18

Feem uas faib rau cov pov thawj

1Cov Levi uas ua pov thawj yog xeem Levi huvsi yuav tsis muaj feem nrog cov Yixayee tau lub tebchaws ua qub txeeg qub teg. Lawv yuav tau noj tej uas muab hlawv xyeem rau Yawmsaub uas poob ua lawv tug. 2Lawv yuav tsis nrog lawv cov kwvtij muaj qub txeeg qub teg. Yawmsaub yog lawv li qub txeeg qub teg, raws li nws cog lus tseg rau lawv lawd. 3Thaum cov pejxeem coj tsiaj tuaj xyeem rau Yawmsaub tsis hais nyuj lossis yaj mas yuav tsum rho tej no ua cov pov thawj li feem, yog muab ceg pwg pu thiab cov nqaij ntawm ob sab plhu thiab lub plab rau tus pov thawj. 4Koj yuav muab thawj phaum qoob thiab cawv txiv hmab thiab roj thiab thawj phaum plaub yaj rau tus pov thawj. 5Rau qhov Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv tau xaiv Levi tawm hauv nej txhua xeem los sawv ntsug ua koom hauv Yawmsaub lub npe, tag nrho nws thiab nws caj ces mus ib txhis.
6Yog cov Levi leejtwg tawm ntawm lub moos twg uas nws nyob hauv cov Yixayee yuav tuaj rau lub chaw uas Yawmsaub yuav xaiv cia, nws kuj tuaj tau txhua lub sijhawm raws li nws xav tuaj, 7thiab nws yuav ua koom hauv nws tus Vajtswv Yawmsaub lub npe tau ib yam li nws cov kwvtij Levi sawvdaws uas sawv ntsug ua num rau ntawm Yawmsaub xubntiag. 8Nws yuav nrog lawv muaj feem tau noj sib npaug zos, tsis xam tej uas nws muag nws tej qhov txhia chaw es tau.

Tsis txhob teev dab

9Thaum koj mus rau hauv lub tebchaws uas koj tus Vajtswv Yawmsaub pub rau koj, koj tsis txhob xyaum ua tej kev qias vuab tsuab uas tej haiv neeg ntawd ua. 10Tsis txhob kheev koj cov ib tug twg muab nws tej tub tej ntxhais hlawv xyeem rau dab, tsis txhob kheev ib tug twg saib caij saib nyoog, saib yaig saib sij, ua txiv neeb thiab ntxooj dab, 11ua khawv koob, ua yees siv, lossis ua neeb hu tej tuag. 12Tus uas ua li no yog tus uas qias vuab tsuab rau Yawmsaub. Vim yog ua tej qias vuab tsuab no, koj tus Vajtswv Yawmsaub thiaj ntiab lawv khiav tawm ntawm koj hauv ntej mus. 13Koj yuav tsum ua tus uas tsis muaj chaw thuam li rau ntawm koj tus Vajtswv Yawmsaub xubntiag. 14Tej haiv neeg uas koj twb yuav muab ntiab kom khiav ntawd lawv ntseeg tej txiv neeb txiv yaig. Tiamsis koj li mas Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv tsis kheev koj ua li ntawd.

Tus cev lus yam li Mauxe

15Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv yuav tsa ib tug xibhwb cev lus zoo yam li kuv tshwm los hauv nej cov kwvtij, mas nej yuav tsum mloog nws lus. 16Yam li uas nej thov Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv ntawm Haule rau hnub uas nej tuaj txoos ua ke hais tias, “Tsis txhob cia peb tau hnov peb tus Vajtswv Yawmsaub lub suab lossis pom tej nplaim taws hlob kawg no dua li lawm tsam ces peb tuag.” 17Mas Yawmsaub hais rau kuv tias, “Qhov uas lawv hais li ntawd kuj zoo. 18Kuv yuav pub ib tug cev kuv li lus zoo ib yam li koj tshwm los hauv lawv cov kwvtij. Mas kuv yuav muab kuv tej lus rau hauv nws lub qhov ncauj, mas nws yuav hais txhua lo lus uas kuv kom nws hais ntawd rau lawv. 19Leejtwg tsis mloog kuv tej lus uas tus cev lus tuav kuv lub npe hais, kuv yuav rau txim rau tus ntawd. 20Tiamsis tus cev lus twg uas muaj cuabkav tuav kuv lub npe hais tej lus uas kuv tsis tau kom nws hais lossis tuav luag tej dab lub npe hais, mas tus uas cev lus ntawd yuav tuag.” 21Yog nej xav hauv lub siab tias, “Yuav ua li cas peb thiaj paub tej lus uas tsis yog Yawmsaub hais?” 22Yog thaum tus uas cev lus tuav Yawmsaub lub npe hais, yog tsis tshwm los muaj tseeb raws li nws hais, mas tej lus ntawd tsis yog Yawmsaub hais. Tus cev lus ntawd nws hais nws xwb, nej tsis txhob ntshai nws.