12

Kanŏng Nguay Ntŭk Mbah Yơk

1Aơ nau vay jêh ri nau ntăm khân may mra njrăng ƀư tĭng ndô̆ tâm n'gor Yêhôva ndŭl mpôl phung che khân may ăn jêh jêng ndơ khân may lĕ rngôch nar khân may gŭ rêh ta kalơ neh ntu.
2Ăn khân may ƀư rai ngăn lĕ rngôch ntŭk phung ndŭl mpôl khân may mra nsot pah kan jêh ma brah khân păng, ta yôk prêh jêh ri ta kalơ mbon jêh ri tâm dâng ăp tơm si ndrêh. 3Ăn khân may ƀư rlâm lơi nơng khân păng, jêh ri nchah jêjê̆ meh khân păng jêh ri su ma ŭnh rup brah Asêrim khân păng, ăn khân may kăl lơi rup brah khân păng trah, jêh ri ƀư rai amoh khân păng bơh ntŭk nây.
4Lơi ƀư pô nây ôh ma Yêhôva Brah Ndu khân may. 5Ƀiălah ăn khân may joi ntŭk Yêhôva Brah Ndu mra săch ta nklang lĕ rngôch ndŭl mpôl khân may gay dơm amoh păng jêh ri ƀư ntŭk păng gŭ ta nây; ta ntŭk nây yơk khân may mra hăn, 6jêh ri ta nây yơh khân may mra njŭn khân may nhhơr gŭch, mpa khân may ƀư brah, mpa du kô̆ tâm jât, jêh ri mpa khân may nhhơr, mpa khân may nhhơr ƀư nanê̆ nau ton, mpa khân may nhhơr ma nuih n'hâm rŏng, jêh ri kon ndrôk jêh ri kon biăp khân may bôk rah. 7Ta nây yơh kon biăp khân may bôk rah. Ta nây yơh khân may mra sông sa ta năp Yêhôva Brah Ndu khân may, jêh ri khân may mra hâk răm, khân may jêh ri phung tâm ngih khân may, tâm lĕ rngôch nau khân may ƀư, Yêhôva Brah Ndu khân may ăn jêh nau ueh uĭn ma khân may.
8Lơi ƀư ôh nâm bu lĕ rngôch nau he gŭ ƀư ta aơ nar aơ, ăp nơm ƀư tĭng nâm nau păng nơm mĭn ueh. 9Yorlah khân may ê tât ôh ma nau rlu jêh ri ma drăp ndơn Yêhôva Brah Ndu khân may ăn ma khân may. 10Ƀiălah tơ lah khân may rgăn dak krong Yurdan jêh ri ăn khân may dơn, jêh ri tơ lah păng ăn ma khân may, pô ri khân may gŭ tâm nau mpăn rlêk, 11Pô ri ta ntŭk Yêhôva Brah Ndu khân may mra săch an amoh gŭ, ta nây yơh khân may njŭn lĕ rngôch mpa gâp ntăm ma khân may, mpa khân may nhhơr gŭch, mpa khân may ƀư brah, mpa du kô̆ tâm jât khân may jêh ri mpa khân may nhhơr, jêh ri lĕ rngôch mpa nhhơr ăn ngăn nau khân may ton ma Yêhôva. 12Khân may mra maak ta năp Yêhôva Brah Ndu khân may, khân may, phung kon bu klâu khân may, jêh ri phung kon bu ur khân may, phung n'hat na bu klâu khân may, phung n'hat na bu ur khân may, jêh ri phung Lêvi gŭ tâm ƀon khân may, yorlah khân păng mâu geh kô̆ mâu lah drăp ndơn ndrel ma khân may ôh. 13Njrăng hom, lơi nhhơr ôh mpa khân may nhhơr gŭch tâm lĕ rngôch ntŭk khân may saơ. 14Ƀiălah ăn khân may nhhơr mpa nhhơr gŭch ta ntŭk Yêhôva mra săch tâm du ndŭl mpôl khân may, jêh ri ta nây khân may mra ƀư lĕ nau gâp gŭ ntăm ma khân may.
15Ƀiălah tâm ƀon nơm khân may dơi sreh sa mpô mpa tĭng nâm khân may ŭch, tĭng nâm nau ueh uĭn Yêhôva Brah Ndu khân may ăn jêh ma khân may; nơm ƀơ̆ jêh ri nơm kloh dơi sa ndơ nây, tâm ban ma bu sa nkrŏng jêh ri jun. 16Kanŏng khân may mâu dơi sa mham ôh; ăn khân may nkhŭt lơi păng ta neh nâm bu dak.
17Khân may mâu dơi sa ôh tâm ƀon khân may nơm mpa du kô̆ tâm jât bơh ba khân may, mâu lah dak play kriăk ƀâu, mâu lah dak play Ôlive, mâu lah kon ndrôk bôk rah mâu lah kon biăp bôk rah khân may, mâu lah mpa khân may nhhơr ƀư nanê̆ nau ton, mâu lah mpa khân may nhhơr; 18ƀiălah khân may mra sa mpa nây ta năp Yêhôva Brah Ndu khân may tâm ntŭk Brah Ndu Yêhôva mra săch khân may, kon bu klâu khân may, kon bu ur khân may, n'hat na bu klâu jêh ri n'hat na bu ur khân may jêh ri phung Lêvi gŭ tâm ƀon khân may, jêh ri khân may mra răm maak ta năp Yêhôva Brah Ndu khân may tâm lĕ rngôch kan khân may ƀư. 19Njrăng hom, lơi dun ma phung Lêvi ôh dôl ndah jŏ jong khân may gŭ tâm n'gor khân may.
20Tơ lah Yêhôva Brah Ndu khân may ƀư toyh neh khân may tĭng nâm păng ton jêh ma khân may, jêh ri khân may lah: 'Gâp mra sa puăch.' Yorlah hên kơnh ma iăm, khân may dơi sa iăm dŭm khân may ŭch. 21Tơ lah ntŭk Yêhôva Brah Ndu khân may săch gay dơm amoh păng ta nây jêng ngai ir đah khân may. Khân may dơi nkhĭt ndrôk mâu lah biăp khân may, ndơ Yêhôva ăn jêh ma khân may, tĭng nâm gâp ntăm jêh ma khân may; jêh ri khân may dơi sa iăm dŭm khân may ŭch tâm ƀon khân may. 22Khân may dơi sa păng nâm bu bu sa njoih jêh ri jun; nơm ƀơ̆ jêh ri nơm kloh dơi sa păng tâm ban lĕ. 23Kanŏng njrăng hom, lơi sa mham ôh, yorlah mham jêng nau rêh, jêh ri khân may mâu dơi sa ôh nau rêh ndrel ma mham. 24Lơi sa păng ôh; ăn khân may nkhŭt păng ta neh nâm bu dak. 25Lơi sa păng ôh, gay ma lĕ nau tât ma khân may jêh ri phung kon khân may kăndơ̆ jêng ueh dôl khân may ƀư nau di ta năp măt Yêhôva.
26Ƀiălah lah mpa prăp ăn khân may nhhơr ăn nanê̆ nau ton, khân may mra sŏk jêh ri hăn ta ntŭk Yêhôva mra gŭch, 27nglay jêh ri mham, ta kalơ nơng Yêhôva Brah Ndu khân may; mham mpa khân may ƀư brah ăn khân nkhŭt ta nơng Yêhôva Brah Ndu khân may, ƀiălah nglay khân may dơi sa. 28Njrăng hom gay gŭ iăt lĕ rngôch nau ngơi aơ gâp ntăm ma khân may, gay ma nau mra tât ma khân may jêh ri phung kon khân may kandơ̆ n'ho ro jêng ueh, dôl khân may ƀư nau ueh jêh ri nau di ta năp măt Yêhôva Brah Ndu khân may.

Njrăng, Lơi Mbah Rup Brah Ôh

29Tơ Yêhôva Brah Ndu khân may ƀư rai ta năp khân may phung ndŭl mpôl khân may mra nsot, jêh ri khân may nsot khân păng jêh ri gŭ tâm n'gor khân păng, 30njrăng hom lơi geh dăk tĭng ndô̆ khân păng ôh jêh khân păng rai ta năp măt khân may, jêh ri lơi ôp ma brah khân păng ôh, 'Mâm phung ndŭl mpôl aơ pah kan ma brah khân păng? Gay ma gâp dơi ƀư tâm ban lĕ.' 31Lơi ƀư ôh tâm ban pô nây ma Yêhôva Brah Ndu khân may; yorlah lĕ rngôch ndơ Yêhôva tâm rmot khân păng ƀư jêh ma brah khân păng; yorlah khân păng gŭch nđâp kon bu klâu jêh ri phung kon bu ur khân păng tâm ŭnh ma brah khân păng.
32Lĕ rngôch nau gâp ntăm ma khân may, ăn khân may njrăng ƀư, lơi ntop mâu lah n'hŭch lơi ôh.