17

1Koj tsw xob coj tej txwv nyuj lossws tej yaaj kws muaj chaw thuaj ib qho twg tuaj xyeem rua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv, tsua qhov yog yaam kws qas vuab tsuab rua koj tug Vaajtswv Yawmsaub.
2Huv mej tej moos kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua mej, yog muaj tug yawm twg lossws tug puj twg ua tej kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub pum tas phem, kws tsw yog lawv le Yawmsaub tej lug cog tseg, 3mas nwg moog ua koom hab pe luas tej daab lossws pe lub nub lub hli lossws ib yaam daabtsw kws nyob sau nruab ntug kws kuv tau txwv lawm, 4yog muaj tuabneeg has rua koj paub hab koj nov, mas koj yuav tsum ua tuab zoo tshuaj saib. Yog muaj tseeb hab pum tseeb tas cov Yixayee ib tug tau ua tej kws qas vuab tsuab hov, 5koj yuav tsum coj tug yawm lossws tug puj kws ua tej kev phem hov lug rua ntawm rooj loog, mas xuas pob zeb ntaus tug yawm hov lossws tug puj hov kuas tuag. 6Tug kws raug txem tuag yuav tsum muaj ob leeg los peb leeg ua timkhawv tas nwg ua txhum txhad muab tua pov tseg tau. Yog muaj tuab leeg ua timkhawv xwb mas tsw xob muab nwg tua pov tseg. 7Tug kws ua timkhawv yuav tsum nqeg teg ntaus ua ntej, suavdawg le maav nqeg teg ua qaab. Ua le nuav koj txhad ntxuav tau tej kev phem nuav tawm huv mej moog.
8Yog huv mej tej moos muaj tshaaj plaub twg kws koj ceblaaj tu, tsw has plaub tua tuabneeg plaub sws txeeb hov txhua chaw lossws tej plaub sws ntaus, koj yuav tsum coj moog rua ntawm lub chaw kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub yuav xaiv ca, 9hab moog cuag cov pov thawj kws yog xeem Levi hab moog cuag tug kws tu plaub rua lub swjhawm ntawd. Koj yuav tsum nrug puab sablaaj mas puab yuav qha koj tu plaub. 10Mas koj yuav tsum ua lawv le kws puab has rua koj ntawm lub chaw kws Yawmsaub yuav xaiv ca hov, hab koj yuav tsum ceev faaj ua lawv le txhua yaam kws puab qha. 11Koj yuav tsum ua lawv le tej lug kws puab qha rua koj hab lawv le tej lug kws puab qha koj tu plaub. Koj tsw xob muab tej lug kws puab qha koj tu plaub tso tseg, tsw xob tig rua saab xws lossws rua saab phem. 12Yog leejtwg tawv ncauj tsw yeem noog tug pov thawj kws nyob hov ntawd ua koom rua koj tug Vaajtswv Yawmsaub hab tsw noog tug tu plaub has, mas nwg yuav tuag. Ua le nuav koj txhad ntxuav tau tej kev phem nuav tawm huv cov Yixayee moog. 13Mas cov pejxeem suavdawg txhad tau nov hab ntshai hab tsw tawv ncauj dua le lawm.

Has txug vaajntxwv

14Thaus koj lug txug lub tebchaws kws koj tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua koj hab koj txeeb tau hab nyob huv lawm, hab koj has tas, “Peb yuav tsaa ib tug vaajntxwv lug kaav peb ib yaam le txhua haiv tuabneeg kws nyob ib ncig peb,” 15koj yuav tsum tsaa tug kws Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv xaiv ca ua vaajntxwv kaav mej. Koj yuav tsaa koj cov kwvtij ib tug ua vaajntxwv kaav mej, koj tsw xob tsaa lwm haiv tuabneeg kws tsw yog koj kwvtij kaav mej. 16Tug vaajntxwv hov tsw xob muaj neeg coob dhau hab tsw xob khaiv tuabneeg moog yuav neeg nraag Iyi tebchaws lug txhad tau neeg coob coob, tsua qhov Yawmsaub tau has rua mej tas, “Mej yuav tsw rov qaab taug txujkev hov dua le lawm.” 17Nwg tsw xob muaj quaspuj coob tsaam nwg lub sab tig ntawm Yawmsaub. Nwg tsw xob muaj nyaj muaj kub ntau kawg ua nwg le.
18Thaus nwg nyob sau lub zwm txwv huv lub tebchaws, nwg yuav tsum muab phoo kevcai nuav sau dua ib phoo rua nwg lawv nraim le phoo kws cov pov thawj kws yog xeem Levi khaws ca. 19Tug vaajntxwv yuav tsum muaj phoo kevcai hov hab nyeem tsw tu ncua taag nwg swm neej, sub nwg txhad kawm paub fwm hab ntshai Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv, yog tuav rawv tej kevcai txhua nqai hab tej kaab ke nuav hab ua lawv nraim, 20sub nwg lub sab txhad tsw tsaab ua luj sab dhau nwg cov kwvtij hab nwg txhad tsw tso tej lug nkaw nuav tseg tig moog rua saab xws lossws saab phem, nwg hab nwg tej tub ki txhad le kaav tau nwg lub tebchaws ntev huv cov Yixayee.