ayŏng adei, kâo čiăng kơ diih thâo boh nik nak klei truh leh kơ kâo jing klei đru bi mđĭ bruă klei mrâo mrang jăk; 13 tơl jih jang kahan sang phat kđi leh anăn jih jang mnuih anôk mkăn thâo leh kơ arăng krư̆ kâo kyua Krist. 14Leh anăn kyua klei arăng krư̆ kâo mâo lu hĭn hlăm phung ayŏng adei thâo knang hĭn kơ Khua Yang, leh anăn mâo klei jhŏng hĭn hưn klei Aê Diê blŭ amâo huĭ ôh.
15Sĭt nik mâo đa đa mtô klei Krist hŏng klei nač leh anăn klei bi mmiă, ƀiădah phung mkăn mtô hŏng ai tiê jăk. 16Phung anei mtô hŏng ai tiê khăp, kyuadah diñu thâo arăng brei kâo dôk tinei čiăng mgang klei mrâo mrang jăk. 17Bi phung mkăn mtô klei Krist hŏng klei čiăng bi kah mbha, amâo djŏ hŏng klei kpă sĭt ôh, mĭndah lŏ thiăm klei bi knap kâo êjai arăng krư̆ kâo. 18Măng ai ñu! Knŏng kâo mơak arăng mtô klei Krist, thâodah hŏng klei mgưt amâodah hŏng klei sĭt nik.
 Sĭt nik kâo srăng dôk mơak nanao.
19Kyuadah kâo thâo hŏng klei diih wah lač leh anăn Mngăt Myang Yêsu Krist đru, klei anăn srăng bi truh klei bi êngiê kơ kâo, 20tui si klei kâo čiăng snăk leh anăn čang hmăng, kâo amâo srăng hêñ ôh, ƀiădah hŏng jih klei jhŏng sĭt ară anei leh anăn nanao msĕ mơh, Krist srăng mâo klei guh kơang hlăm asei mlei kâo, thâodah hŏng klei kâo hdĭp amâodah hŏng klei kâo djiê. 21Kyuadah Krist jing klei hdĭp kâo; leh anăn klei djiê jing tŭ dưn hĭn. 22Tơdah kâo ăt dôk hdĭp hlăm kđeh, srăng mâo boh tŭ dưn mơ̆ng bruă kâo. Ƀiădah ya klei kâo srăng ruah kâo amâo dưi thâo ôh. 23Mâo dua nah klei kpĭ kâo: kâo čiăng đuĕ nao dôk mbĭt hŏng Krist, kyuadah klei anăn jing jăk hĭn. 24Ƀiădah yuôm hĭn kơ diih tơdah kâo ăt dôk hdĭp hlăm asei mlei. 25Kyuadah kâo thâo sĭt klei anăn, kâo thâo kâo ăt srăng dôk mbĭt hŏng jih jang diih, čiăng đru bi mđĭ leh anăn bi mơak diih hlăm klei đăo, 26čiăng kơ hlăm kâo diih mâo klei dưi bi mni hlăm Krist Yêsu, tơdah kâo lŏ truh kơ diih.
27Knŏng brei diih hdĭp năng hŏng klei mrâo mrang jăk Krist, čiăng kơ thâodah kâo nao čhưn kơ diih amâodah kâo êkŭt, kâo srăng hmư̆ hing kơ diih dôk kjăp sa ai, sa klei mĭn mđrăm mbĭt čiăng mgang klei đăo kơ klei mrâo mrang jăk, 28leh anăn amâo mâo klei huĭ ôh kơ phung roh diih. Klei anăn jing klei bi knăl sĭt kơ klei diñu srăng rai tuč, ƀiădah jing klei bi knăl sĭt kơ klei bi mtlaih diih, leh anăn klei anăn kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê. 29Kyuadah Aê Diê brei leh kơ diih amâo djŏ knŏng đăo kơ Krist ôh, ƀiădah wăt tŭ klei knap mñai kyua Ñu msĕ mơh, 30 êjai diih tŭ klei bi blah msĕ si diih ƀuh leh kâo tŭ êlâo, leh anăn ară anei diih hmư̆ hing kâo ăt tŭ.