1

Mauxe rov has txug Yawmsaub tej kevcai

1Tej lug nuav yog tej lug kws Mauxe has rua ib tsoom Yixayee suavdawg huv tebchaws moj saab qhua ntawm dej Yalatee saab nub tuaj, yog ntawm lub taj Alanpa ncaaj lub moos Xus hab nyob huv plawv cov moos nuav yog Palaa, Thaufee, Lanpaa, Haxelau hab Ntixaha. 2Txujkev ntawm Haule kws hlaa lub roob Xe‑i moog rua Khante Npania mas yog kaum ib nub ke. 3Lub kaum ib hlis nub xab ib kws yog xyoo plaub caug Mauxe has txhua txuj kevcai kws Yawmsaub has rua Mauxe lawd rua cov Yixayee, 4yog has ua qaab kws nwg tub kov yeej cov Amaulai tug vaajntxwv Xihoo kws nyob huv Hesanpoo hab Npasaa tug vaajntxwv Aus kws nyob huv Athalau hab huv Ente‑i. 5Mauxe chiv pav txuj kevcai nuav huv Mau‑a tebchaws ntawm tug dej Yalatee saab nub tuaj has tas,
6Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv tub has rua peb ntawm Haule tas, “Mej su ntawm lub roob nuav ntev txaus lawm. 7Mej ca le tig hlo sawv kev moog peg toj sab Amaulai tebchaws hab moog txug tej tuabneeg kws nyob ze huv Alanpa, yog tej kws nyob peg roob hab ntawm tej pov roob Sefela hab ntawm Neke hab nyob ntawm ntug havtxwv hab huv Khana‑aa tebchaws hab Lenpanoo tebchaws moog txug ncua tug dej Yufeti. 8Saib maj, kuv muab lub tebchaws nuav tso rua ntawm mej xubndag lawm. Mej ca le txeem moog txeeb lub tebchaws kws Yawmsaub cog lug ruaj khov rua mej tej laug, kws yog Aplahaa, Yiha hab Yakhauj has tas yuav muab pub rua puab hab puab caaj ceg.”

Tsaa cov kws paab tu plaub

9Thaus hov kuv tub has rua mej tas, “Kuv tuab leeg xwb rws tsw taug mej. 10Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv pub mej fuam vaam coob tuaj, mas swm saib, naj nub nwgnuav mej coob npaum le tej nub qub sau nruab ntug. 11Thov Yawmsaub kws yog mej tej laug tug Vaajtswv pub kuas mej fuam vaam quas txheeb npaug hab foom koob moov rua mej lawv le nwg tub cog lug tseg rua mej. 12Kuv tuab leeg yuav ua le caag rws tau mej tej kev ceblaaj hab tej nraa hab tej kws mej sws caav sws tshe? 13Ca le xaiv cov kws muaj tswvyim hab txawj ntse hab suavdawg fwm huv mej txhua xeem lug es kuv yuav muab puab tsaa ua thawj coj rua mej.” 14Mej tub teb kuv tas, “Yaam kws koj has kod zoo lawm, tswm nyog peb ua.” 15Kuv txhad muab cov thawj huv mej txhua xeem kws muaj tswvyim hab suavdawg fwm tsaa ua thawj coj rua mej kuas ua tug kaav ib txheeb, kaav ib puas, kaav tswb caug, kaav kaum leej hab ua num tswv rua huv mej txhua xeem. 16Thaus hov kuv tub has rua cov kws tu mej plaub tas, “Mej yuav tsum tshuaj saib tej plaub ntug kws cov kwvtij muaj hab tu tej plaub kuas ncaaj rua ob tog tsw has kwvtij lossws lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob. 17Mej tsw xob tuaj ib tog tu plaub, mej yuav tsum noog tug yau hab tug hlub has ib yaam nkaus. Mej tsw xob ntshai tuabneeg tsua qhov tej kev tu plaub hov yog Vaajtswv le. Tej plaub kws ceblaaj mej tu tsw tau tes ca le coj tuaj rua kuv, kuv le maav tshuaj saib.” 18Thaus hov kuv tub has rua mej txug txhua yaam kws mej yuav tsum ua.

Xaa cov kws tshuaj tebchaws ntawm Khante Npania moog

19Peb txhad tawm ntawm Haule moog dhau plhawv lub nam tebchaws moj saab qhua daav heev kws txaus ntshai kawg kws mej tub pum ntawd, taug txujkev peg toj sab Amaulai tebchaws lawv le kws Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv has rua peb lawd, hab peb lug txug Khante Npania. 20Kuv tub has rua mej tas, “Mej lug txug toj sab Amaulai tebchaws lawm kws Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv pub rua peb. 21Saib maj, mej tug Vaajtswv Yawmsaub tub muab lub tebchaws hov rua mej lawm. Ca le txeem moog txeeb ua mej tug lawv le Yawmsaub kws yog mej tej laug tug Vaajtswv has ca lawd. Tsw xob ntshai, tsw xob poob sab le.”
22Mej suavdawg txawm tuaj has rua kuv tas, “Ca peb tso tuabneeg ua peb ntej moog tshuaj lub tebchaws hov, es puab le rov lug qha peb paub tej kev kws peb yuav moog hab paub tej moos kws peb yuav moog hov.” 23Tej kws mej has hov kuv kuj pum zoo, kuv txhad xaiv kaum ob leeg huv mej ib xeem ib leeg. 24Mas puab cov hov txhad sawv kev moog txug peg toj sab moog txug lub haav Ekhau moog tshuaj qhov ntawd. 25Puab txhad de tej txwv maab txwv ntoo coj lug rua peb hab coj xuv lug rua peb has tas, “Tej kws Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv pub rua peb mas yog ib lub tebchaws zoo heev.”
26Txawm yog le hov los mej tsw yeem txeem moog le. Tassws mej tseed kwv tawv Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tej lug, 27hab mej tseed ywg ywg huv mej tej tsev ntaub has tas, “Yog vem Yawmsaub ntxub peb Yawmsaub txhad coj peb tawm huv Iyi tebchaws lug yuav muab peb cob rua huv cov Amaulai txhais teg hab muab peb ua kuas puam tsuaj. 28Peb yuav txeem moog rua hovtwg? Peb cov kwvtij ua rua peb sab ntsws yaaj taag. Puab has tas, ‘Cov tuabneeg hov muaj zug dua peb sab dua peb. Puab tej moos kuj luj muaj ntsaa loog sab nto ntuj, hab peb tseed pum cov tuabneeg Anaj nyob hov ntawd hab.’ ” 29Kuv txawm has rua mej tas, “Tsw xob raag tsw xob ntshai puab le. 30mej tug Vaajtswv Yawmsaub ua mej ntej moog mas nwg yuav ua rog paab mej ib yaam le nwg tub paab mej huv Iyi tebchaws taab meeg mej lub qhov muag, 31hab huv tebchaws moj saab qhua, kws mej tub pum mej tug Vaajtswv Yawmsaub muab mej puag ib yaam le leej txwv puag nwg tug mivnyuas tub, moog thoob txujkev kws mej moog hov moog txug thaus kws mej lug txug ntawm nuav.” 32Txawm le caag los xwj los mej pheej tsw ntseeg Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv 33kws ua mej ntej moog nrhav chaw rua mej tsuam chaw nyob, mo ntuj ua nplaim tawg nruab nub ua tauv fuab qha mej paub txujkev kws mej yuav tsum moog.

Yawmsaub rau txem rua cov Yixayee

34Yawmsaub tub nov mej tej lug mas nwg txhad npau tawg hab twv hlo tas, 35“Tam tuabneeg phem nuav yuav tsw muaj ib tug tau pum lub tebchaws zoo kws kuv cog lug ruaj khov tas yuav muab pub rua mej tej laug, 36tsuas yog Yefune tug tub Khalej txhad pum xwb. Hab kuv yuav pub lub tebchaws kws nwg tau tsuj hov rua nwg hab nwg tej tub ki, tsua qhov nwg ua lawv le Yawmsaub lub sab nyam kawg sab kawg ntsws.” 37Vem yog tim mej, Yawmsaub txhad chim rua kuv hab txhad has tas, “Koj yuav tsw tau moog rua huv lub tebchaws hov hab. 38Noo tug tub Yausua kws sawv koj ndag yuav tau moog rua huv. Ca le txhawb nwg tug zug tsua qhov nwg yuav coj cov Yixayee moog tuav tau lub tebchaws hov ua qub txeeg qub teg. 39Hab mej tej mivnyuas yau kws mej has tas yuav raug luas nteg coj moog hab mej tej mivnyuas kws nub nua tsw paub qhov zoo qhov phem yuav tau txeem moog rua huv. Kuv yuav pub lub tebchaws hov rua puab mas puab yuav tau lug ua puab tug. 40Tassws mej mas mej ca le tig hlo moog rua huv tebchaws moj saab qhua taug txujkev kws moog rua Havtxwv Lab.”
41Tes mej txawm teb kuv tas, “Peb tau ua txhum rua Yawmsaub lawm, peb yuav nce moog ua rog lawv le Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv has rua peb.” Mej cov txwvneej suavdawg txhad le coj hlo cuab yeej ua rog hab xaav tas yuav yoojyim nce moog rua peg tebchaws toj sab. 42Yawmsaub has rua kuv tas, “Ca le has rua puab tas, ‘Tsw xob nce moog ua rog vem kuv tsw nyob huv plawv mej lawm tsaam tes mej swb yeeb ncuab.’ ” 43Kuv txhad has le hov rua mej tassws mej tsw noog hab mej kwv tawv tej kws Yawmsaub has kuas mej ua. Mej lub sab khaav theeb khaav txev mas mej nce moog peg toj sab. 44Mas cov Amaulai kws nyob peg toj sab hov tawm tuaj ntaus mej caum mej yaam nkaus le xub ntaab caum hab ntaus mej swb hlo ntawm Xe‑i moog txug ncua Hauma. 45Tes mej tsua lug quaj rua ntawm Yawmsaub xubndag, tassws Yawmsaub kuj tsw quav ntsej mej lub suab quaj hab tsw tig ntsej noog mej. 46Mej txhad le nyob ntawm Khante tau ntau nub ntev le kws mej nyob hov.