4

Tej Lus Qhuab Ntuas

1Yog li ntawd cov kwvtij, kuv hlub nej thiab nco nej heev! Nej ua rau kuv zoo siab thiab ua rau kuv tau ntsejmuag kawg li! Cov kwvtij uas kuv hlub, nej yuav tsum muab siab rau ntseeg tus Tswv tsis txhob tso nws tseg.
2E-audias thiab Xitikhes, kuv thov ntuas neb kom neb nyob sib haum thiaj tsimnyog qhov uas neb yog ob vivncaus uas ntseeg tus Tswv. 3Kuv qhia tus uas nrog kuv ua haujlwm hais tias koj yuav tsum pab ob tug pojniam ntawd, rau qhov nkawd yog ob tug uas muab siab rau pab kuv qhia txojmoo zoo, ib yam li Kalemes thiab cov uas nrog kuv ua haujlwm. Lawv cov ntawd yog cov uas muaj lub npe sau rau hauv Vajtswv phau ntawv uas Vajtswv sau cov neeg uas muaj txojsia ntev dhawv mus ibtxhis lawm tej npe.
4Nej yuav tsum niaj hnub zoo siab, rau qhov nej twb nrog tus Tswv koom ib txojsia lawm. Kuv rov hais ib los ntxiv hais tias: nej cia li zoo siab!
5Nej yuav tsum ua siab mos siab muag rau txhua tus. Tus Tswv twb yuav los sai sai no. 6Nej tsis txhob nyuaj siab rau ib yam dabtsi hlo li, thaum nej thov Vajtswv nej cia li qhia txhua yam uas nej xav yuav rau Vajtswv, thiab thaum nej thov nej yuav tsum nco ntsoov ua Vajtswv tsaug. 7Yeej tsis muaj leejtwg yuav paub qhov uas Vajtswv ua rau nej muaj kev kaj siab thiab qhov uas nej nrog Yexus Khetos koom ib txojsia thiab tej uas nej xav huv tibsi.
8Cov kwvtij, kuv thov xaus lus li no hais tias nej yuav tsum cim ntsoov tej uas zoo thiab tsimnyog qhuas rau hauv nej lub siab: tsis hais tej uas tseeb, tej uas tsimnyog hwm, tej uas ncaj ncees, tej uas dawbhuv, tej uas ntxim nyiam thiab tej uas yuav tau koob meej, nej yuav tsum khaws tej ntawd cia rau hauv nej lub siab huv tibsi. 9Nej yuav tsum ua raws li tej uas nej kawm thiab nej tau txais los lawm, tsis hais tej uas nej hnov kuv qhia thiab tej uas nej pom kuv ua. Nej yuav tsum ua raws li tej ntawd, Vajtswv tus uas ua rau peb muaj kev kaj siab, nws thiaj yuav nrog nraim nej nyob.

Paulus ua Cov Ntseeg Tsaug

10Qhov uas kuv nrog tus Tswv koom ib txojsia qhov ntawd ua rau kuv zoo siab kawg li, nej twb tso kuv tseg tau ntev los lawm, tiamsis nimno nej ho rov qab pab kuv dua. Kuv hais li no tsis yog kuv hais tias nej tsis hlub kuv, qhov tseemceeb yog tsis muaj neeg dhau xwb, nej thiaj pab tsis tau kuv. 11Kuv hais li no tsis yog kuv yws hais tias tsis muaj neeg hlub kuv, txawm yog kuv yuav nyob li cas los kuv yeej nyob tau. 12Kuv twb paub lawm hais tias, thaum tsis muaj noj tsis muaj hnav zoo li cas thiab thaum muaj ntau lawm ho zoo li cas. Kuv yeej paub tej uas tsis yoojyim totaub no, tsis hais kuv nyob qhov twg thiab lub sijhawm twb, yuav tshaib yuav tsau, yuav muaj ntau muaj tsawg los kuv yeej tsis txhawj. 13Vim Yexus Khetos txhawb kuv lub zog, kuv thiaj tiv taus txhua tsav yam huv tibsi.
14Txawm yog li ntawd los kuv ua nej tsaug, rau qhov nej twb pab kuv thaum kuv raug kev txomnyem lawm. 15Nej cov uas yog neeg Filipis nej twb paub lawm hais tias thaum kuv xub tuaj qhia txojmoo zoo tim nej, tsis muaj leejtwg pab kuv li. Thaum kuv tawm hauv Makedaunias mus, tsuas yog nej cov thiaj li pab kuv xwb. Nej muaj ntau muaj tsawg los nej puavleej xa tuaj rau kuv. 16Thaum kuv nyob hauv lub nroog Thexalaunikes, nej xa qhov txhia chaw tuaj rau kuv, tsis yog xa ib zaug xwb tiamsis nej tseem xa tuaj ntxiv thiab. 17Tsis yog kuv xav tau nej tej qhov txhia chaw, tiamsis kuv xav kom tej uas nej xa tuaj rau kuv ntawd muaj nqis rau nej. 18Kuv sau tsab ntawv no tuaj qhia rau nej hais tias tej uas nej muab rau Epafauditus nqa tuaj rau kuv, kuv tau txais lawm, nimno kuv muaj ntau siv tsis tas li! Tej uas nej xa tuaj rau kuv ntawd zoo ib yam li tej tshuaj tsw qab uas sawvdaws muab fij rau Vajtswv, thiab yog tej uas Vajtswv pom zoo yuav. 19Kuv tus Vajtswv uas muaj koob hmoov nplua mias, nws yuav pub txhua yam uas nej xav tau rau nej, rau qhov nej yog cov uas ntseeg Yexus Khetos. 20Thov kom Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv tau koob meej mus ibtxhis li. Amees.

Paulus Tej Lus Xa Xov Thaum Kawg

21Kuv hais noj qab nyob zoo rau nej txhua tus uas ntseeg Vajtswv thiab nej cov uas yog Yexus Khetos tug lawm. Cov kwvtij uas nrog kuv nyob ntawm no, lawv hais noj qab nyob zoo rau nej txhua tus ib yam nkaus thiab. 22Cov ntseeg Vajtswv txhua tus uas nyob ntawm no, lawv puavleej hais noj qab nyob zoo tuaj rau nej sawvdaws, tshwjxeeb yog cov uas nyob hauv huabtais lub loog yog cov hais.
23Thov tus Tswv Yexus Khetos foom koob hmoov rau nej txhua tus.