11

Yawmsaub luj kawg nkaus

1Vem le nuav mej yuav tsum hlub Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv hab tuav rawv tej lug kws nwg qha hab nwg tej kaab ke hab nwg tej kevcai hab nwg tej lug nkaw moog le. 2Nub nua mej yuav tsum ncu ntsoov txug mej tug Vaajtswv Yawmsaub txujkev nplawm qhuab qha. Tub yog mej pum, tsw yog mej cov mivnyuas paub hab pum. Mej ca le ncu txug Yawmsaub kws luj kawg hab nwg txhais teg kws muaj fwjchim hab nwg txhais npaab kws tsaa hlo, 3hab ncu txug nwg tej txujci phemfwj kws nwg ua rua Iyi tug vaajntxwv Falau hab nwg lub tebchaws huvsw, 4hab tej kws nwg ua rua Iyi paab tub rog hab cov neeg hab puab tej tsheb ua rog, hab ua rua Havtxwv Lab nphau nyaab hlo puab rua thaus puab lawv caum mej, Yawmsaub txhad ua rua puab puam tsuaj txug naj nub nwgnuav. 5Hab ncu txug tej kws nwg ua rua mej huv tebchaws moj saab qhua moog txug thaus mej lug txug ntawm nuav, 6hab tej kws nwg ua rua Ntathaa hab Anpilaa kws yog Elia le tub hab yog Lunpee le xeeb ntxwv, kws yog thaaj aav rua ncauj nqog hlo puab hab puab tsev tuabneeg hab puab tej tsev ntaub hab txhua yaam muaj txujsa kws nrug puab nyob, taab meeg cov Yixayee suavdawg. 7Mej lub qhov muag tub pum ntsoov tej xwm txheej luj kws Vaajtswv ua nuav huvsw.

Yuav tau koob moov rua huv Khana‑aa tebchaws

8Yog le nuav mej yuav tsum tuav rawv tej lug nkaw huvsw kws nub nua kuv cob rua mej, sub mej txhad le muaj zug hab moog txeeb tau lub tebchaws kws mej saamswm hlaa moog tuav ua mej tug, 9hab mej txhad muaj txujsa nyob ntev rua huv lub tebchaws kws Yawmsaub cog lug ruaj khov ca rua mej tej laug tas yuav pub rua puab hab puab tej caaj ceg, yog lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg ndo. 10Lub tebchaws kws mej yuav moog txeeb hov tsw thooj le Iyi tebchaws kws mej tawm lug. Huv Iyi tebchaws mej tseb noob hab xuas kwtaw tuam tshuab nduav dej yaam le tej vaaj zaub. 11Tassws lub tebchaws kws mej hlaa moog txeeb ua mej tug hov muaj roob muaj haav muaj dej naag sau ntuj lug ntub, 12yog lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub tsom kwm. Mej tug Vaajtswv Yawmsaub lub qhov muag saib ntsoov lub tebchaws tsw tu ncua txwj thaus hauv xyoo moog txug qaab xyoo.
13Yog mej ua lawv le tej lug nkaw kws nub nua kuv muab cob rua mej, kws yog hlub Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv hab ua koom rua nwg kawg mej lub sab lub ntsws, 14mas nwg yuav pub naag lug rua mej lub tebchaws lawv caij lawv nyoog, yog cov naag hauv xyoo naag qaab xyoo sub mej txhad le tau qoob loos hab cawv txwv maab hab roj, 15hab nwg yuav pub mej tej tshaav zaub muaj zaub rua mej tej tsaj txhu noj, mas mej yuav tau noj tsau npo. 16Mej yuav tsum ceev faaj tsw xob ca mej lub sab raug ntxag tig hlo moog ua koom hab pe luas tej daab. 17Yog mej ua le ntawd Yawmsaub txujkev npau tawg yuav tshwm plawg rua mej. Nwg yuav kaw lub ntuj tsw tso naag lug hab tej aav yuav tsw tuaj qoob loos hab mej yuav puam tsuaj pluj sai kawg le rua huv lub tebchaws zoo kws Yawmsaub pub rua mej.
18Vem le nuav mej yuav tsum khaws tej lug kws kuv has nuav rua huv mej lub sab lub ntsws, hab muab tej lug nuav khi rua ntawm mej txhais teg ua lub chaw ncu, hab muab paav rua ntawm mej hauv plaj. 19Mej yuav qha tej lug nuav rua mej tej mivnyuas, hab has txug tej lug nuav rua thaus mej nyob huv tsev thaus mej taug kev thaus mej pw hab thaus mej sawv, 20hab muab sau rua ntawm tej puab rooj huv tsev hab ntawm rooj loog, 21sub mej hab mej tej tub ki txhad muaj txujsa ntev rua huv lub tebchaws kws Yawmsaub cog lug ruaj tas yuav pub rua mej tej laug, ntev le thaus lub ntuj tseed khwb lub nplajteb.
22Yog mej ceev faaj ua lawv nraim tej lug nkaw nuav huvsw kws kuv cob rua mej, kws yog hlub Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv hab ua mej lub neej lawv nraim nwg tej kev huvsw hab tuav rawv nwg, 23mas Yawmsaub yuav lawv txhua haiv tuabneeg nuav tawm ntawm mej hauv ntej moog, mas mej yuav txeeb tau tej haiv tuabneeg kws luj dua mej hab muaj zug dua mej lub tebchaws. 24Mej xwb taw tsuj moog txug hovtwg hov ntawd yuav yog mej le. Mej le nrwm teb yuav txwj ntawm tebchaws moj saab qhua moog txug Lenpanoo, hab txwj ntawm tug nam dej Yufeti moog txug havtxwv saab nub poob. 25Yuav tsw muaj leejtwg sawv tiv tau mej. Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav ua kuas thoob lub tebchaws kws mej yuav moog tsuj hov ntshai mej heev kawg le, lawv le nwg tub cog lug tseg rua mej.
26Saib maj, nub nua kuv coj tej lug foom koob moov hab tej lug tsawm foom lug txawb rua ntawm mej xubndag. 27Yog mej ua lawv le mej tug Vaajtswv Yawmsaub tej lug nkaw kws nub nua kuv muab cob rua mej, mas mej yuav tau tej koob moov ntawd. 28Huas yog mej tsw ua lawv le mej tug Vaajtswv Yawmsaub tej lug nkaw es tig hlo ntawm txujkev kws nub nua kuv has rua mej moog lawv quas ncav luas tej daab kws mej tsw tau paub dua, mej yuav tau saws tej lug tsawm foom hov. 29Thaus Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv coj mej moog rua huv lub tebchaws kws mej saamswm yuav moog txeeb ua mej tug hov, mej yuav tsum muab tej lug foom koob moov tshaaj tawm rua sau lub roob Kelixi hab muab tej lug tsawm foom tshaaj tawm rua sau lub roob Enpaa. 30Ob lub roob nuav nyob saab ntug dej Yalatee tim u, yog nyob ntawm txujkev kws moog rua saab nub poob huv cov Khana‑aa thaaj tebchaws ntawm Alanpa, hab ncaaj lub moos Kilakaa ze tej ntoo xeeb ntawm Maule.
31Mej yuav hlaa tug dej Yalatee moog txeeb tau lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej, mas thaus mej txeeb tau hab nyob rua huv lawm, 32mej yuav tsum ceev faaj ua lawv le tej kaab ke hab tej kevcai huvsw kws nub nua kuv muab cob rua mej.