4

1Hơnŭn yơh, Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, ƀing gih jing ƀing kâo khăp kiăng biă mă, ngă kơ kâo mơak mơai laih anŭn pơư pơang kơ ƀing gih yơh. Ơ ƀing gơyut khăp hơi, brơi kơ ƀing gih đaŏ kơnang tŏ tui dŏ kơjăp bĕ amăng Khua Yang!

Paul Pơtă Kơ Ƀing Gơñu Dơ̆ng

2Kâo pơtrŭt kơ ƀing gih, Ơ HʼEuodia laih anŭn HʼSuntukhê, kiăng kơ tŭ pơrơno̱m glaĭ hăng tơdruă yuakơ abih dua gih lŏm kơ Khua Yang. 3Sĭt yơh, kâo rơkâo kơ ih, jing pô tŏng ten mă bruă hăng kâo, djru bĕ kơ ƀing đah kơmơi anŭn, jing ƀing hơmâo mă bruă triăng laih hăng kâo kiăng kơ pơhaih tơlơi pơthâo hiam, hrŏm hăng Klêmês wơ̆t hăng ƀing gơyut pơkŏn mă bruă hrŏm hăng kâo mơ̆n, Ơi Adai hơmâo pioh laih anăn gơñu amăng hră jing pra̱ng anăn ƀing či hơdip hlŏng lar.
4Hơ̆k mơak nanao bĕ yuakơ ƀing gih lŏm kơ Khua Yang. Kâo či laĭ dơ̆ng tui anai: Hơ̆k mơak bĕ! 5Brơi bĕ tơlơi tơdu rơun gih yơh jing tơlơi pơrơđah kơ abih bang mơnuih. Khua Yang jĕ či rai yơh. 6Anăm ƀlơ̆ng hơning kơ mơta tơlơi hơget gĕt ôh, samơ̆ amăng abih bang tơlơi bruă, pơruai bĕ kơ Ơi Adai hơdôm tơlơi ƀing gih kơƀah kiăng laih anŭn kwưh rơkâo kơ Ñu djru kơ ƀing gih hrŏm hăng tơlơi hơdơr bơni kơ Ñu mơ̆n. 7Tui anŭn, Ơi Adai či ngă kơ ƀing gih rơnŭk rơno̱m hloh amăng pran jua gih hloh kơ ƀing gih dưi thâo hluh, laih anŭn Ñu či răng wai brơi hơget tơlơi ƀing gih pơmĭn laih anŭn hiư̆m ƀing gih pơmưn yuakơ ƀing gih đaŏ kơnang kơ Krist Yêsu yơh.
8Hơnăl tuč, Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, hơget tơlơi bruă jing djơ̆ sĭt, hơget tơlơi bruă jing djơ̆ lăp, hơget tơlơi bruă jing jơngeh, hơget tơlơi bruă jing khăp hơeng, hơget tơlơi bruă jing pơpŭ pơyom, tơdah hơget tơlơi jing hiam klă hăng lăp kơ bơni, rơkâo kơ ƀing gih pơmĭn bĕ kơ hơdôm tơlơi anŭn. 9Hơget mơta tơlơi ƀing gih hơmâo hrăm laih, hơmâo tŭ mă laih ƀôdah hơmư̆ laih mơ̆ng kâo ƀôdah hơmâo ƀuh laih kâo ngă, brơi kơ ƀing gih ngă tui bĕ. Tui anŭn, Ơi Adai rơnŭk rơno̱m či dŏ hăng ƀing gih yơh.

Hơdôm Tơlơi Bơni Kơ Gơnam Brơi Pơyơr Gơñu

10Kâo mơak biă mă laih anŭn bơni kơ Khua Yang kơ tơlơi ƀing gih hơmâo pơphrâo glaĭ laih tơlơi pơmĭn ƀlơ̆ng gih kiăng kơ djru kơ kâo. Sĭt yơh, ƀing gih hơmâo pơmĭn ƀlơ̆ng kiăng kơ djru laih hlâo, samơ̆ ƀing gih aka ƀu hơmâo mông mơyŭn kiăng kơ pơrơđah ôh. 11Kâo laĭ tơlơi anŭn ƀu djơ̆ yuakơ kâo kơƀah kiăng ôh, samơ̆ yuakơ kâo hơmâo hrăm laih kiăng kơ dưi hơdip djơ̆ tui amăng hơdôm anih hơdip yơh. 12Kâo thâo kơ tơlơi hiư̆m jing tơlơi kơƀah kiăng, laih anŭn kâo ăt thâo mơ̆n kơ tơlơi hiư̆m jing hơmâo tơlơi rơbeh rơbai. Kâo hơmâo hrăm laih hiư̆m kiăng kơ hơdip djŏp djơ̆ amăng djŏp anih hơdip, wơ̆t tơdah hơmâo gơnam ƀơ̆ng bă blai ƀôdah jing mơhao rơpa, wơ̆t tơdah hơmâo rơbeh rơbai ƀôdah kơƀah gơnam ƀơ̆ng. 13Kâo dưi pơprap amăng djŏp anih hơdip yuakơ Krist jing Pô pơdưi brơi kơ kâo kiăng kơ ngă tơlơi anŭn.
14Samơ̆ hiam biă mă yơh ƀing gih hơmâo djru laih kâo amăng tơlơi tơnap tap kâo. 15Hloh kơ anŭn dơ̆ng, kar hăng gih pô amăng plei Philip thâo, tơdang ƀing gih blung hlâo hơmâo hơmư̆ laih tơlơi pơthâo hiam, tơdang kâo tơbiă laih nao mơ̆ng tring Makedonia pơ ƀing gih, sĭt kơnơ̆ng Sang Ơi Adai gih đôč yơh jing ƀing mơit laih kơ kâo sa gơnam pơyơr kiăng kơ djru kâo hăng bruă kâo. 16Hloh kơ anŭn dơ̆ng, tơdang kâo dŏ pơ plei Thessalonikê hlâo adih, ƀing gih ăt mơit laih hơdôm gơnam brơi pơyơr kiăng kơ djru kâo tơdang kâo kơƀah kiăng gơnam yua. 17Tơdang kâo laĭ tui anŭn, ƀu djơ̆ kâo kiăng rơkâo kơ gơnam brơi pơyơr ôh, samơ̆ kâo khăp kiăng kơ Ơi Adai bơni hiam kơ ƀing gih yuakơ ƀing gih djru laih kơ kâo. 18Kâo hơmâo tŭ mă laih rĭm gơnam brơi pơyơr čơmah gih. Kâo hơmâo rĭm gơnam kâo kơƀah kiăng, yuakơ kâo hơmâo mă tŭ laih hơdôm gơnam brơi pơyơr mơ̆ng Epaphroditos jing gơnam ƀing gih mơit rai. Hơdôm gơnam anŭn jing kar hăng tơlơi ƀâo mơngưi mơ̆ng sa gơnam pơyơr pơmơak kơ Ơi Adai yơh. 19Laih anŭn Ơi Adai jing Pô kâo mă bruă, hơmâo tơlơi djru ƀu thâo pơkă ôh kơ rĭm mơta tơlơi, tui anŭn Ñu či pha brơi rĭm mơta tơlơi ƀing gih kơƀah kiăng yuakơ ƀing gih tŭ pơgop sa hăng Krist Yêsu yơh.
20Tui anŭn, brơi kơ ƀing ta bơni hơơč kơ Ơi Adai Ama ta nanao hlŏng lar! Amen.

Hơdôm Tơlơi Pơhiăp Kơkuh Hơnăl Tuč

21Pơhiăp kơkuh bĕ kơ abih bang jing ƀing đaŏ kơnang amăng Krist Yêsu. Ƀing đaŏ pơ anai jing ƀing dŏ hăng kâo ăt mơit kơ ƀing gih tơlơi pơhiăp kơkuh mơ̆n. 22Abih bang ƀing đaŏ pơ anai pơhiăp kơkuh kơ ƀing gih, boh nik ñu ƀing lŏm kơ sang anŏ pơtao Kaisar yơh.
23Kâo iâu laĭ kơ tơlơi Khua Yang Yêsu Krist či tŏ tui jing khăp pap kơ ƀing gih. Amen.