Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Paul
Ƀing mă tŭ: Philemôn hăng ƀing mơnuih lŏm kơ Sang Ơi Adai plei Kolossai
Hrơi čih: Kơplăh wăh amăng thŭn 60 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Paul pơtrŭt Philemôn kiăng kơ pơrơđah tơlơi khăp pap kơ Onêsimos, jing pô hlŭn đuaĭ kơdŏp ñu anŭn.

 Philemôn jing sa čô pô đaŏ tŏng ten, năng ai ñu jing pô đaŏ lŏm kơ sang Ơi Adai pơ plei Kolossai laih anŭn ăt jing pô khua kơ pô hlŭn anăn Onêsimos. Pô hlŭn anŭn hơmâo đuaĭ kơdŏp hĭ laih mơ̆ng pô khua ñu, laih anŭn tơdơi kơ anŭn ñu bưp Paul, jing pô hlak dŏ amăng sang mơnă. Mơ̆ng Paul yơh, Onêsimos jing hĭ pô đaŏ. Hră Paul mơit kơ Philemôn jing sa hră čih rơkâo kơ Philemôn pơrơno̱m glaĭ hăng pô hlŭn gơ̆, jing pô Paul či pơkiaŏ glaĭ pơ Philemôn, laih anŭn kiăng kơ ju̱m glaĭ Onêsimos ƀu djơ̆ kơnơ̆ng pap brơi đôč ôh samơ̆ ăt yap gơ̆ jing ayŏng adơi amăng Krist mơ̆n.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơhiăp kơkuh (1-3)
Paul bơni kơ Ơi Adai yuakơ Philemôn laih anŭn iâu laĭ kơ gơ̆ (4-7)
Tơlơi rơkâo brơi kơ Onêsimos (8-22)
Tơlơi klah čŭn (23-25)