14

Tej kws caiv tsw xob ua

(L.Kc. 11:1-23)

1Mej yog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv le tub ki. Mej tsw xob muab mej tej nqaj suam hab tsw xob chais cov plaubhau ntawm hauv plaj rua thaus kws muaj tuabneeg tuag. 2Tsua qhov mej yog haiv tuabneeg kws dawb huv rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv, hab Yawmsaub tau xaiv mej tawm huv ib tsoom tuabneeg huv qaab ntuj nuav lug ua haiv tuabneeg kws yog nwg teej nwg tug.

Tej tsaj kws huv hab tej kws qas tsw huv

3Koj tsw xob noj tej yaam kws qas vuab tsuab. 4Tej tsaj kws noj tau yog cov nuav, yog nyuj, yaaj, tshws, 5muas lwj, kauv seb, kauv lab, tshws qus, sai, nyuj qus dawb hab yaaj qus. 6Txhua yaam tsaj kws muaj rau kws rau ntshua ua ndiv hab yog tsaj kws zum zaub mas mej noj tau. 7Tej tsaj kws zum zaub lossws rau ntshua kws mej caiv tsw xob noj mas yog cov nuav, yog ntxhuav, luav, ntxwm tsua vem cov tsaj nuav zum zaub tassws rau tsw ntshua ua ndiv txhad yog tej tsaj kws qas tsw huv rua mej. 8Npua mas rau ntshua tassws tsw zum zaub tes kuj qas tsw huv rua mej. Mej tsw xob noj tej tsaj nuav le nqaj hab tsw xob kov puab lub cev tuag hlo le.
9Tej tsaj nruab deg kws mej noj tau yog cov nuav, yog cov kws muaj txoob muaj nplai mej noj tau huvsw, 10tassws cov kws tsw muaj txoob tsw muaj nplai mej tsw xob noj, yog tej tsaj kws qas tsw huv rua mej.
11Txhua yaam noog kws huv mas mej noj tau, 12tassws cov noog kws mej caiv tsw xob noj yog cov nuav, yog daav dub, daav noj twm, daav txho, 13laj tw ntev, laj ntsuab, txhua yaam kws yog laj yog daav, 14txhua yaam uab voj, 15plaas dawb, plaas txaij, plaas lab, laj txho, txhua yaam plaas nuav, 16loov nyuas qab, loov nyuas, plaas tauv lauv, 17plaas miv, daav dawb, plaas noj ntseg, 18us dej dub, qab dej txho hab txhua yaam kws zoo le nuav, kus daaj txoob hab puav. 19Txhua yaam kaab muaj tis puavleej qas tsw huv rua mej, mej tsw xob noj. 20Txhua yaam muaj tis kws huv mej noj tau.
21Tej tsaj kws nwg tuag nwg mej tsw xob noj. Mej muab rua lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob huv mej tej moos noj kuj tau lossws mej muab muag rua lwm haiv tuabneeg kuj tau, tsua qhov mej yog haiv tuabneeg kws dawb huv rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv.
 Tsw xob muab tug nam tshws cov kua mig lug hau tug mivnyuas tshws.

Kevcai ib feem kaum

22Tej qoob loos kws koj naj xyoo tau huv tej teb mas koj yuav tsum rhu ib feem kaum khaws ca. 23Mas tej kws koj rhu ib feem kaum ntawm koj tej qoob loos hab koj tej cawv txwv maab hab koj tej roj, hab koj thawj tug mivnyuas nyuj mivnyuas tshws mivnyuas yaaj mas koj yuav tsum noj rua ntawm koj tug Vaajtswv Yawmsaub lub xubndag rua huv lub chaw kws nwg yuav xaiv ca rua nwg lub npe nyob, sub koj txhad le kawm paub ntshai hab fwm Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv ib txhws moog le.
24Yog tas kev deb heev koj tsw muaj peevxwm coj tau ib feem kaum kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub foom koob moov rua koj hov moog rua lub chaw kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub xaiv ca rua nwg lub npe nyob vem yog kev deb heev, 25tes koj ca le muab tej hov muag ntxeev ua nyaj qhwv coj moog rua ntawm lub chaw kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub xaiv ca lawd, 26es muab tej nyaj hov yuav tej kws koj lub sab nyam, xws le yog nyuj yaaj, cawv txwv maab hab cawv ntxws hab tej yaam kws koj xaav noj. Koj yuav noj haus hov ntawd taab meeg Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv xubndag, koj hab koj tsev tuabneeg yuav zoo sab xyiv faab. 27Koj tsw xob tso cov Levi kws nyob huv koj lub moos tseg vem yog puab tsw muaj feem nrug koj tau qub txeeg qub teg.
28Thaus puv txhua peb xyoos koj yuav coj ib feem kaum ntawm txhua yaam qoob loos kws koj tau xyoo hov huvsw tuaj khaws ca rua huv koj lub moos. 29Mas cov Levi kws tsw muaj feem nrug koj tau qub txeeg qub teg hab lwm haiv tuabneeg kws nrug koj nyob hab cov mivnyuas kws tsw muaj txwv hab cov puj ntsuag kws nyob huv koj lub moos txhad tau tuaj noj tsau npo. Mas Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv txhad le foom koob moov rua koj tej num txhua yaam kws koj txhais teg ua.