17

1Koj tsis txhob coj tej txiv nyuj lossis tej yaj uas muaj chaw thuam ib qho twg tuaj xyeem rau Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv, rau qhov yog yam uas qias vuab tsuab rau koj tus Vajtswv Yawmsaub.
2Hauv nej tej moos uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub rau nej, yog muaj tus txivneej twg lossis tus pojniam twg ua tej uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pom tias phem, uas tsis yog raws li Yawmsaub tej lus cog tseg, 3mas nws mus ua koom tu thiab pe luag tej dab lossis pe lub hnub lub hli lossis ib yam dabtsi uas nyob saum nruab ntug uas kuv tau txwv lawm, 4yog muaj neeg hais rau koj paub thiab koj hnov, mas koj yuav tsum ua tib zoo tshuaj saib. Yog muaj tseeb thiab pom tseeb tias cov Yixayee ib tug tau ua tej uas qias vuab tsuab ntawd, 5koj yuav tsum coj tus txivneej lossis tus pojniam uas ua tej kev phem ntawd los rau ntawm rooj loog, mas xuas pob zeb ntaus tus txivneej ntawd lossis tus pojniam ntawd kom tuag. 6Tus uas raug txim tuag yuav tsum muaj ob leeg los peb leeg ua timkhawv tias nws ua txhaum thiaj muab tua pov tseg tau. Yog muaj tib leeg ua timkhawv xwb mas tsis txhob muab nws tua pov tseg. 7Tus uas ua timkhawv yuav tsum nqes tes ntaus ua ntej, sawvdaws mam li nqes tes tom qab. Ua li no koj thiaj ntxuav tau tej kev phem no tawm hauv nej mus.
8Yog hauv nej tej moos muaj tshaj plaub twg uas koj ceeblaj tu, tsis hais plaub tua neeg plaub sib txeeb qhov txhia chaw lossis tej plaub sib ntaus, koj yuav tsum coj mus rau ntawm lub chaw uas koj tus Vajtswv Yawmsaub yuav xaiv cia, 9thiab mus cuag cov pov thawj uas yog xeem Levi thiab mus cuag tus uas tu plaub rau lub sijhawm ntawd. Koj yuav tsum nrog lawv sablaj mas lawv yuav qhia koj tu plaub. 10Mas koj yuav tsum ua raws li uas lawv hais rau koj ntawm lub chaw uas Yawmsaub yuav xaiv cia ntawd, thiab koj yuav tsum ceev faj ua raws li txhua yam uas lawv qhia. 11Koj yuav tsum ua raws li tej lus uas lawv qhia rau koj thiab raws li tej lus uas lawv qhia koj tu plaub. Koj tsis txhob muab tej lus uas lawv qhia koj tu plaub tso tseg, tsis txhob tig rau sab xis lossis rau sab laug. 12Yog leejtwg tawv ncauj tsis yeem mloog tus pov thawj uas nyob qhov ntawd ua koom tu koj tus Vajtswv Yawmsaub thiab tsis mloog tus tu plaub hais, mas nws yuav tuag. Ua li no koj thiaj ntxuav tau tej kev phem no tawm hauv cov Yixayee mus. 13Mas cov pejxeem sawvdaws thiaj tau hnov thiab ntshai thiab tsis tawv ncauj dua li lawm.

Hais txog vajntxwv

14Thaum koj los txog lub tebchaws uas koj tus Vajtswv Yawmsaub pub rau koj thiab koj txeeb tau thiab nyob hauv lawm, thiab koj hais tias, “Peb yuav tsa ib tug vajntxwv los kav peb ib yam li txhua haiv neeg uas nyob ib ncig peb,” 15koj yuav tsum tsa tus uas Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv xaiv cia ua vajntxwv kav nej. Koj yuav tsa koj cov kwvtij ib tug ua vajntxwv kav nej, koj tsis txhob tsa lwm haiv neeg uas tsis yog koj kwvtij kav nej. 16Tus vajntxwv ntawd tsis txhob muaj nees coob dhau thiab tsis txhob txib neeg mus yuav nees nram Iyi tebchaws los thiaj tau nees coob coob, rau qhov Yawmsaub tau hais rau nej tias, “Nej yuav tsis rov qab taug txojkev ntawd dua li lawm.” 17Nws tsis txhob muaj pojniam coob tsam nws lub siab tig ntawm Yawmsaub. Nws tsis txhob muaj nyiaj muaj kub ntau kawg ua nws li.
18Thaum nws nyob saum lub zwm txwv hauv lub tebchaws, nws yuav tsum muab phau kevcai no sau dua ib phau rau nws raws nraim li phau uas cov pov thawj uas yog xeem Levi khaws cia. 19Tus vajntxwv yuav tsum muaj phau kevcai ntawd thiab nyeem tsis tu ncua tag nws sim neej, kom nws thiaj kawm paub hwm thiab ntshai Yawmsaub uas yog nws tus Vajtswv, yog tuav rawv tej kevcai txhua nqe thiab tej kab ke no thiab ua raws nraim, 20kom nws lub siab thiaj tsis tsab ua loj siab dhau nws cov kwvtij thiab nws thiaj tsis tso tej lus nkaw no tseg tig mus rau sab xis lossis sab laug, nws thiab nws tej tub ki thiaj li kav tau nws lub tebchaws ntev hauv cov Yixayee.