19

Siex Maengc Nyei Zingh

(Beiv mangc Saauv Mienh 35:9-28; Yo^su^waa 20:1-9)

1Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, zorqv ninh oix jiu bun meih mbuo wuov norm deic-bung wuov deix guoqv nyei mienh pai guangc wuov zanc, meih mbuo yaac duqv zunc ninh mbuo cuotv, bieqc mingh yiem jienv ninh mbuo nyei zingh caux ninh mbuo nyei biauv, 2oix zuqc yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nzipc wuov norm deic-bung ganh ca'lengc ginv cuotv buo norm zingh. 3Oix zuqc koi jauv mingh taux wuov deix zingh, yaac zorqv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nzipc nyei deic-bung bun zoux buo gouv weic bun caqv-bouc daix mienh nyei mienh haih biaux mingh wuov deix zingh yiem.
4Yiem naaiv mingh gorngv mienh daix mienh biaux mingh yiem siex maengc zingh weic njoux maengc nyei jauv-louc, se mienh caqv-bouc daix zuqc mienh daic, maiv zeiz laanh hanc laanh daix. 5Hnangv mienh caux dauh juangc laangz nyei doic bieqc lomc goix ndiangx. Ninh fengx bouv goix ndiangx wuov zanc, bouv ndutv mingh mborqv zuqc ninh nyei doic daic. Ninh ziouc biaux mingh yietc norm naaiv deix zingh njoux ninh nyei maengc. 6Maiv zei aeqv, oix jaauv mienh maengc win wuov dauh qiex jiez! haic, zunc ninh. Se gorngv jauv ba'laqc go, zunc duqv zaaic yaac daix ninh maiv gunv maiv horpc zuqc daic, weic zuqc ninh maiv zeiz hanc ninh nyei doic cingx daix. 7Weic naaiv yie hatc meih mbuo oix zuqc ganh ca'lengc ginv cuotv buo norm zingh.
8Se gorngv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, capv meih mbuo nyei gapv-jaaix cuotv ziux ninh houv bun meih mbuo nyei ong-taaix, yaac zorqv ninh laengz bun ninh mbuo nyei deic-bung yietc zungv jiu bun meih mbuo, 9yaac da'faanh meih mbuo ei jienv yie ih hnoi hatc meih mbuo nyei yietc zungv leiz, se hnamv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, zanc-zanc yangh ninh nyei jauv, meih mbuo oix zuqc aengx ganh ca'lengc tipv buo norm zingh. 10Oix zuqc tipv naaiv deix zingh weic bun maiv zoux dorngc nyei mienh yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, jiu bun meih mbuo nzipc nyei deic-bung maiv zuqc daix daic. Meih mbuo ganh yaac maiv zuqc weic naaiv deix sic zuqc ndaam-dorng.
11Mv baac se gorngv maaih dauh mienh nzorng caux ninh juangc laangz mienh ziouc bingx jienv zuov mborqv daic ninh, wuov dauh ziouc biaux mingh taux yietc norm wuov deix siex maengc zingh, 12ninh ganh nyei buonv-zingh nyei ⟨mienh gox⟩ oix zuqc paaiv mienh mingh zorqv ninh nzuonx daaih jiu bun jaauv mienh maengc win wuov dauh daix ninh daic. 13Meih mbuo maiv dungx korv-lienh ninh. Yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx oix zuqc bun maiv maaih daix maiv zoux dorngc nyei mienh nyei sic, weic bun meih mbuo duqv longx.

Maiv Dungx Suiv Gapv-Jaaix Nyei Dongc

14Meih mbuo yiem Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh jiu bun meih mbuo nyei deic-bung, maiv dungx suiv juangc laangz mienh nyei ndau-deic gapv-nqenx zoux jangx-hoc nyei la'bieiv-dongc. Naaiv se zinh baan mienh dingc daaih nyei gapv-jaaix.

Zoux Zorng-Zengx Nyei Mienh

15Maiv gunv mienh baamz haaix nyungc zuiz fai zoux dorngc haaix nyungc sic, nduqc dauh mienh zoux zorng-zengx se maiv gaux dingc ninh nyei zuiz. Oix zuqc maaih i fai buo dauh zoux zorng-zengx cingx dingc.
16Se gorngv maaih dauh mienh zoux jaav zorng-zengx oix hoic mienh, 17naaiv deix i dauh maaih sic nyei mienh oix zuqc mingh yiem Ziouv nyei nza'hmien, dorng jienv dongh wuov zanc zoux sai mienh nyei gong nyei sai mienh caux siemv zuiz jien. 18Siemv zuiz jien ziouc longx-longx nyei zaah muonc ninh mbuo nyei sic. Se gorngv zaah cuotv zorng-zengx mienh gorngv-baeqc, zoux jaav zorng-zengx hoic ninh nyei gorx-youz, 19oix zuqc zoux bun ninh hnangv ninh jiez hnyouv zoux bun ninh nyei gorx-youz nor. Oix zuqc bun naaiv deix orqv sic yiem meih mbuo mbu'ndongx zutc nzengc. 20Zuangx mienh haiz naaiv deix sic ziouc gamh nziex haic. Yiem meih mbuo mbu'ndongx yietc liuz maiv maaih mienh gaamv zoux naaiv nyungc orqv sic. 21Maiv dungx korv-lienh naaiv nyungc mienh. Oix zuqc maengc jaauv maengc, m'zing jaauv m'zing, nyaah jaauv nyaah, buoz jaauv buoz, zaux jaauv zaux.