4

Tej lus qhuab ntuas

1Vim li no, kuv cov kwvtij uas kuv hlub thiab nco heev, nej yog kuv lub chaw zoo siab thiab yog kuv lub mom kub. Cov uas kuv hlub 'e, cia li nyob ruaj khov rau hauv tus Tswv li uas hais no.
2Kuv thov ntuas Yu‑audia thiab kuv thov ntuas Xithikhe kom muaj lub siab sib hum rau hauv tus Tswv. 3Tus uas muaj siab nrog kuv koom ua haujlwm 'e, thov koj pab ob tug pojniam ntawd, vim ob tug nrog kuv thiab Khemee thiab lwm tus uas pab kuv ua haujlwm, siv zog ua haujlwm qhia txoj xov zoo. Lawv tej npe twb muaj nyob hauv phau ntawv uas sau cov uas muaj txojsia lawm.
4Cia li xyiv fab rau hauv tus Tswv txhua lub sijhawm. Kuv rov hais dua tias, cia li xyiv fab hlo. 5Cia li ua lub siab mos siab muag tshwm los rau sawvdaws. Tus Tswv nyob ze lawm. 6Tsis txhob txhawj rau ib yam dabtsi, tiamsis cia li taij thiab thov thiab ua Vajtswv tsaug qhia txhua yam uas koj cheem tsum rau nws paub. 7Mas Vajtswv txojkev siab tus uas ntau dhau li neeg nkag siab tau yuav tsom kwm nej lub siab thiab nej tej kev xav cia rau hauv Yexus Khetos.
8Thaum kawg no, cov kwvtij, yam uas tseeb, yam uas tsim nyog hwm, yam uas ncaj ncees, yam uas dawb huv, yam uas ntxim hlub, yam uas muaj koob meej, thiab yog muaj yam twg uas zoo kawg nkaus, thiab muaj yam twg uas tsim nyog qhuas, cia li xav txog tej no huvsi. 9Cia li ua raws li tej uas nej kawm paub thiab khaws tau thiab tau hnov thiab pom ntawm kuv. Mas Vajtswv uas pub txojkev siab tus yuav nrog nraim nej nyob.

Povlauj ua tsaug cov Filipi

10Kuv zoo siab xyiv fab kawg rau hauv tus Tswv vim thaum kawg no nej rov qab nco txog kuv dua. Nej yeej nco txog kuv tiamsis nej nrhiav sijhawm tsis tau xwb. 11Kuv tsis yog hais txog qhov uas kuv tu ncua, vim kuv yeej kawm paub tias yuav nyob li cas los kuv txaus siab nyob li ntawd. 12Kuv yeej paub qhov uas tu ncua thiab paub qhov uas muaj nplua mias. Tsis hais txojkev twg lossis txhua txojkev kuv twb kawm paub qhov uas tsau thiab tshaib, thiab qhov uas muaj nplua mias thiab tu ncua lawm. 13Kuv yeej ua tau txhua yam vim muaj Vajtswv uas txhawb kuv lub zog.
14Txawm li cas kuj xij, qhov uas nej xav pab kuv rau thaum kuv raug kev txom nyem, kuj yog nej ua zoo heev. 15Thiab nej cov Filipi yeej paub tias, thaum kuv tawm hauv lub xeev Makhedaunia rau thaum pib tshaj tawm txoj xov zoo, tsis muaj pawg ntseeg twg nrog kuv koom tes tsuas yog nej tib pawg xwb thiaj pub pab kuv. 16Txawm yog thaum kuv nyob hauv lub moos Thexalaunika, nej kuj xa tuaj pab kuv ib zaug tag ib zaug thiab. 17Tsis yog kuv nrhiav tej uas nej pub ntawd, tiamsis kuv nrhiav tshaj thawj uas tsav rau nej ntau zuj zus tuaj. 18Kuv tau txais txhua yam puv npo thiab tseem muaj seem. Kuv muaj txhua yam nplua mias, vim kuv tau txais tej uas nej muab rau Epafaudita xa tuaj. Tej ntawd yog tej uas muab xyeem tsw qab uas txaus Vajtswv lub siab thiab Vajtswv txais yuav.
19Kuv tus Vajtswv yuav pub txhua yam uas nej cheem tsum rau nej raws li nws lub hwjchim ci ntsa iab uas muaj nplua mias rau hauv Yexus Khetos. 20Thov kom Vajtswv uas yog peb leej Txiv tau koob meej mus ib txhis tsis kawg. Amee.

Tej lus sib fim thaum kawg

21Kuv thov hais lus nco txog cov xov dawb txhua tus hauv Yexus Khetos. Cov kwvtij uas nrog kuv nyob ua ke kuj xa lus nco txog nej. 22Vajtswv cov xov dawb sawvdaws xa lus nco txog nej, cov uas nco nej heev tshaj yog cov uas nyob hauv Xixa lub tsev.
23Thov tus Tswv Yexus Khetos txojkev hlub nyob hauv nej lub siab mus li.