Klei Hưn Mdah

 Y-Philêmôn jing sa čô pô đăo hur har jăk, mâo bruă prŏng leh anăn jing sa čô mnuih mdrŏng hlăm ênuk anăn. Năng ai ñu jing sa čô hlăm phung bi đru đăo Sang Aê Diê ti ƀuôn Kôlôs, leh anăn ñu mâo sa čô hlŭn anăn gơ̆ Y-Ônêsim. Êkei hlŭn anei tlĕ đuĕ mơ̆ng sang khua ñu, êdei tinăn ñu bi tuôm hŏng Y-Pôl êjai dôk hlăm sang mnă. Hŏng klei Y-Pôl đru, Y-Ônêsim jing sa čô pô đăo jăk. Hră Y-Pôl mơĭt kơ Y-Philêmôn anei jing klei kwưh čiăng Y-Philêmôn pap brei leh anăn lŏ bi grăng hŏng Y-Ônêsim jing sa čô hlŭn ñu. Amâo djŏ knŏng lŏ jum gơ̆ jing sa čô hlŭn ôh, ƀiădah brei Y-Philêmôn dlăng kơ gơ̆ jing msĕ si sa čô ayŏng adei Yang Krist.

Jar

Klei hưn bi êdah (1-3)
Klei blŭ bi mni kơ Y-Philêmôn (4-7)
Klei akâo kwưh kyua Y-Ônêsim (8-22)
Klah čŭn (23-25)