17

1“Nej tsis txhob coj tus nyuj lossis tus yaj uas digmuag lossis cegtawv tuaj fij rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv; tus TSWV ntxub qhov uas nej ua li no.
2“Yog hais tias hauv nej tej nroog muaj ib tug pojniam lossis ib tug txivneej ua txhaum rau tus TSWV thiab rhuav nws tej lus cog tseg, 3mus pe lwm tus vajtswv, pe lub hnub, lub hli lossis pe tej hnubqub uas tus TSWV txwv tsis pub pe. 4Yog muaj neeg qhia tej ntawd rau nej, nej yuav tsum ua tib zoo tshuaj saib, yog muaj tus ua phem li ntawd, nyob rau hauv cov Yixalayees tiag, 5nej cia li coj tus neeg ntawd mus rau sab nraum ntug nroog thiab muab pobzeb ntaus nws kom tuag. 6Yog muaj ob lossis peb leeg ua timkhawv hais tias, tus ntawd ua txhaum, nej thiaj muaj cai muab nws tua; yog muaj ib leeg ua timkhawv xwb, nej tsis txhob muab nws tua. 7Cov uas ua timkhawv yuav tsum xub muab pobzeb ntaus tus uas ua txhaum, sawvdaws mam li muab pobzeb ntaus tom qab; nej yuav tsum ua li ntawd thiaj tshem tau txojkev phem hauv nej mus.
8“Yog hais tias nyob hauv nej lub nroog, muaj tej rooj plaub nyuaj uas nej tsis pom qab txiav txim uas yog plaub sib txeeb teb, plaub sib ntaus nqaij ntuag ntshav nrog lossis plaub tua neeg. Thaum muaj li ntawd nej cia li coj mus rau ntawm qhov chaw uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tau xaiv cia ua lub chaw pehawm nws, 9nej cia li peev lus rau cov povthawj thiab cov txiav txim uas yog cov tu plaub mloog, lawv yuav taug thiab tu rooj plaub ntawd. 10Lawv yog cov uas yuav txiav txim siab, nej yuav tsum ua raws li lawv kom nej ua. 11Nej cia li yuav raws li lawv tu thiab ua raws li lawv hais rau nej txhua yam huv tibsi. 12Yog leejtwg tsis mloog tus povthawj lossis tus tu plaub lub sijhawm ntawd hais, cia li muab tus ntawd tua; nej ua li no thiaj tshem tau txojkev phem tawm hauv cov Yixalayees mus. 13Thaum sawvdaws hnov zaj no, lawv yuav ntshai thiab tsis ua phem li ntawd lawm.

Hais Txog Tus Vajntxwv

14“Thaum nej mus nyob hauv lub tebchaws uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv muab rau nej, nej yuav hais tias, ‘Peb yuav tsa kom muaj vajntxwv los kav peb ib yam li luag lwm haivneeg uas nyob puagncig peb.’ 15Nej cia li tsa tus uas tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv xaiv cia ua vajntxwv kav nej. Yog tsa nej cov kwvtij ib tug ua vajntxwv; tsis yog tsa lwm haivneeg. 16Tus vajntxwv tsis txhob muaj nees coob dhau rau nws cov tubrog, thiab tsis txhob txib nws cov neeg mus yuav nees nram tebchaws Iziv, rau qhov tus TSWV txwv tsis pub nej rov mus nram tebchaws Iziv li lawm. 17Tus vajntxwv tsis txhob yuav ntau tus pojniam, nyob tsam nws tso tus TSWV tseg; thiab nws tsis txhob ua kom nws npluanuj, muaj nyiaj muaj kub ntau dhau. 18Thaum nws ua vajntxwv kav lub tebchaws, nws kom neeg mus muab phau ntawv uas sau Vajtswv tej lus thiab tej kevcai ntawm cov Levis uas ua povthawj los theej dua ib phau raws nraim li thawj phau rau nws. 19Nws yuav tsum khaws phau ntawv no thiab niaj hnub nyeem mus tas nws simneej, nws thiaj li paub hwm tus TSWV thiab ua raws li txhua yam uas qhia tseg rau hauv phau ntawv ntawd. 20Yog nws ua li ntawd, nws yuav tsis khav hais tias nws yog tus zoo tshaj nws cov kwvtij Yixalayees, thiab nws thiaj tsis tso tus TSWV txoj kevcai tseg. Nws yuav tau ua vajntxwv kav ntev, thiab nws cajces thiaj yuav tau ua vajntxwv kav cov Yixalayees mus ntau tiam.