15

Xyoo kws tso nuj nqes tseg

(L.Kc. 25:1-7)

1Puv txhua xyaa xyoo koj yuav tsum tso nuj nqes tseg. 2Koj yuav tso le nuav, tug kws luas tshuav nwg nqe nuav yuav tso tej kws kwvtij zej zog qev txais lawm tseg, tsw xob rob kwvtij zej zog them rov rua nwg, vem yog tub tshaaj tawm lub caij kws Yawmsaub teem kuas tso nuj nqes tseg lawm. 3Koj yuav rob ntawm lwm haiv tuabneeg them rov lug kuj tau, tassws yog koj qev txais daabtsw rua koj cov kwvtij mas koj ca le tso tseg tsw xob yuav. 4Mas yuav tsw muaj tej tuabneeg pluag rua huv mej tsua qhov Yawmsaub yuav foom koob moov rua koj rua huv lub tebchaws kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub muab rua koj ua qub txeeg qub teg ua koj tug, 5tsuav yog koj noog Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv lug hab ceev faaj ua lawv nraim le tej lug nkaw huvsw kws nub nua kuv cob rua koj nuav xwb. 6Vem yog koj tug Vaajtswv Yawmsaub yuav foom koob moov rua koj lawv le nwg tau cog lug tseg rua koj, mas koj yuav muaj qev txais rua ntau haiv tuabneeg, tassws koj yuav tsw qev txais luas le, koj yuav kaav ntau haiv tuabneeg kuas luas yuav tsw kaav koj.
7Yog huv mej muaj ib tug pluag kws yog koj le kwvtij tsw has nyob lub moos twg huv koj lub tebchaws kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua koj mas koj tsw xob ua lub sab deb nkaum teg ntawm koj tug kwvtij kws pluag hov. 8Koj yuav cev teg rua nwg hab qev txais kuas txaus le nwg cheem tsum, qev txais daabtsw kuj tau. 9Koj yuav tsum ceev faaj tuab zoo tsw xob ca koj lub sab xaav phem has tas, “Tub yuav txug xyoo xyaa kws yog xyoo tso nuj nqes tseg,” tes koj txawm khib tug kwvtij kws pluag hov es tsw kaam muab daabtsw rua nwg, tes nwg yuav thov has rua Yawmsaub mas lub txem yuav poob rua koj. 10Koj ca le zoo sab hlo muab rua nwg hab thaus muab lawd koj lub sab tsw xob khauv xwm. Yog koj ua le nuav koj tug Vaajtswv Yawmsaub yuav foom koob moov rua koj tej num txhua yaam hab rua txhua yaam kws koj ua. 11Tsua qhov tej tuabneeg pluag yuav pluj tsw taag huv lub tebchaws nuav. Vem le nuav kuv txhad has rua koj tas, Koj yuav tsum cev teg ua sab daav rua koj cov kwvtij hab rua cov kws raug txom nyem hab cov pluag huv koj lub tebchaws.

Has txug tub qhe

(Ts.D. 21:1-11)

12Yog luas muab koj cov kwvtij Henplais tsw has quaspuj quasyawg ib tug muag rov rua koj, mas koj ca nwg ua num rua koj rau xyoo mas xyoo kws xyaa koj yuav muab nwg tso moog. 13Thaus koj tso nwg moog hov koj tsw xob tso nwg moog teg dawb teg nplag. 14Koj yuav tsum muaj lub sab daav muab koj tej yaaj tej tshws muab koj tej qoob loos hab koj tej cawv txwv maab rua nwg lawv le kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub tub foom koob moov rua koj lawd. 15Koj yuav tsum ncu ntsoov tas koj txeev ua luas qhev huv Iyi tebchaws mas Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv tau txhwv koj lug. Vem le nuav nub nua kuv txhad has kuas koj ua tej nuav. 16Tassws yog tug qhev has rua koj tas, “Kuv tsw tawm ntawm koj moog,” vem yog nwg nyam koj hab koj tsev tuabneeg tsua qhov nwg nrug koj nyob mas tau zoo, 17tes koj ca le xuas koob laum nwg taub ntsej tshaab plhawv teem rua ntawm qhov rooj. Ua le nuav nwg txhad yuav ua koj qhev moog ib swm neej le. Koj yuav ua ib yaam nkaus le nuav rua koj tug nkauj qhev hab. 18Thaus koj tso ib tug qhev moog koj tsw xob nyuaj sab, tsua qhov nwg ua koj le num rau xyoo hov nwg tsuas yog tau ib nraab nqe zug xwb. Ua le nuav koj tug Vaajtswv Yawmsaub txhad yuav foom koob moov rua txhua yaam kws koj ua.

Xyeem thawj tug mivnyuas tsaj

19Thawj tug mivnyuas tsaj kws yog txwv tsw has mivnyuas nyuj mivnyuas tshws mivnyuas yaaj koj yuav muab cais ua dawb huv rua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv. Koj tsw xob muab thawj tug mivnyuas nyuj hov swv ua num hab tsw xob txav thawj tug mivnyuas yaaj cov plaub. 20Koj hab koj tsev tuabneeg naj xyoo yuav noj thawj tug mivnyuas tsaj hov taab meeg Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv lub xubndag rua huv lub chaw kws Yawmsaub yuav xaiv ca. 21Tassws yog tug tsaj hov muaj chaw thuaj, yog dig muag ceg tawv lossws muaj ib qho phem heev mas koj tsw xob tua xyeem rua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv. 22Koj yuav tsum noj tug tsaj hov rua huv koj lub moos. Tug kws qas tsw huv hab tug kws huv kuj noj tau ib yaam nkaus le noj nqaj kauv seb noj nqaj muas lwj. 23Koj tsuas tseg tsw xob noj cov ntshaav xwb, koj ca le muab laub pov tseg rua huv aav yaam le laub dej.