Giới Thiệu

 Phi-lê-môn là một tín hữu có địa vị và giàu có; ông có một người nô lệ tên Ô-nê-sim. Người nô lệ này trốn khỏi chủ là Phi-lê-môn và sau đó tình cờ lại liên hệ với Phao-lô đang bị tù. Ô-nê-sim nhờ Phao-lô hướng dẫn trở nên một tín hữu. Phao-lô gởi thơ cho Phi-lê-môn kêu gọi ông hãy tha thứ và nhận trở lại người nô lệ Ô-nê-sim; không những chỉ nhận trở lại như một tên nô lệ nhưng như một anh em trong Chúa.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1-3
2. Lời ca tụng Phi-lê-môn 4-7
3. Kêu gọi tha thứ Ô-nê-sim 8-22
4. Kết luận 23-25