10

Vajtswv Rov Sau Kaum Nqe Kevcai

(Khiavdim 34.1-10)

1“Tom qab ntawd tus TSWV hais rau kuv hais tias, ‘Koj cia li txaug ob daim txiagzeb zoo ib yam li thawj ob daim, thiab ua ib lub Phijxab ntoo ntim ob daim txiagzeb ntawd. Thaum ua tau tiav lawm, koj cia li nqa tuaj cuag kuv saum roob, 2kuv yuav rov sau tej lus uas kuv twb xub sau rau ob daim txiagzeb uas koj muab ntsawm tawg tas lawm rau hauv ob daim txiagzeb ntawd. Koj mam li coj mus ntim cia rau hauv lub Phijxab ntoo.’
3“Yog li ntawd, kuv thiaj muab ntoo kubtwm ua tau ib lub Phijxab thiab txaug tau ob daim txiagzeb zoo ib yam li ob daim qub, thiab nqa mus saum roob. 4Tus TSWV rov sau cov lus uas nws xub sau rau hauv thawj ob daim txiagzeb rau hauv ob daim tshiab ntawd. Tej lus ntawd yog Kaum Nqe Kevcai uas thaum nej mus ua ke ntawm lub roob thiab tus TSWV hais lus hauv cov nplaim taws tuaj rau nej. Tus TSWV muab ob daim txiagzeb ntawd rau kuv, 5kuv thiaj nqis saum roob los, thiab muab ob daim txiagzeb ntawd ntim rau hauv lub Phijxab uas kuv ua raws li tus TSWV hais rau kuv. Ob daim txiagzeb ntawm tseem nyob hauv lub Phijxab los txog nimno.”
 (
6Cov Yixalayees tsiv tawm ntawm cov Ya-akas tej qhovtshij los nyob rau ntawm Mauxelas. Aloos tuag thiab lawv muab nws faus rau qhov ntawd, Aloos tus tub Ele-axas thiaj ua povthawj hloov Aloos chaw. 7Tom qab ntawd, lawv tsiv los txog rau ntawm Nkunkaudas, lawv mam li los nyob rau hauv Yaunpathas uas yog lub tebchaws muaj dej ntau heev. 8Thaum lawv tseem nyob ntawm taw roob, tus TSWV tau tsa xeem Levis ua cov kwv lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg uas yog Kaum Nqe Kevcai thiab tsa lawv ua cov povthawj uas ua tus TSWV tes haujlwm, thiab ua cov tuav tus TSWV lub npe foom koob hmoov rau sawvdaws. Lawv tseem ua li ntawd los txog niaj hnub no. 9Yog li ntawd, xeem Levis thiaj tsis muaj feem nrog lwm xeem tau av; tiamsis lawv tau ua tus TSWV tes haujlwm raws li tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tau coglus tseg lawm.)
10“Kuv nyob saum roob tau plaub caug hnub plaub caug hmo ib yam li thawj zaug. Tus TSWV mloog kuv tej lus thov dua ib zaug, nws thiaj tsis ua rau nej puastsuaj. 11Nws hais kom kuv cia li mus thiab coj nej mus, nej thiaj tau mus nyob hauv lub tebchaws uas nws tau coglus tseg hais tias yuav muab rau nej cov yawgkoob nyob.

Vajtswv Xav Kom Sawvdaws Mloog Lus

12“Ib tsoom Yixalayees, nej cia li ua tib zoo mloog saib tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv hais kom nej ua dabtsi: nws xav kom nej hwm thiab ua raws li nws tej lus txhua lo. Nws kom nej muab siab npuab thiab ua nws tes haujlwm kawg siab kawg ntsws, 13thiab coj raws li nws tej kevcai txhua nqe. Tej kevcai uas hnub no kuv muab cob rau nej yuav muaj nqis rau nej. 14Lub ntuj uas nyob saud yog tus TSWV tug; lub ntiajteb thiab ib puas tsav yam uas nyob hauv los puavleej yog tus TSWV tug huv tibsi. 15Tus TSWV hlub nej cov yawgkoob heev, nws thiaj xaiv nej los ua nws haivneeg uas tseemceeb dua lwm haivneeg huv tibsi, thiab nimno nej yog haivneeg uas tus TSWV xaiv lawm. 16Yog li ntawd, txij no mus nej yuav tsum mloog tus TSWV lus thiab tsis txhob tawv ncauj lawm. 17Tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv yog tus loj dua tej vajtswv thiab ib puas tsav yam uas muaj hwjchim huv tibsi. Nws muaj hwjchim loj thiab tseemceeb kawg nkaus, sawvdaws yuav tsum hwm thiab paub ntshai nws. Nws tsis xaiv leejtwg ntsejmuag, thiab tsis yuav leejtwg tej nyiaj xiab. 18Nws tsomkwm cov menyuam ntsuag thiab tej pojntsuam tsis pub leejtwg ua phem rau lawv; nws hlub txhua haivneeg uas nrog peb nyob, nws pub lawv muaj ris tsho hnav thiab muaj zaub mov noj. 19Yog li ntawd, nej yuav tsum hlub lwm haivneeg, rau qhov yav tas los uas nej nyob nram tebchaws Iziv, luag hu nej ua neeg txawv tebchaws. 20Nej yuav tsum hwm tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv thiab pehawm nws tib leeg xwb; nej yuav tsum muab siab npuab nws thiab tuav nws lub npe coglus xwb. 21Nej yuav tsum ua nws tsaug rau qhov nws yog nej tus Vajtswv, nej lub qhovmuag twb pom tej txujci tseemceeb uas nws ua pab nej lawm. 22Thaum ub nej cov yawgkoob mus nyob nram tebchaws Iziv, lawv tsuas muaj xya caum leej xwb. Tiamsis nimno tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv pub rau nej huamvam coob ib yam li tej hnubqub saum nruab ntug lawm.