19

Tej moos cawm siav

(X.Txh. 35:9-34; Ys. 20:1-9)

1Thaum Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv rhuav tshem tej haiv neeg hauv lub tebchaws uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub rau nej thiab nej txeeb lawv lub tebchaws thiab nej mus nyob rau hauv lawv tej moos thiab hauv lawv tej vaj tse, 2nej yuav tsum tseg peb lub moos cia rau hauv lub tebchaws uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub rau nej ua nej tug ntawd. 3Nej yuav npaj muaj kev mus rau hauv thiab muab lub tebchaws uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub rau nej ua nej tug ntawd faib ua peb feem, xwv tus uas tau tua neeg lawm thiaj khiav tau mus rau hauv lub moos ntawd.
4Ntawm no mus yog tej kevcai rau tus uas tua neeg es khiav mus cawm siav tau rau hauv tej moos ntawd. Yog leejtwg tsis yog txhob txwm tua kwvtij zej zog thiab tsis tau ua tshawj chim dua, 5piv li uas ob tug kwvtij zej zog mus txiav ntoo tom hav zoov mas thaum ib tug tsa taus ntov ntoo nws rab taus cia li hle mus raug nws tus kwvtij tuag lawm, mas tus ntawd khiav tau mus rau hauv tej moos cawm siav lub twg kuj tau. 6Yog txojkev uas mus rau lub moos cawm siav deb heev, ces tus uas rob caub yuav chim heev ces caum cuag tus uas tua neeg ntawd thiab muab nws tua pov tseg, txawm yog nws tsis muaj lub txim txog tuag rau qhov nws tsis tau ua tshawj chim dua rau nws tus kwvtij zej zog kuj xij. 7Vim li no kuv thiaj hais rau nej tias, Nej yuav tsum tseg peb lub moos cia.
8Yog Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv nthuav nej lub tebchaws kom dav raws li nws tau cog lus ruaj cia rau nej tej poj koob yawm txwv thiab muab lub tebchaws huvsi uas nws cog lus tias yuav pub rau nej tej poj koob yawm txwv pub rau nej, 9tsuav yog nej ceev faj tuav rawv tej lus nkaw no huvsi uas hnub no kuv muab cob rau nej, uas yog nej hlub Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv thiab ua lub neej raws li nws tej kev, mas nej yuav tsav dua peb lub moos cawm siav, 10xwv tus uas tsis txhaum thiaj li tsis tuag rau hauv nej lub tebchaws uas nej tus Vajtswv Yawmsaub pub rau nej ua qub txeeg qub teg, mas nej thiaj tsis tau ris nws cov ntshav.
11Tiamsis yog leejtwg ntxub nws tus kwvtij zej zog es mus zov kev muab tus kwvtij ntawd ntaus kom tuag, txawm yog tus uas tua ntawd khiav mus rau hauv tej moos cawm siav lub twg kuj xij, 12cov kev txwj laus hauv nws lub moos yuav txib neeg mus coj nws hauv lub moos cawm siav los mas muab cob rau tus rob caub mas nws yuav raug muab tua pov tseg. 13Nej lub qhov muag tsis txhob khuvleej tus ntawd li, nej yuav tsum ntxuav lub txim uas tua tus neeg tsis txhaum hauv cov Yixayee mus kom nej thiaj noj qab nyob zoo.
14Tej qub txeeg qub teg uas koj yuav tau hauv lub tebchaws uas koj tus Vajtswv Yawmsaub pub rau koj ua koj tug ntawd, mas koj tsis txhob txav tej ncej ciam teb uas thaum koj tej poj koob yawm txwv uas dua tag lawm txhos cia.

Txoj kevcai ua timkhawv

15Tib leeg xwb ua timkhawv tom tus uas ua txhaum mas tsis txaus, tsis hais ua txhaum ib yam kevcai dabtsi li. Yuav tsum muaj ob leeg los peb leeg ua timkhawv thiaj li ntseeg tau. 16Yog muaj timkhawv iab hiam leejtwg hais tias tau ua txhaum, 17mas ob tog uas ua plaub ntawd yuav tsum mus rau ntawm Yawmsaub xubntiag mus cuag cov pov thawj thiab cov uas tu plaub rau lub sijhawm ntawd. 18Cov uas tu plaub yuav tsum ua tib zoo tshuaj saib mas yog tus uas ua timkhawv ntawd iab hiam dag nws tus kwvtij zej zog xwb, 19mas yuav tsum ua rau tus uas ua cuav timkhawv ntawd ib yam li nws npaj siab yuav ua rau nws tus kwvtij zej zog. Ua li no nej thiaj ntxuav tau tej kev phem no tawm hauv nej mus. 20Lwm tus sawvdaws yuav tau hnov thiab ntshai, tsis ua phem li no rau hauv nej nruab nrab dua li lawm. 21Nej lub qhov muag tsis txhob khuvleej kiag li, yuav tsum muab siav pauj siav, qhov muag pauj qhov muag, kaus hniav pauj kaus hniav, tes pauj tes, taw pauj taw.