16

Kevcai hla dhau

(Kh.D. 12:1-20)

1Koj yuav nco lub hli Anpis thiab ua kevcai Hla Dhau rau Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv, rau qhov lub hli Anpis ntawd Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv tau coj koj tawm hauv Iyi tebchaws los hmo ntuj. 2Koj yuav muab tus tsiaj uas ua kevcai Hla Dhau xyeem rau Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv, yog yaj tshis lossis nyuj, rau hauv lub chaw uas Yawmsaub yuav xaiv cia rau nws lub npe nyob. 3Koj tsis txhob noj tej ncuav uas xyaw keeb ntxuag tus tsiaj ntawd. Koj yuav noj cov ncuav tsis xyaw keeb xya hnub, yog tej ncuav uas nco txog kev txom nyem vim yog koj maj maj khiav tawm hauv Iyi tebchaws, xwv koj thiaj li nco txog hnub uas koj tawm hauv Iyi tebchaws ntawd ib sim neej li. 4Hauv xya hnub ntawd tsis tseev kom muaj ib qho keeb ncuav hauv koj lub tebchaws kiag li. Tus tsiaj uas koj tua xyeem thawj hnub thaum yuav tsaus ntuj koj tsis txhob tseg ib qho nqaij cia ib hmos mus txog kaj ntug. 5Koj tsis txhob muab tus tsiaj uas ua kevcai Hla Dhau xyeem rau hauv koj tej moos uas koj tus Vajtswv Yawmsaub muab pub rau koj. 6Tiamsis koj yuav tsum muab tus tsiaj uas ua kevcai Hla Dhau xyeem rau hauv lub chaw uas koj tus Vajtswv Yawmsaub yuav xaiv cia rau nws lub npe nyob xwb. Koj yuav muab xyeem rau thaum yuav tsaus ntuj uas hnub poob qho lawd, yog lub sijhawm uas koj tawm hauv Iyi tebchaws. 7Koj yuav tsum muab ua kom siav mam li noj rau hauv lub chaw uas koj tus Vajtswv Yawmsaub yuav xaiv cia, mas tagkis tom qab koj rov mus rau hauv koj lub tsev ntaub. 8Koj yuav noj tej ncuav tsis xyaw keeb rau hnub mas hnub uas xya yuav tuaj txoos ua ke caiv so tiag tiag li rau Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv, thiab hnub ntawd koj tsis txhob ua ib yam haujlwm dabtsi li.

Kevcai thaum hlais qoob loo tag

(Kh.D. 34:22; L.Kc. 23:15-21; X.Txh. 28:26-31)

9Koj suav kom puv xya lub chib so, suav hnub uas koj pib xuas liag hlais qoob loo mus kom puv xya lub chib so. 10Hnub ntawd koj yuav tsum ua kevcai xya lub chib so xyeem rau Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv, yuav muab xyeem pub raws li koj zoo siab pub, npaum li uas koj tus Vajtswv Yawmsaub twb foom koob hmoov rau koj lawd. 11Koj yuav zoo siab xyiv fab rau ntawm koj tus Vajtswv Yawmsaub xubntiag, koj thiab koj tej tub tej ntxhais koj tej tub qhe nkauj qhev thiab cov Levi uas nyob hauv koj tej moos thiab lwm tus uas nrog koj nyob thiab cov menyuam uas tsis muaj txiv thiab cov poj ntsuam uas nrog koj nyob, nej sawvdaws yuav zoo siab xyiv fab rau hauv lub chaw uas koj tus Vajtswv Yawmsaub yuav xaiv cia rau nws lub npe nyob. 12Koj yuav tsum nco tias koj txeev ua qhev hauv Iyi tebchaws mas koj yuav ceev faj ua raws li tej kab ke no.

Kevcai nyob tsev pheeb suab

(L.Kc. 23:33-43)

13Koj yuav ua kevcai nyob tsev pheeb suab xya hnub rau thaum koj sau qoob loo hauv tej tshav ntaus qeb ntaus mog los ncaws tsev tag thiab sau kua txiv hmab hauv tej chaw tsuam tag lawm. 14Koj yuav pam noj haus ua siab xyiv fab, koj thiab koj tej tub tej ntxhais koj tej tub qhe nkauj qhev thiab cov Levi thiab lwm haiv neeg thiab cov menyuam uas tsis muaj txiv thiab cov poj ntsuam uas nyob hauv koj tej moos yuav ua ke xyiv fab. 15Koj yuav ua qhov kevcai no xyeem rau Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv xya hnub rau hauv lub chaw uas koj tus Vajtswv Yawmsaub yuav xaiv cia, rau qhov koj tus Vajtswv Yawmsaub yuav foom koob hmoov rau koj tej qoob loo huvsi thiab rau txhua yam haujlwm uas koj txhais tes ua, xwv koj thiaj muaj kev zoo siab xyiv fab kawg.
16Ib xyoos mas nej cov txivneej sawvdaws yuav tsum tuaj rau ntawm nej tus Vajtswv Yawmsaub xubntiag peb zaug rau hauv lub chaw uas nws yuav xaiv cia, yog thaum ua kevcai noj ncuav tsis xyaw keeb thiab thaum ua kevcai xya lub chib so thiab thaum ua kevcai nyob tsev pheeb suab. Lawv tsis txhob tuaj cuag Yawmsaub tes dawb tes do. 17Txhua tus yuav xyeem pub raws li xyeem tau, npaum li tej koob hmoov uas nej tus Vajtswv Yawmsaub twb pub rau nws lawd.

Tu plaub ncaj ncees

18Koj yuav tsum tsa cov uas tu plaub thiab cov nom tswv rau hauv nej txhua lub moos uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub rau nej, tsa rau hauv txhua xeem, mas lawv yuav tu plaub ntug ncaj ncees rau cov pejxeem. 19Koj tsis txhob tu plaub tsis ncaj, tsis txhob tuaj leejtwg tog, tsis txhob yuav nyiaj xiab rau qhov tej nyiaj xiab ua rau tus uas txawj ntse dig muag thiab qhau tus uas muaj cai. 20Tu plaub mas koj yuav tsum tu ncaj tiag tiag li, kom koj thiaj li muaj txojsia nyob thiab thiaj tau lub tebchaws uas koj tus Vajtswv Yawmsaub muab pub rau koj ua qub txeeg qub teg.
21Koj tsis txhob cog ib tsob ntoo dabtsi los ua ncej dab Asela rau ntawm koj tus Vajtswv Yawmsaub lub thaj uas koj ua lawd ib sab. 22Koj tsis txhob txhos tej ncej teev dab, yog yam uas Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv ntxub.