14

Tsis Txhob ua Li Lwm Haivneeg ua

1“Nej yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv haivneeg. Thaum nej mus nyiav tus tuag, nej tsis txhob hlais nej lub cev lossis chais nej cov plaubhau ntawm hauvpliaj ib yam li lwm haivneeg ua. 2Nej yog haivneeg tseemceeb rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv; nws tau xaiv nej tawm ntawm ntau haivneeg hauv ntiajteb no los ua nws haivneeg.

Tej Tsiaj Huv thiab Tsis Huv

(Levis Kevcai 11.1-47)

3“Nej tsis txhob noj tej tsiaj uas tus TSWV hais tias, yog tsiaj tsis huv. 4Nej noj tau tej tsiaj no: nyuj, yaj, tshis, 5muaslwj, nyujkau, sai lossis kauv 6thiab txhua yam tsiaj uas rau taw ncau thiab zom zaub. 7Tiamsis tej tsiaj uas rau taw tsis ncau thiab tsis zom zaub, mas nej tsis txhob noj li. Nej tsis txhob noj ntxhuav, luav lossis zaj npuas. Cov tsiaj no yog tsiaj tsis huv; cov tsiaj no rau ncau, tiamsis tsis zom zaub. 8Nej tsis txhob noj nqaij npuas. Npua yog tsiaj tsis huv; npua rau taw ncau tiamsis tsis zom zaub. Nej tsis txhob noj cov tsiaj no lossis kov cov tsiaj ntawd lub cev tuag.
9“Nej noj tau tej ntses uas muaj xiab thiab muaj nplai, 10tiamsis tej tsiaj nyob hauv dej uas tsis muaj xiab thiab tsis muaj nplai, nej tsis txhob noj; cov ntawd yog tsiaj tsis huv.
11“Nej noj tau tej noog uas huv. 12-18Tej noog no yog tej uas tsis huv nej tsis txhob noj: dav, plas, liaj, kaub kimyaj, tuayuag, davnpoj, uablag, noog ntxhuav, noog hiavtxwv, noog pashawv, noog noj ntses, roovdej, osdej, kos ntxhuav thiab puav.
19“Txhua yam kab uas muaj tis uas tsis huv; nej tsis txhob noj. 20Tiamsis txhua yam kab muaj tis uas huv nej noj tau.
21“Nej tsis txhob noj tej tsiaj uas mob tuag, cia cov neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob noj xwb lossis muab muag rau cov neeg txawv tebchaws; rau qhov nej yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv haivneeg; nej yog nws tug.
 “Nej tsis txhob muab tus menyuam yaj lossis tus menyuam tshis cov nqaij hau xyaw leej niam cov kua mis.

Kevcai Muab Ib Feem Kaum

22“Nej yuav tsum tshwj ib feem kaum ntawm tej qoobloo uas nej ua thiab sau tau hauv ib lub xyoo, 23coj mus rau ntawm qhov chaw uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv xaiv tseg cia ua qhov chaw pehawm nws; thiab nej noj tej ib feem kaum uas yog nplej, cawv txiv hmab, roj txiv ntoo, thawj tug menyuam nyuj thiab menyuam yaj, tabmeeg tus TSWV. Nej ua li no thiaj yog nej hwm tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv mus ibtxhis li. 24Yog lub chaw uas pehawm tus TSWV nyob deb heev, nej coj tsis tau nej tej ib feem kaum ntawm nej tej qoobloo uas nej tus TSWV foom koob hmoov rau nej ua thiab sau tau los mus fij rau nws, ces nej ua li no: 25Nej muab tej qoobloo ib feem kaum ntawd muag thiab coj cov nyiaj mus fij rau tus TSWV ntawm qhov chaw pehawm tus TSWV. 26Nej muab cov nyiaj ntawd yuav nqaij nyuj, nqaij yaj, cawv txiv hmab, cawv ntxwg thiab lwm yam uas nej xav yuav. Ces nej thiab nej tsevneeg noj haus thiab zoo siab tabmeeg tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv.
27“Nej tsis txhob tso cov Levis uas nrog nej nyob hauv tej nroog tseg; rau qhov lawv tsis muaj av ua lawv tug. 28Txhua peb lub xyoo twg, coj ib feem kaum ntawm tej qoobloo uas nej ua thiab sau tau los tso rau hauv nej tej nroog. 29Tej qoobloo ntawd yog muab rau cov Levis, rau qhov lawv tsis muaj av ua lawv tug, thiab muab rau cov neeg txawv tebchaws, cov menyuam ntsuag thiab cov pojntsuam uas nrog nej nyob hauv nej tej nroog. Kom lawv thiaj tau tej ntawd noj. Nej ua li no tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv thiaj foom koob hmoov rau txhua yam uas nej ua.