17

1Lơi ƀư brah ma Yêhôva Brah Ndu khân may du mlâm ndrôk mâu lah du mlâm biăp geh ntŭk mhĭk mâu lah nau mhĭk êng ôh; yorlah nau nây jêng mpa Yêhôva Brah Ndu khân may tâm rmot.
2Tơ lah bu saơ tâm nklang khân may tâm ƀon Yêhôva Brah Ndu khân may, rlau nau păng tâm rnglăp, 3hăn pah kan jêh ri mbah yơk ma brah êng, mâu lah ma nar, ma khay mâu lah phung tahan tâm trôk, nau nây gâp buay jêh, 4jêh ri bu mbơh ma khân may, jêh ri khân may tăng nau nây; pô ri ăn khân may sek uănh nanê̆; jêh ri tơ lah nau nây jêng ngăn jêh ri nanê̆ nau gâp tâm rmot nây bu ƀư jêh tâm n'gor Israel, 5dôl nây ăn khân may ta mpông pêr khân may bu klâu mâu lah bu ur ƀư jêh nau mhĭk nây, jêh ri ăn khân may klŭp lŭ nkhĭt lơi bu klâu mâu lah bu ur nây. 6Tơ lah geh nau ngăn bơh bar mâu lah pe nuyh mbơh, nơm khư ma nau khĭt ăn bu nkhĭt yơh; bu mâu dơi nkhĭt ôh du huê bunuyh yor geh nau ngăn bơh du huê bunuyh mbơh. 7Ti nơm mbơh mra yơr lor lơn nkhĭt nơm nây, jêh ri pa kơi nây ti lĕ rngôch phung ƀon lan. Pô ri ăn khân may ƀư kloh nau mhĭk bơh tâm nklang khân may.
8Tơ lah geh nau tât kŏ bu phat dôih du ntil nau nkhĭt bunuyh jêh ri du ntil nau êng, du ntil nau êng di ma nau vay jêh ri du ntil êng, du ntil nau ƀư sôt jêh ri du ntil êng, du nau tât tâm ƀon khân may jêng jêr ir ma khân may, jêh ri ăn khân may dâk jêh ri hăn ta ntŭk Brah Ndu khân may mra săch. 9Ăn khân may hăn ta kôranh phat dôih Lêvi jêh ri ma kôranh Phat dôih djôt kan rnôk nây. Ăn khân may ôp khân păng, jêh ri khân păng mra mbơh an dôih khân may. 10Ăn khân may ƀư tĭng nâm bu nau khân păng mra mbơh ma khân may tâm ntŭk Yêhôva mra săch; jêh ri ăn khân may njrăng ƀư kơt lĕ rngôch nau khân păng mra ntăm ma khân may. 11Ăn khân may ƀư kơt tĭng nâm nau păng nti khân may jêh ri kơt tĭng nau dôih khân păng ngơi ma khân may; khân may mâu dơi teng ôh bơh nau dôih khân păng mbơh ma khân may, gĭt lah pa ma mâu lah pa chiau. 12Bunuyh ƀư ma nau sưr mâu tông ma kôranh ƀư brah nơm gŭ pah kan ta năp Yêhôva Brah Ndu khân may, mâu lah ma kôranh phat dôih, bunuyh nây mra khĭt. Pô ri khân may mra ƀư kloh nau ƀơ̆ bơh n'gor Israel, 13jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan mra iăt jêh ri klach, jêh ri mâu hôm ƀư ôh ma nau sưr.

Nau Ntăm Ma Hađăch

14Tơ lah khân may tât ta n'gor Yêhôva Brah Ndu ăn ma khân may jêh ri khân may sŏk pha jêh ri gŭ ta nây, jêh ri lah: 'Hên mra dơm du huê hađăch chiă uănh hên, tâm ban ma lĕ rngôch phung ndŭl mpôl bunuyh gŭ jŭm hên, '15 nanê̆ khân may dơi tâm dơm du huê hađăch chiă uănh khân may nơm Yêhôva Brah Ndu khân may mra săch. Khân may mra tâm dơm du huê hađăch chiă uănh khân may, du huê phung oh nâu khân may; khân may mâu dơi tâm dơm ôh du huê bu năch chiă uănh khân may, nơm mâu jêng oh nâu khân may ôh. 16Ƀiălah păng mâu dơi ƀư geh âk seh ma păng nơm ôh, mâu yor ŭch ntop âk seh njŭn leo phung ƀon lan plơ̆ sĭt ta n'gor Êjipt. Khân may mâu mra plơ̆ sĭt ôh ta trong nây.' 17Păng mâu dơi ƀư ăn geh âk ur ma păng nơm ôh, klach lah nuih n'hâm păng plơ̆ mhĭk; mâu lĕ păng dơi bun âk ngăn ngên prăk mâu lah mah ma păng nơm. 18Tơ lah păng gŭ ta sưng hađăch tâm ƀon bri hađăch păng, ăn păng kơt chih ma păng nơm tâm du ndrom sămƀŭt nau vay aơ, nau vay aơ phung kôranh phat dôih Lêvi chiă. 19Sămƀŭt nau vay mra gŭ ndrel ma păng, jêh ri păng mra uănh păng lĕ rngôch nar păng gŭ rêh, gay ma păng dơi nti klach yơk mbah ma Yêhôva Brah Ndu păng, dôl djôt prăp lĕ rngôch nau ngơi bơh nau vay jêh ri nau ntăm aơ, jêh ri ƀư kơt tĭng nau nây; 20gay ma nuih n'hâm păng mâu dơi jêng sưr đah phung oh nâu păng ôh, jêh ri mâu teng ôh đah nau ntăm, gĭt lah pa ma mâu lah pa chiau; pô ri păng dơi gŭ jŏ tâm ƀon bri hađăch păng, păng jêh ri phung kon păng, tâm n'gor Israel.