12

Liepc Nduqc Norm Dorngx Zaangc Ziouv

1Naaiv se meih mbuo bieqc mingh yiem Ziouv, meih mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, jiu bun benx meih mbuo nyei buonc deic-bung, da'faanh corc ziangh jienv nyei ziangh hoc, oix zuqc gan longx nyei leiz-latc caux leiz. 2Meih mbuo oix zuqc mietc nzengc meih mbuo zunc cuotv wuov deix fingx-fingx mienh zaangc zienh nyei norm-norm dorngx, maiv gunv yiem mbong-hlang mbong-aiv fai diuh diuh ndiangx-nyiemz ga'ndiev. 3Oix zuqc caeqv ninh mbuo nyei ziec-dorngh, mborqv huv ninh mbuo nyei la'bieiv-dongc, longc douz buov mietc ⟨Aa^se^laa⟩ zienh nyeiz nyei fangx. Hngaqv waaic nzengc ninh mbuo nyei zienh nyei miuc-fangx, bun yiem wuov deix dorngx zungv maiv maaih wuov deix zienh nyei mbuox.
4Meih mbuo zaangc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, maiv dungx hnangv ninh mbuo zaangc ninh mbuo nyei zienh nor. 5Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix yiem meih mbuo fingx-fingx mbu'ndongx ginv norm dorngx weic liepc ninh nyei Mengh yaac benx ninh ganh yiem nyei dorngx. Meih mbuo oix zuqc mingh wuov lorz ninh, zaangc ninh. 6Meih mbuo oix zuqc dorh meih mbuo fongc horc ziec nyei ga'naaiv mingh wuov. Se dorh meih mbuo buov ziec nyei caux fongc horc ziec nyei, meih mbuo ziepc gouv nyei yietc gouv, caux lengc jeiv fongc horc nyei, jaauv sung laengz ngaengc waac ziec nyei, cuotv fim ziec nyei, caux meih mbuo nyei ngongh guanh ba'gi yungh guanh nyei daauh toi dorn. 7Meih mbuo caux meih mbuo nyei hmuangv doic oix zuqc yiem wuov norm dorngx, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei nza'hmien, nyanc yaac njien-youh a'hneiv meih mbuo ganh nyei buoz zoux cuotv nyei nyungc-nyungc ga'naaiv. Se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh ceix fuqv bun meih mbuo.
8Yiem wuov nyei ziangh hoc, meih mbuo maiv dungx zoux hnangv mbuo ih zanc yiem naaiv zoux nyei nor, se gorqv-mienh zoux ziux gorqv-mienh buatc horpc zuqc zoux nyei, 9weic zuqc meih mbuo maiv gaengh taux hitv kuonx dorngx, se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, bun meih mbuo nzipc nyei dorngx. 10Mv baac meih mbuo jiex Jor^ndaen Ndaaih, yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix bun meih mbuo nzipc nyei deic-bung wuov zanc, ninh oix bun meih mbuo duqv hitv kuonx, maiv zuqc weih gormx nyei win-wangv hoic, meih mbuo ziouc duqv taaix-baengh nyei yiem. 11Oix zuqc mingh Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix ginv daaih liepc ninh nyei Mengh wuov norm dorngx. Oix zuqc dorh yie mbuox meih mbuo nyei nyungc-nyungc ga'naaiv, se buov ziec nyei caux fongc horc ziec nyei, meih mbuo ziepc gouv nyei yietc gouv caux cuotv fim fongc horc nyei ga'naaiv, caux ziec weic jaauv sung laengz ngaengc waac nyei yietc zungv ga'naaiv. 12Oix zuqc yiem wuov norm dorngx, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei nza'hmien, njien-youh orn-lorqc. Liemh meih mbuo ganh caux meih mbuo nyei naamh nyouz, nouh gauv nouh beiz, caux yiem meih mbuo nyei zingh nyei ⟨Lewi Mienh,⟩ weic zuqc Lewi Mienh maiv duqv caux meih mbuo bun nqoi nyei buonc yaac maiv maaih ninh mbuo ganh nzipc nyei buonc. 13Oix zuqc mbungh longx, maiv dungx sueih ganh lorz dorngx buov ga'naaiv ziec bun Ziouv. 14Ziouv yiem meih mbuo nyei yietc fingx mbu'ndongx ginv wuov norm dorngx, meih mbuo kungx oix zuqc yiem wuov fongc horc ga'naaiv buov ziec bun ninh. Yiem wuov norm dorngx yaac oix zuqc ei yie mbuox meih mbuo nyei nyungc-nyungc zoux nzengc.
15Mv baac yiem meih mbuo nyei haaix norm mungv sueih eix daix saeng-kuv nyanc yaac duqv, ziux Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ceix fuqv bun meih mbuo. Maiv gunv mienh maaih uix fai maiv maaih uix, nyanc duqv nyei hnangv jung njaih nor. 16Mv baac maiv dungx nyanc saeng-kuv nyei nziaamv. Oix zuqc dox ga'ndiev ndau hnangv dox wuom nor. 17Meih mbuo fongc horc ziepc gouv nyei yietc gouv laangh ziqc, siang-a'ngunc diuv fai ga'lanv youh fai meih mbuo nyei ngongh guanh yungh guanh nyei daauh toi dorn, fai meih mbuo ziec weic jaauv sung laengz nyei ngaengc waac, fai cuotv fim fongc horc nyei, fai lengc jeiv fongc horc nyei haaix nyungc, maiv dungx yiem ganh nyei mungv nyanc. 18Zungv oix zuqc yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei nza'hmien nyanc, se yiem Ziouv oix ginv daaih nyei dorngx, liemh meih mbuo ganh, caux meih mbuo nyei naamh nyouz, meih mbuo nyei nouh gauv nouh beiz, caux yiem meih mbuo nyei mungv nyei Lewi Mienh. Oix zuqc yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei nza'hmien njien-youh a'hneiv meih mbuo nyei buoz zoux cuotv nyei nyungc-nyungc. 19Da'faanh meih mbuo yiem wuov norm deic-bung oix zuqc jangx longx, maiv dungx la'kuqv Lewi Mienh.
20Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ziux ninh caux meih mbuo laengz nyei waac capv meih mbuo nyei gapv-jaaix jangv jienv cuotv wuov zanc, meih mbuo haiz ngorc orv ziouc gorngv, “Yie haiz oix nyanc orv.” Meih mbuo haiz oix nyanc mbu'ziex gunv nyanc aqv. 21Se gorngv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ginv daaih liepc ninh nyei Mengh wuov norm dorngx leih meih mbuo go nyei, gunv ziux yie mbuox nyei waac zorqv Ziouv ceix bun meih mbuo nyei ngongh guanh yungh guanh nyei saeng-kuv daaih daix, sueih binc yiem ganh nyei mungv nyanc. 22Nyanc naaiv deix orv oix zuqc nyanc hnangv jung njaih nor. Maaih uix nyei mienh caux maiv maaih uix nyei nyanc duqv nyei. 23Mv baac meih mbuo ndongc haaix zungv maiv dungx nyanc nziaamv weic zuqc nziaamv bun ninh maaih maengc. Maiv dungx zorqv nziaamv caux jienv orv nyanc. 24Maiv dungx nyanc nziaamv. Oix zuqc dox ga'ndiev ndau hnangv dox wuom nor. 25Maiv dungx nyanc nziaamv. Hnangv naaic meih mbuo caux meih mbuo nyei zeiv-fun ziouc duqv longx, weic zuqc Ziouv buatc meih mbuo zoux duqv horpc.
26Mv baac meih mbuo fungx bun Ziouv nyei cing-nzengc ga'naaiv caux jaauv sung laengz ngaengc waac ziec nyei ga'naaiv oix zuqc dorh mingh Ziouv oix ginv daaih wuov norm dorngx. 27Zorqv meih mbuo buov ziec nyei ga'naaiv, liemh orv liemh nziaamv, an Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei ziec-dorngh gu'nguaaic. Meih mbuo ziec nyei ga'naaiv oix zuqc dox nziaamv yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei ziec-dorngh ga'hlen. Mv baac orv meih mbuo ganh nyanc duqv nyei. 28Oix zuqc ziepc zuoqv nyei gan longx yie paaiv meih mbuo naaiv deix yietc zungv leiz, meih mbuo caux meih mbuo nyei zeiv-fun cingx daaih yietc liuz duqv longx weic zuqc ei Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, mangc, meih mbuo zoux duqv longx yaac zoux duqv horpc.

Kuinx Maiv Dungx Baaix Miuc-Fangx

29Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx pai guangc meih mbuo oix bieqc mingh zunc cuotv wuov deix fingx-fingx mienh. Meih mbuo zunc ninh mbuo cuotv liuz aengx yiem jienv ninh mbuo nyei deic-bung wuov zanc, 30oix zuqc faix fim. Maiv dungx zuotc ninh mbuo nyei nyungc ziouc zuqc hnangv koux nor, hlopv jienv meih mbuo. Ninh mbuo yiem meih mbuo nyei nza'hmien zuqc mietc liuz, maiv dungx naaic taux ninh mbuo nyei zienh nyei jauv-louc ziouc gorngv, “Naaiv deix fingx-fingx mienh hnangv haaix nor zaangc ninh mbuo nyei zienh? Yie mbuo yaac oix hnangv wuov nor zoux.” 31Meih mbuo zaangc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, maiv dungx hnangv ninh mbuo nor zoux, weic zuqc ninh mbuo zaangc ninh mbuo nyei zienh ninh mbuo zoux Ziouv nzorng nyei nyungc-nyungc youx haic, gamh nziev haic nyei sic. Ninh mbuo zungv zorqv ganh nyei naamh nyouz longc douz buov ziec fongc horc bun ninh mbuo nyei zienh.
32Da'faanh yie hatc meih mbuo nyei nyungc-nyungc oix zuqc ei jienv zoux. Maiv dungx jaa tim yaac maiv dungx jamv cuotv.