2

Hla̱ Tui Tơlơi Luă Gŭ Krist

1Yuakơ tơlơi jing tŭ pơgop sa hăng Krist pơtrŭt pơkơjăp hĭ ƀing gih, yuakơ tơlơi Ñu khăp kơ ƀing gih pơjuh pơalum hĭ ƀing gih, yuakơ Yang Bơngăt Hiam pơgop pơlir hĭ hăng ƀing gih, yuakơ Krist hơmâo jing hĭ hiam klă hăng pap mơñai laih kơ ƀing gih, 2tui anŭn tơlơi anŭn ngă brơi kơ kâo mơak hlo̱m ƀo̱m yơh hăng tơlơi pơtŭ ư hăng tơdruă, khăp kơ tơdruă, tŭ pơgop sa hăng hơdip hơdrăm hăng tơdruă. 3Anăm ngă tơlơi hơget ôh yuakơ ƀing gih kiăng kơ jing yom pơphan hloh kơ ƀing mơnuih pơkŏn ƀôdah yuakơ ƀing gih pơgao pơang, samơ̆ luă gŭ pơyom kơ mơnuih pơkŏn jing yom pơphan hloh kơ ƀing gih pơyom kơ gih pô yơh. 4Brơi kơ rĭm čô amăng ƀing gih anăm tŭ pơmĭn ƀlơ̆ng kơnơ̆ng kơ khul tơlơi kơmlai gih pô đôč ôh, samơ̆ ăt tŭ pơmĭn ƀlơ̆ng bĕ kơ khul tơlơi kơmlai kơ ƀing arăng mơ̆n.
5Brơi kơ kơnuih gih khŏm jing hrup bĕ hăng kơnuih Krist Yêsu hơmâo tui anai:
  6Yang Yêsu, wơ̆t tơdah hơmâo kơnuih Ơi Adai pô,
   samơ̆ Ñu ƀu gir djă̱ pioh abih bang tơlơi dưi jing pơdơ̆ pơđơ̱r hăng Ơi Adai ôh jing mơta tơlơi kiăng kơ mă tŭ.
  7Kơđai glaĭ, Ñu pơjing hĭ Ñu pô jing hĭ đôč đač,
   laih anŭn hơmâo kơnuih sa čô ding kơna,
   tŭ jing hĭ mơnuih mơnam yơh.
  8Laih anŭn Ñu tŭ jing amăng drơi jan kar hăng sa čô mơnuih,
   sĭt Ñu luă gŭ Ñu pô,
   laih anŭn tui gưt kơ Ơi Adai truh kơ djai, wơ̆t tơdah djai ƀơi kơyâo bơrơkal yơh!
  9Hơnŭn yơh, Ơi Adai pơdun đĭ Ñu jing yom prŏng hloh,
   laih anŭn pha brơi anăn kơ Ñu kiăng kơ jing yom pơphan hloh kơ abih bang anăn,
  10kiăng kơ rĭm djuai mơnơ̆ng amăng adai adih, ƀơi lŏn tơnah anai laih anŭn gah yŭ lŏn tơnah anŭn,
   năng kơkuh pơpŭ kơ Yang Yêsu,
  11laih anŭn rĭm mơnuih năng pơhaih kơ tơlơi Yang Yêsu Krist jing Khua Yang,
   ngă tơlơi anŭn či pơpŭ kơ Ơi Adai, Ama Ñu yơh.

Pơčrang Kar Hăng Khul Pơtŭ Bơngač

12Hơnŭn yơh, Ơ ƀing gơyut gơyâo kâo khăp hơi, tui hăng tơlơi ƀing gih juăt tui gưt nanao kơ Ơi Adai, ƀu djơ̆ kơnơ̆ng ƀơi anăp kâo đôč ôh, samơ̆ ră anai ƀing gih ăt tui gưt kơ Ñu lu hloh mơ̆n tơdang kâo rơkŭt, tŏ tui kiăng kơ ngă rĭm tơlơi pơpŭ jing tơlơi djơ̆ găl kơ ƀing mơnuih Ơi Adai hơmâo pơklaih laih yơh, 13yuakơ Ơi Adai pô yơh dŏ mă bruă amăng ƀing gih kiăng kơ ƀing gih pơmĭn kiăng hăng mă bruă tui hăng tơlơi Ñu kiăng kơ ƀing gih ngă yơh.
14Amăng djŏp mơta bruă ƀing gih ngă, anăm pơhiăp brŏk ƀôdah pơrơjăh ôh, 15kiăng kơ ƀing gih dưi jing hĭ jơngeh hăng arăng ƀu thâo ƀuăh ôh, jing ană bă Ơi Adai kơ tơlơi ƀu ngă soh ôh tơdang ƀing gih hơdip amăng rĭm mơnuih wĕ wŏ soh sat anai, jing amăng ƀing mơnuih anŭn yơh ƀing gih hơdip hơdơ̆ng hiam klă kar hăng khul pơtŭ pơčrang bơngač amăng adai kơnăm mơmŏt. 16Ƀing gih pơruai kơ ƀing gơñu boh hiăp kơ tơlơi hiư̆m ƀing gơñu dưi hơdip hlŏng lar, kiăng kơ kâo dưi pơư pơang tơdang Krist trŭn rai dơ̆ng, kơ tơlơi kâo ƀu ngă kar hăng mơnuih đuaĭ ƀu hơmâo tơlơi kơñăm ƀôdah mă bruă đôč đač ôh. 17Samơ̆ wơ̆t tơdah kâo či djai hăng drah kâo tŭ tuh tơbiă kar hăng tuh gơnam pơyơr mơñum ƀơi gơnam ngă yang yuakơ kâo ngă bruă laih kiăng kơ ƀing gih đaŏ kơnang kơ Krist, kâo mơak mơai hăng hơ̆k kơdơ̆k hrŏm hăng abih bang ƀing gih yơh. 18Tui anŭn, ƀing gih ăt khŏm mơak mơai hăng hơ̆k kơdơ̆k hrŏm hăng kâo mơ̆n.

Timothe Hăng Epaphroditos

19Hăng tơlơi Yang Yêsu brơi, Kâo hơđơ̆ng čang rơmang kiăng kơ pơkiaŏ nao Timothe pơ ƀing gih tañ, kiăng kơ kâo dưi tŭ mơak tơdang kâo tŭ mă tơlơi pơthâo kơ tơlơi ƀing gih. 20Kâo ƀu hơmâo hlơi pô pơkŏn ôh kar hăng ñu, jing pô răk rong kơ ƀing gih biă mă. 21Kâo laĭ tui anŭn yuakơ rĭm čô pơkŏn le̱ng pơmĭn ƀlơ̆ng kơ tơlơi či pơkơmlai kơ ñu pô, ƀu djơ̆ tơlơi yom pơphan kơ Yang Yêsu Krist ôh. 22Samơ̆ ƀing gih thâo laih kơ tơlơi Timothe pô hơmâo pơrơklă laih kơ tơlơi ñu mă bruă kơ Khua Yang, yuakơ ñu hơmâo mă bruă laih hăng kâo amăng bruă pơtô pơblang tơlơi pơthâo hiam kơ tơlơi Krist kar hăng sa čô ană hăng ama ñu yơh. 23Hơnŭn yơh, kâo čang rơmang kiăng kơ pơkiaŏ nao ñu pơ ƀing gih tañ yơh tơdang kâo thâo klă tơlơi či truh kơ kâo. 24Laih anŭn kâo kơnang kơjăp kơ tơlơi Khua Yang či pơdưi hĭ kâo kiăng kơ nao pơ ƀing gih tañ yơh.
25Samơ̆ kâo pơmĭn kiăng biă mă yơh kiăng kơ pơkiaŏ Epaphroditos nao pơ ƀing gih, jing kar hăng ayŏng adơi kâo, jing pô mă bruă laih anŭn kar hăng tơhan pơblah hrŏm hăng kâo, ăt jing mơnuih pơala brơi kơ ƀing gih mơ̆n, jing pô ƀing gih pơkiaŏ rai laih kiăng kơ djru kơ tơlơi kơƀah kiăng kâo. 26Ñu kiăng kơ ƀuh abih bang ƀing gih laih anŭn ñu bơngơ̆t bơngañ biă mă yuakơ ƀing gih hơmư̆ laih kơ tơlơi ñu ruă nuă. 27Sĭt biă mă yơh, hlâo adih ñu ruă laih, jĕ či djai yơh. Samơ̆ Ơi Adai hơmâo pap laih kơ ñu laih anŭn ƀu djơ̆ kơnơ̆ng kơ ñu đôč ôh samơ̆ wơ̆t kơ kâo kar kaĭ mơ̆n, kiăng kơ kâo ƀu či rơngot hơning dơ̆ng tah hloh kơ kâo rơngot hơning laih. 28Hơnŭn yơh, kâo jai kiăng biă mă yơh kiăng pơkiaŏ nao ñu, kiăng kơ tơdang ƀing gih ƀuh ñu dơ̆ng, ƀing gih dưi hơ̆k mơak laih anŭn kâo plai ƀiă rơngot hơning. 29Ju̱m bĕ ñu mơak mơai kar hăng ƀing đaŏ amăng Khua Yang năng ngă, laih anŭn pơpŭ bĕ kơ ƀing mơnuih kar hăng ñu anŭn, 30yuakơ ñu mă bruă laih kơ Krist, ñu jĕ či djai, pơsăn tơlơi hơdip ñu kiăng kơ pơala kơ ƀing gih mă bruă djru kơ kâo, jing bruă ƀing gih ƀu dưi ngă ôh.