11

Yawmsaub loj kawg nkaus

1Vim li no nej yuav tsum hlub Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv thiab tuav rawv tej lus uas nws qhia thiab nws tej kab ke thiab nws tej kevcai thiab nws tej lus nkaw mus li. 2Hnub no nej yuav tsum nco ntsoov txog nej tus Vajtswv Yawmsaub txojkev nplawm qhuab qhia. Twb yog nej pom, tsis yog nej cov menyuam paub thiab pom. Nej cia li nco txog Yawmsaub uas loj kawg thiab nws txhais tes uas muaj hwjchim thiab nws txhais npab uas tsa hlo, 3thiab nco txog nws tej txujci phimhwj uas nws ua rau Iyi tus vajntxwv Falau thiab nws lub tebchaws huvsi, 4thiab tej uas nws ua rau Iyi pab tub rog thiab cov nees thiab lawv tej tsheb ua rog, thiab ua rau Hiavtxwv Liab nphau nyab kiag lawv rau thaum lawv raws caum nej, Yawmsaub thiaj ua rau lawv puam tsuaj txog niaj hnub nimno. 5Thiab nco txog tej uas nws ua rau nej hauv tebchaws moj sab qhua mus txog thaum nej los txog ntawm no, 6thiab tej uas nws ua rau Dathas thiab Anpilas uas yog Elia li tub thiab yog Lunpee li xeeb ntxwv, uas yog thaj av rua ncauj nqos kiag lawv thiab lawv tsev neeg thiab lawv tej tsev ntaub thiab txhua yam muaj txojsia uas nrog lawv nyob, tab meeg cov Yixayee sawvdaws. 7Nej lub qhov muag twb pom ntsoov tej xwm txheej loj uas Vajtswv ua no huvsi.

Yuav tau koob hmoov rau hauv Khana‑as tebchaws

8Yog li no nej yuav tsum tuav rawv tej lus nkaw huvsi uas hnub no kuv cob rau nej, xwv nej thiaj li muaj zog thiab mus txeeb tau lub tebchaws uas nej tabtom hla mus tuav ua nej tug, 9thiab nej thiaj muaj txojsia nyob ntev rau hauv lub tebchaws uas Yawmsaub cog lus ruaj khov cia rau nej tej poj koob yawm txwv tias yuav pub rau lawv thiab lawv tej caj ces, yog lub tebchaws uas muaj kua mis thiab zib ntab ntws nto. 10Lub tebchaws uas nej yuav mus txeeb ntawd tsis thooj li Iyi tebchaws uas nej tawm los. Hauv Iyi tebchaws nej tseb noob thiab xuas kotaw tuam tshuab ntov dej yam li tej vaj zaub. 11Tiamsis lub tebchaws uas nej hla mus txeeb ua nej tug ntawd muaj roob muaj hav muaj dej nag saum ntuj los ntub, 12yog lub tebchaws uas nej tus Vajtswv Yawmsaub tsom kwm. Nej tus Vajtswv Yawmsaub lub qhov muag ntsia ntsoov lub tebchaws tsis tu ncua txij thaum hauv xyoo mus txog qab xyoo.
13Yog nej ua raws li tej lus nkaw uas hnub no kuv muab cob rau nej, uas yog hlub Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv thiab ua koom tu nws kawg nej lub siab lub ntsws, 14mas nws yuav pub nag los rau nej lub tebchaws raws caij raws nyoog, yog cov nag hauv xyoo nag qab xyoo kom nej thiaj li tau qoob loo thiab cawv txiv hmab thiab roj, 15thiab nws yuav pub nej tej tshav zaub muaj zaub rau nej tej tsiaj txhu noj, mas nej yuav tau noj tsau npo. 16Nej yuav tsum ceev faj tsis txhob cia nej lub siab raug ntxias tig kiag mus ua koom tu thiab pe luag tej dab. 17Yog nej ua li ntawd Yawmsaub txojkev npau taws yuav tshwm plaws rau nej. Nws yuav kaw lub ntuj tsis tso nag los thiab tej av yuav tsis tuaj qoob loo thiab nej yuav puam tsuaj ploj sai kawg li rau hauv lub tebchaws zoo uas Yawmsaub pub rau nej.
18Vim li no nej yuav tsum khaws tej lus uas kuv hais no rau hauv nej lub siab lub ntsws, thiab muab tej lus no khi rau ntawm nej txhais tes ua lub chaw nco, thiab muab pav rau ntawm nej hauv pliaj. 19Nej yuav qhia tej lus no rau nej tej menyuam, thiab hais txog tej lus no rau thaum nej nyob hauv tsev thaum nej taug kev thaum nej pw thiab thaum nej sawv, 20thiab muab sau rau ntawm tej npuab rooj hauv tsev thiab ntawm rooj loog, 21kom nej thiab nej tej tub ki thiaj muaj txojsia ntev rau hauv lub tebchaws uas Yawmsaub cog lus ruaj tias yuav pub rau nej tej poj koob yawm txwv, ntev li thaum lub ntuj tseem khwb lub ntiajteb.
22Yog nej ceev faj ua raws nraim tej lus nkaw no huvsi uas kuv cob rau nej, uas yog hlub Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv thiab ua nej lub neej raws nraim nws tej kev huvsi thiab tuav rawv nws, 23mas Yawmsaub yuav ntiab txhua haiv neeg no tawm ntawm nej hauv ntej mus, mas nej yuav txeeb tau tej haiv neeg uas loj dua nej thiab muaj zog dua nej lub tebchaws. 24Nej xib taws tsuj mus txog qhovtwg qhov ntawd yuav yog nej li. Nej li ciam teb yuav txij ntua tebchaws moj sab qhua mus txog Lenpanoo, thiab txij ntua tus niag dej Yufeti mus txog hiavtxwv sab hnub poob. 25Yuav tsis muaj leejtwg sawv tiv tau nej. Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv yuav ua kom thoob lub tebchaws uas nej yuav mus tsuj ntawd ntshai nej heev kawg li, raws li nws twb cog lus tseg rau nej.
26Saib maj, hnub no kuv coj tej lus foom koob hmoov thiab tej lus tsawm foom los txawb rau ntawm nej xubntiag. 27Yog nej ua raws li nej tus Vajtswv Yawmsaub tej lus nkaw uas hnub no kuv muab cob rau nej, mas nej yuav tau tej koob hmoov ntawd. 28Hos yog nej tsis ua raws li nej tus Vajtswv Yawmsaub tej lus nkaw es tig kiag ntawm txojkev uas hnub no kuv hais rau nej mus raws ncuj nciav luag tej dab uas nej tsis tau paub dua, nej yuav tau saws tej lus tsawm foom ntawd. 29Thaum Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv coj nej mus rau hauv lub tebchaws uas nej tabtom yuav mus txeeb ua nej tug ntawd, nej yuav tsum muab tej lus foom koob hmoov tshaj tawm rau saum lub roob Kelixi thiab muab tej lus tsawm foom tshaj tawm rau saum lub roob Enpas. 30Ob lub roob no nyob sab ntug dej Yaladee tim ub, yog nyob ntawm txojkev uas mus rau sab hnub poob hauv cov Khana‑as thaj tebchaws ntawm Alanpa, thiab ncaj lub moos Kilakas ze tej ntoo xeeb ntawm Maule.
31Nej yuav hla tus dej Yaladee mus txeeb tau lub tebchaws uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub rau nej, mas thaum nej txeeb tau thiab nyob rau hauv lawm, 32nej yuav tsum ceev faj ua raws li tej kab ke thiab tej kevcai huvsi uas hnub no kuv muab cob rau nej.