17

1Maiv dungx longc waaic fangx fai maaih dorngx nqemh nyei ngongh fai ba'gi yungh fongc horc ziec bun Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. Hnangv naaiv se Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, youx haic, gamh nziev haic nyei sic.
2Yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ceix bun meih mbuo nyei haaix norm mungv, se gorngv maaih haaix dauh m'jangc fai m'sieqv ei Ziouv mangc, buatc ninh zoux waaic sic dorngc ninh laengz nyei ngaengc waac, 3ngaengc yie hatc nyei waac, mingh zaangc nyiec nyei zienh ziouc baaix wuov deix zienh, fai baaix mba'hnoi fai hlaax fai gu'nguaaic lungh nyei ga'naaiv, 4naaiv deix sic yaac maaih mienh mbuox meih mbuo, meih mbuo yaac haiz mi'aqv, oix zuqc longx-longx nyei zaah mangc. Se gorngv hiuv duqv naaiv deix sic za'gengh maaih nor, yaac hiuv dingc yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx maaih mienh zoux naaiv deix youx haic, gamh nziev haic nyei sic, 5oix zuqc zorqv zoux naaiv nyungc orqv sic nyei mienh, maiv gunv m'jangc fai m'sieqv, dorh ninh mingh taux zingh laatc gaengh ga'nyiec maengx longc la'bieiv zong daic. 6Oix zuqc maaih i buo dauh zorng-zengx mienh zoux zorng-zengx cingx dingc ninh nyei zuiz zuqc daic. Kungx maaih nduqc dauh zoux zorng-zengx hnangv, maiv dungx daix haaix dauh. 7Zoux zorng-zengx nyei mienh oix zuqc njiec buoz zong ninh ndaangc. Nqa'haav zuangx mienh tengx jienv zong. Hnangv naaic ziouc bun yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei orqv sic zutc nzengc.

Dunx Maiv Cing Nyei Sic

8Se gorngv yiem meih mbuo nyei mungv maaih aqc duqv dunx nyei sic, se mienh daix mienh ninh mbuo caqv-bouc daix fai baac-baac daix, nzaeng jaa-dingh ga'naaiv, fai zoux bun mienh zuqc mun nyei sic, oix zuqc dorh mingh Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix ginv daaih nyei dorngx. 9Mingh lorz Lewi sai mienh caux doix wuov zanc zoux siemv zuiz jien wuov dauh, tov ninh mbuo tengx. Ninh mbuo ziouc tengx meih mbuo dunx sic. 10Yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix ginv daaih nyei dorngx ninh mbuo hnangv haaix nor mbuox meih mbuo, oix zuqc hnangv wuov nor zoux. Oix zuqc faix fim, ei jienv ninh mbuo paaiv ziangx nyei yietc zungv waac zoux. 11Oix zuqc ziux ninh mbuo njaaux meih mbuo nyei leiz caux ninh mbuo dunx nyei waac. Oix zuqc ei nzengc, maiv dungx ngaengc haaix diuh. 12Se gorngv haaix dauh ngaengc jienv, maiv muangx yiem wuov fu-sux Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei sai mienh fai siemv zuiz jien, wuov dauh zungv oix zuqc daix daic. Hnangv naaic ziouc bun yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx maiv maaih naaiv nyungc orqv sic. 13Zuangx mienh haiz naaiv deix sic ziouc gamh nziex, nqa'haav maiv maaih haaix dauh gaamv ngaengc.

Liepc Hungh Nyei Leiz

14Meih mbuo duqv bieqc mingh yiem jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nzipc nyei deic-bung wuov zanc, meih mbuo ziouc gorngv, “Mbuo oix zuqc liepc dauh hungh gunv mbuo hnangv weih gormx mbuo wuov deix guoqv nyei mienh nor.” 15Meih mbuo oix zuqc liepc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, ginv daaih nyei mienh hnangv. Oix zuqc liepc dauh meih mbuo ganh nyei gorx-youz. Maiv dungx liepc ganh fingx mienh, dongh maiv zeiz I^saa^laa^en Fingx nyei gorx-youz, zoux hungh gunv meih mbuo. 16Zoux hungh nyei mienh maiv dungx weic ganh maaih maaz camv, yaac maiv dungx bun baeqc fingx aengx nzuonx I^yipv Deic-Bung weic tipv maaz camv jienv faaux, weic zuqc Ziouv mbuox jiex meih mbuo, “Maiv dungx aengx nzuonx I^yipv Deic-Bung.” 17Zoux hungh nyei mienh yaac maiv dungx maaih auv camv. Nziex haih zoux bun ninh leih Tin-Hungh. Yaac maiv dungx weic ninh ganh siou jiem nyaanh camv.
18Ninh faaux ninh nyei guoqv nyei weic zoux hungh nyei ziangh hoc, oix zuqc weic ganh ceu Lewi sai mienh goux jienv wuov njunc leiz-latc sou. 19Ceu daaih an ninh wuov bun ninh yietc seix zanc-zanc doqc, hoqc linc taaih Ziouv, ninh nyei Tin-Hungh. Ninh oix zuqc longx-longx nyei gan naaiv deix leiz-latc nyei joux-joux waac caux diuh diuh leiz, 20weic bun ganh maiv ceng-hlo funx ganh gauh longx gorx-youz ziouc ngaengc naaiv deix haaix diuh leiz. Hnangv naaic ninh caux ninh nyei zeiv-fun duqv gunv I^saa^laa^en Guoqv lauh nyei.